Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr.Gör. Bülent ÇELEBİ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Muhasebe, Mali Analiz, Finansal Yönetim ve Ticari alanda kullanılan belge örnekleri doldurma. Vergi beyannameleri düzenleme

Dersin İçeriği

Dersin Kısa İçeriği Ticari belgeler kanunlara uygun düzenleme. Muhasebede Hesaplar ve İşleyişleri; Muhasebe Defterleri ve Kayıt Düzeni; Mali Tabloları düzenleme, Vergiler ve Beyannameler; Sosyal Sigortalar ve Bildirgeler; Bankalar İle İlişkiler ve Belgeler; Ticaret-Sanayi Odaları ve Belediyelerle İlişkiler ve Belgeler öğrenciye uygulamalı olarak tanıtılır 1. Kelime İşlemci Programı modülü ile Kelime İşlem Programını Kullanmak 2. Elektronik Tablolama Programı modülü ile Elektronik Hesaplama Programını Kullanmak 3. Sunu Hazırlama Programı modülü ile Sunu Programını Kullanmak 4. Internet ve E-Posta Yönetimi modülü ile İnternet ve E-posta Yönetim Programlarını Kullanmak yeterlikleri kazandırılacaktır.

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilere muhasebe kayıtlarını düzenleyebilme, vergi mevzuatından kaynaklı sorumluluklarını yerine getirebilme ve alanı ile ilgili e-uygulamaları yapabilme becerisi kazandırma amaçlanmıştır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tutulması gereken defter ve belgeler,tasdik işlemleri , hatalı işlemlerin Muhasebe Bilgi Sistemi ve muhasebede bilgi teknolojilerinin kullanımı, GENEL MUHASEBE SUNULARI.pdf
2 Belgelendirme ilkeleri, Ticari (Fatura ve Fatura yerine geçen) belgelerin düzenlenmesi Muhasebede Kullanılan Defter ve Belgelere işlenmesi. SGK Bildirgeleri, e bildirge Ücret Bordrosu hesaplamaları ve muhasebe kayıtları hafta 2.pptx
3 Dönemsonu envanter işlemleri ve uygulamaları KDV Hesapları ve ay sonu Tahakkuk ve e-beyanname doldurma menkul kıymetler.pptx
12- TİCARİ ALACAKLAR.pptx
15 STOKLAR.pptx
diger alacaklar.pptx
4 Dönemsonu envanter işlemleri ve uygulamaları
5 Kısa Vadeli Borçlar ve Uzun Vadeli borçlar dönem sonu değerleme
6 Değerleme ölçüleri (Maliyet Bedeli, Borsa Rayici, Tasarruf Değeri)
7 Değerleme ölçüleri (Mukayyet Değer, Nominal Değer, Vergi Değeri, Rayiç Bedel, Emsal Bedeli) Ticari kar ve mali kar (Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler)
8 (Örnek uygulama) Ticari kar ve mali kar(Şahıs şirketleri ,Sermaye şirketlerinde Kar dağıtımı)
9 Ara sınav
10 Stoklar (Envanter işlemleri)
11 Giderlerin gelir tablosu hesaplarına yansıtılması (7/A-7/B seçeneklerine göre)
12 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi doldurma Kurumlar Vergisi Beyannamesi doldurma
13 Gelirlerin Dönem sonu Kar/Zarar tablosuna yansıtılması Öz Kaynaklar
14 Bilanço,Gelir tablosunu okuma ve yorumlama (Mali Analiz teknikleri)
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
29 Bireysel Çalışma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 60 1
35 Quiz 1 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 10 10
4 Quiz 2 10 20
5 Derse Katılım 14 12 168
6 Uygulama/Pratik 1 10 10
9 Problem Çözümü 3 10 30
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
21 Rapor Sunma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 10 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513846 Tek düzen hesap planı çerçevesinde işletme için alt hesaplar oluşturun
2 1513847 Muhasebe işlemlerini yapabilir
3 1513848 TTK, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile şirketin kuruluşu, kar dağıtımı, Tasfiye işlemlerinin yapılması
4 1513849 Beyannameleri, beyannameleri kanunlara uygun olarak hazırlayın ve ilgili yerlere zamanında verilmesi.
5 1513850 Dönem sonu değerlemesi ve muhasebesini yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73065 Alanı ile ilgili etik değerleri bilir.
2 73066 İşletmelerin kuruluş işlemlerini yapar ve yönetim faaliyetlerine katılır
3 73067 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur
4 73068 Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alan ile ilgili mevzuatı bilir.
5 73069 Ekonomi ile ilgili temel kavramları bilir
6 73070 Muhasebe uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yaparak, rapor halinde sunabilme becerisine sahip olur
7 73071 Etkili iletişim kurma becerisine sahip olur.
8 73072 Sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve iş hukuku alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur
9 73073 Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar
10 73074 Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı ile birlikte mesleki programları kullanabilme becerisine sahip olur
11 73075 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
12 73076 Finansal analiz yapabilir ve işletme finansını yönetir.
13 73077 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olur
14 73059 Değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ait (Bankacılık, üretim, inşaat, dış ticaret vb.) özel muhasebe kayıtlarını yapar.
15 73060 Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine kavuşur.
16 73064 Girişimcilik ile ilgili temel bilgileri kullanarak iş planı hazırlama yetkinliğine sahip olur.
17 73061 Öğrenme yetkinliği elde eder. Öğrenmeyi ve araştırmayı öğrenir.
18 73062 İletişim becerisi gelişir ve sosyal yetkinliğe kavuşur.
19 73063 İşletmenin vergi mevzuatına göre sorumluluklarını bilir ve gereklerini yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 5 5 2 4 5 2 5
2 3 3 4 5 5 2 4 5 2 5
3 3 3 4 5 5 2 4 5 2 5
4 3 3 4 5 5 2 4 5 2 5
5 3 3 4 5 5 2 4 5 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr