Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.dr. Nurettin Öztürk *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zeynel Dinler, İktisada Giriş, 16. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2011.

Dersin İçeriği

Temel ekonomi kavramları (ekonomi, üretim, tüketim, arz, talep, enflasyon, devalüasyon, deflasyon, mal, hizmet, yatırım, girişimcilik vb. kavramlar ve güncel hayatla ilişkileri), ekonomik sistemler, ekonomi ile ilgili kurumlar, ekonomik yaşama fikri ile toplumsal gelişme arasındaki ilişkiler.

Dersin Amacı

İktisat biliminin mikro ve makro bazlı temel kavramlarını (arz, talep, üretici teorisi, tüketici teorisi, fiyat teorisi, piyasalar, milli gelir, para, enflasyon, işsizlik, bütçe açığı, dış açık) öğrenen öğrencilerin günlük olayları iktisat biliminin teorik bakış açısıyla değerlendirebilme yeteneğini geliştirmek ve konumlarına göre pozisyon almalarını sağlamak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kıtlık kanunu, alternatif maliyet, kaynaklar, mal, hizmet ve fayda, işbölümü ve uzmanlaşma, mübadele, ekonominin temel sorunları ve ekonomik düzen,
2 Talep fonksiyonu, bireysel talep ve piyasa talebi, talep eğrisinin kayması, talep kanunu ve istisnaları, talebin fiyat esnekliği,
3 Arz fonksiyonu, arzı belirleyen faktörler, firma arzı endüstri arzı, arz esnekliği ve esnekliği etkileyen faktörler
4 Arz ve talebin kesişmesi ve piyasa fiyatının oluşması, kısmi denge analizi, piyasa fiyatının oluşamaması durumu,
5 Talebi belirleyen faktörlerden fiyat dışındaki faktörlerdeki değişmeler, gelir esnekliği, ikame ve tamamlayıcı malların fiyatındaki değişmeler, çapraz talep esnekliği ve hesaplamaları, arzı etkileyen fiyat dışındaki faktörlerin etkileri
6 Arz talep ve esneklikler ile ilgili uygulamalardan örnekler, King kanunu, örümcek ağı teoremi, tarımsal ürün fiyatlarına devlet müdahalesi, karaborsa, kira kontrolleri, esneklik ve verginin yansıması
7 Tüketici teorisi, eş-marjinal fayda ilkesi ve tüketici dengesi: Kardinal yaklaşım, farksızlık analizi, farksızlık eğrileri ve özellikleri, bütçe doğrusu, tüketici dengesi
8 Üretim fonksiyonu ve verim analizi, kısa dönem ve azalan verimler kanunu, uzun dönem ve ölçeğe göre getiri, eş ürün eğrileri, faktörler arası ikame, eş maliyet doğrusu, en düşük maliyetle üretim, firmanın genişleme yolu
9 Maliyet analizi, kısa dönem maliyet eğrileri (sabit, değişken, toplam, ortalama ve marjinal maliyetler), maliyetler ve azalan verimler kanunu, uzun dönem maliyet eğrileri, ölçeğe göre getiri, içsel ekonomiler, dışsal ekonomiler
10 Tam rekabet piyasası, piyasanın özellikleri, toplam maliyet-toplam hasılat ile marjinal maliyet-marjinal hasılat yöntemlerine göre kısa dönem firma dengesi, aşırı kar-normal kar ve zarar eden firmaların analizi, uzun dönemde firma dengesi, endüstri dengesi, tam rekabet piyasasının eleştirisi
11 Aksak rekabet piyasalarının ortaya çıkış nedenleri ve aksak piyasa türleri, Monopol piyasası, piyasaya giriş engelleri, monopolde firma dengesi, monopolde fiyat farklılaştırması, monopolün eleştirisi, oligopol ve monopolcü rekabet
12 Milli gelir, milli gelir hesaplama yöntemleri, milli gelir ile ilgili kavramlar (GSYİH, GSYİH deflatörü, kişisel gelir, harcanabilir gelir, kişi başına milli gelir)
13 Milli geliri belirleyen faktörler, tüketim, tasarruf, yatırım fonksiyonları, kamu harcamaları
14 Dışa kapalı ve dışa açık ekonomilerde denge milli gelirinin hesaplanması
15 Paranın özellikleri, para çeşitleri, para talebi, para arzı, denge faizinin oluşumu, para arzı ve talebindeki değişmelerin makroekonomik etkileri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 4 11 44

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
5108 1366874 Kapalı ve dışa açık ekonomide denge milli gelir hesaplamaları yapar
5109 1370687 Paranın tanımı, fonksiyonları ve özelliklerini, ekonomideki rolünü, para arzı ve faiz ilişkisini bilir
5607 1351538 Arz ve talep esnekliklerinin ne olduğunu, önemini ve esnekliği belirleyen faktörleri bilir.
11559 1352703 Rekabetin anlamını bilir, tam rekabet piyasasının işleyişi ve özelliklerini örnekleri ile birlikte bilir ve piyasa analizi yapabilir.
17323 1348698 Mal ve hizmet piyasalarında fiyatın nasıl oluştuğunu bilir.
17675 1355224 Aksak rekabet piyasalarının özelliklerini bilir.
20651 1367464 Üretim maliyet türlerini, nasıl hesaplandığını, üretimin çeşitli evrelerinde maliyetlerin nasıl bir seyir izlediğini bilir, azalan verimler kanununu anlar, kısa ve uzun dönemde azalan verimler kanunu ile üretim maliyetleri arasındaki ilişkiyi kavrar.
20652 1352850 Milli gelirle ilgili temel kavramları, milli geliri belirleyen faktörleri, milli gelir hesaplama yöntemlerini bilir.
24068 1367636 İktisadın hangi sorunlara çözüm bulmaya çalıştığını bilir.
27150 1403276 Fayda kavramını anlar, tüketicinin faydasını iktisadi koşulları içinde nasıl maksimize yapacağını anlar, uygulamaya çalışır.
31653 1400300 Arz ve talebi belirleyen faktörlerin neler olduğunu bilir.
35086 1370618 Arz talep ve esneklikler ile ilgili uygulamalardan örnekler verebilir. King Kanunu, örümcek ağı teoremi, tarımsal ürün fiyatlarına devlet müdahalesi, karaborsa, kira kontrolleri, vergi yansıması konularını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr