Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): İsmail GELEN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

 Altunışık,R.; Coşkun, R.; Bayraktaroğlu,S.; Yıldırım,E. (2007), Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri SPSS uygulamalı, Sakarya, Sakarya Yay.  Arslanoğlu İ. (2016) Bilimsel Yöntem ve Araştırma Teknikleri, Gazi Kitabevi, Ankara  Balcı, A. (2007), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler, Ankara Üniv. Eğitim Bilimleri Fak., Ankara (6. Baskı)  Barzun, J.; Graff, H.F., (1998), Modern Araştırmacı, TÜBİTAK Yay., Ankara  Baş,T.; Akturan,U. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınları,  Bayet A (Çev Hasan İlhan- Tarihsiz) Bilim Ahlakı, Umut Matbaacılık, İstanbul  Berg BL, Lune H (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel araştırma Yöntemleri (Çev Edt: Hasan Aydın), Eğitim Yayınevi, Konya  Bonate, P.L. (2000), Analysis of Pretest- Posttset Design, USA, Chapman& Hall/CRC  Borenstein M, Hedges LV, Higgins JPT, Rothstein HR, (2013) (Çev. Serkan Dinçer) Meta-Analize Giriş, Anı yay., Ankara  Büyüköztürk, Ş., (2001), Deneysel Desenler, PegemA Yay., Ankara  Büyüköztürk, Ş.; Kılıç Çakmak, E.; Erkan Akgün, Ö.; Karadeniz, Ş.; Demirel, F., (2008), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara, PegemA Yay.  Christensen, L. B. (1991), Experimental Methodology, Allyn end Bacon Pub.(Fifth Edition), Needham Heights, MA, USA  Christensen LB, Johnson RB, Turner LA (2015), Araştırma Yöntemleri- Desen ve Analiz (Çev Adt: Ahmet Aypay), Ankara, Anı Yay.  Creswell, J.W.; Plano Clark V.L. (2015) (Çev. Ed. S Dede, Y. B. Demir), Karma Yöntem Araştırmaları Tasarımı ve Yürütülmesi, Anı Yay., Ankara  Çelik, A (edt) (2013) Bilimsel Araştırma El Kitabı (Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu), Yöntemleri, Gazi Yay,.Ankara  Çelik, HE, Yılmaz V (2013), LISREL ile Yapısal Eşitlik Modellemesi, Anı yay., Ankara  Çokluk, Ö. Şekercioğlu G, Büyüköztürk, Ş. (2010) Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli İstatistik (SPSS ve LISREL Uygulamaları), Pegem Yay., Ankara  Dawson C. (Çev. Ed. A Arı), Araştırma Yöntemlerine Giriş, Eğitim Yay., Konya  Ekiz, D. (2003), Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş, Anı Yayıncılık, Ankara  Ekiz, D. (Edt.), (2007), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans Yayınları, İstanbul  Ekiz, D. (2013), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Anı Yay. Ankara  Erkuş (2016) Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci, 85. Baskı) Seçin Yay., Ankara  Fraenkel, J.R.; Wallen, N.E., (1993). How to design and evaluate research in education, USA, McGraw Hill Inc. (2. Ed.)  Glasne C. (2014), (Çev. Ed. A. Ersoy, P. Yalçınoğlu), Nitel Araştırmaya Giriş, Anı Yay., Ankara  Gulbenkian Komisyonu, (2000), Sosyal bilimleri açın, Metis Yay., İstanbul  İslamoğlu, H. (2009), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, İstanbul, Beta Yay.  Johnson AP, (2015), (Çev. Ed. Y Uzuner, M Özten Anay), Eylem Araştırması el Kitabı, Anı yay., Ankara  Kıncal, R.Y. (edt) (2017), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, (5. Basım) Nobel Yay,.Ankara  Karasar, N.(1994), Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler,3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd Şti, Ankara  Kalaycı, Ş., (2006), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, Ankara  Kaptan, S (1989) Bilimsel Araştırma ve Gözlem Teknikleri, Ankara, Tekışık Yay.  Kumar, R. (Çeviri Ed, Ömay Çokluk), Araştırma Yöntemleri, Edge Akademi, Ankara  Kuş Saillard, E., (2003), Nitel Nicel Araştırma Teknikleri; Ankara, Anı Yay.  Kuş Saillard, E., (2009), NVIVO 8 İle Nitel Nicel Araştırma Teknikleri; Ankara, Anı Yay.  Kuş Saillard, E (2009), NVIVO ile Nitel Araştırma Projeleri, Anı Yay., Ankara  Masic I, Kujundzic E (2013), Science Editing in Biomedicine and Humanities, Avicena Yay, Sarajevo, BiH  Medawar, P.B. ( ) Genç Bilim Adamına Öğütler, Tübitak Yay., Ankara  Mertkan Ş. (2015) Karma araştırma tasarımı, Ankara, Pegem Akademi  Özden, MY; Durdu L (2016) Eğitimde Üretim Tabanlı Çalışmalar İçin Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Anı Yay.  Ronson, K. (2015) Bilimsel Araştırma Yöntemleri- Gerçek Dünya Araştırması, (Çev. Edt’s: Şakir Çınkır, Nihan Demirkasımoğlu) Ankara, Anı Yay.  Saban A, Ersoy A (2016) Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri Ankara, Anı Yay.  Seçer, İ. (2015), SPSS ve LISREL ile Pratik Veri Analizi, Anı yay, Ankara  Seyidoğlu, H. (1993), Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem yay., İstanbul  Tailor, G.R (edt.),2005), Integrating Quantative and Qualitative Methods in Research, USA, Un. Press of America, (2. Edition)  Tanrıöğen, A. (edt) (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Anı Yayıncılık  Tekin, H., (1991), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Yargı Yayınevi, Ankara  Topdemir HG, Unat Y (2015) Bilim Tarihi (8. Baskı) PegemA Yay., Ankara  Ural, A.; Kılıç, İ. (2005), Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, Detay Yay., Ankara  Yazıcıoğlu, Y.; Erdoğan, S. (2004), SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Detay Yay., Ankara  Yıldırım, A.; Şimşek, H. (1999), Sosyal Bilimlerde Nitel araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınevi, Ankara  Williams,F. (1991), Reasoning with statistics, how to read quantitive research, USA, Harcourt Brace Jovanovich Collage Pub. (4. Ed.)

Dersin İçeriği

Bilime ilişkin temel kavramlar, bilimsel araştırma basamakları

Dersin Amacı

Bilim ve araştırma kavramları, araştırmanın temel özellikleri; nicel ve nitel araştırma yöntemleri, bilimsel araştırma basamakları ve modelleri, veri toplama ve analizi, rapor yazma, araştırma sonuçlarının kullanımı.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim Nedir? Bilimin İşlevleri 1. Hafta.docx
2 Bilimin Görevleri ve Bilgi Edinmenin Kaynağı, Bilginin Felsefi Kaynağı, Bilim İnsanının Özellikleri, Bilimsel Düşünce 2. Hafta.docx
3 Bilimin Dört Temel Özelliği ve Diğer Özellikleri, Araştırma Nedir, Araştırmanın Temel Nitelikleri, Araştırmaya Karşı Bazı Yanlış Tutumlar 3. Hafta.docx
4 Bilimlerin Tasnifi ve Paradigma Farkı 4. Hafta.ppt
5 Araştırma Türleri ve Sınıflandırılması 5. Hafta.ppt
6 Ölçekler, Değişkenler ve Bilginin Yapı taşları 6. Hafta Olcekler Degisken ve Bilginin Yapitaslari.ppt
7 Sosyal Bilimler Alanına Özgü Bazı Araştırma Zorlukları ve Bilimsel Araştırma Süreci 7. Hafta.ppt
Bil Ars Sureci IG.docx
8 Problem Durumu ve Cümlesi, Araştırmanın Amaçları/ Denenceler, Araştırmanın Önemi ve Gerekçesi, Sayıltılar, Sınırlılıklar, Tanımlar, Kısaltmalar 8. Hafta.ppt
9 Literatür Taraması (Plagiarism/Aşırma ve Kontrolü), APA, Kuramsal Çerçeve, Çalışma Takvimi ve Etik IG APA ve Liretatur Tarama.pdf
10 Araştırma Modelleri ve Araştırmanın Deseni 10. Hafta Arast Modeli Deseni 05-04-2020.ppt
11 Evren ve Örneklem Alma 11H-Evren ve Ornekleme IG.pdf
12 Veri Toplama Araçları
13 Verilerin Analizi
14 Bulgular ve Yorumu, Sonuç ve Öneriler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 1 40 40
21 Rapor Sunma 1 1 1
22 Proje Hazırlama 1 25 25
34 Okuma 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1548213 Bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramları kavrar
2 1548214 Literatür taraması ve Kaynakça göstermeyi yapar
3 1548215 Araştırma bulgularını rapor edebilir.
4 1548216 Bilimsel araştırma sürecini kullanarak araştırma yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70978 Teknolojideki yenilikleri eğitim ortamlarına nasıl adapte edeceğini bilir.
2 70979 Öğretimi analiz eder, tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir.
3 70971 Var olan kaynaklardan en iyi şekilde nasıl faydalanacağını bilir.
4 70977 Öğretim materyalleri geliştirir.
5 70972 Teknolojik açıdan zengin ortamlar kadar sadece kara tahtanın olduğu ortamlarda da çalışmayı öğrenir.
6 70973 Profesyonel öğretme, iletişim ve iş birliği becerileri gösterir.
7 70976 Eğitsel yazılımlar, oyunlar, vb. tasarlar ve geliştirir.
8 70975 Öğretim materyallerindeki iyi ve kötü tasarımı ayırt eder.
9 70974 Var olan bilgileri uygun yerlere yerleştirerek, yöneterek ve kullanarak öğretim problemlerini çözebilir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr