Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd. Doç. Pelin İSKENDER KILIÇ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BARROW, R. H., Romalılar, Çev. Ender Gürol, Varlık Yay., İstanbul 1965; BARTHOLD, W., İslam Medeniyeti Tarihi, Çev. Fuat Köprülü, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara 1977; BOYUNAĞA, Yılmaz, Tebliğinden Günümüze İslam Tarihi, Cihan Yay., 1989; CAHEN, Cloude, Türklerin Anadolu’ya İlk Girişi, Çev. Yaşar Yücel, Bahaeddin Yediyıldız, TTK., Ankara 1992; CAHEN, Cloude, Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler, Çev. Yıldız Moran, E Yay. İstanbul 1994; ÇAĞATAY, Neşet, İslam’dan Önce Arap Tarihi ve Cahiliye Çağı, AÜİF. Yay., Ankara 1963; DEMİRCİOĞLU, Halil, Roma Tarihi, C. I, TTK., Ankara 1953; GENÇ, Reşat, Karahanlı Devlet Teşkilatı, Kültür Bakanlığı Yay., İstanbul 1981; KAFESOĞLU, İbrahim, Selçuklu Tarihi; M.E.B. Yay., İstanbul 1992; KAFESOĞLU, İbrahim,Türk Milli Kültürü, Ötügen Yay. İstanbul, 1997; KARAKÖSE, Hasan, Ortaçağ Tarihi ve Uygarlığı, Nobel Dağıtım, Ankara; KÖYMEN, Mehmet Altay, Selçuklu Devri Türk Tarihi, TTK., Ankara1989; KÖYMEN, Mehmet Altay, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, C. I, TTK., Ankara1989; LEWİS, Bernard, Tarihte Araplar, Çev. Hakkı Dursun Yıldız, İÜEF Yay., İstanbul 1979; MERÇİL, Erdoğan, Gazneliler Devleti Tarihi, TTK. Ankara 1989; MERÇİL, Erdoğan, Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Ankara 1993; OSTRORSKY, George, Bizans Devleti Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara; ÖGEL, Bahaeddin, Türk Kültür Tarihi, TTK., Ankara 1991; SEVİM, Ali, YÜCEL, Yaşar, Türkiye Tarihi, 4 Cilt, TTK., Ankara 1989; TURAN, Osman, Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, Boğaziçi Yay., İstanbul 1993; ÜÇOK, Bahriye, Emeviler-Abbasiler, MEB., Yay. Ankara 1979; ÜNLÜ, Nuri, İslam Tarihi Başlangıçtan Osmanlılara Kadar, C.I, MÜİF. Yay. İstanbul 1992.

Dersin İçeriği

Kavimler Göçü ve sonuçları, Hz. Muhammed’in doğumu ve hayatı, İslamiyet’in doğuşu, İslamiyet’in kabulünün Türkler üzerindeki etkisi, ilk Müslüman Türk devletleri, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, Haçlı seferleri ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşu.

Dersin Amacı

Ortaçağın Kavimler Göçü ile başlayıp İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethine kadar geçen dönem olduğunu kavratmak. Batı Avrupa'nın Orta Çağ'ının genellikle Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşü ile ulusal monarşilerin yükselişi, Avrupalılarca denizaşırı keşiflerin başlaması, hümanist canlanma ve 1517'de başlayan Protestan Reformu arasındaki zaman dilimi olarak olarak geçtiğini vermek. Aynı zamanda bu zaman diliminin, İslamiyet’in doğuşu, Türklerin İslamiyet’i kabulü, Türk-İslam Devletleri ve İslam devletlerinin kültür ve uygarlık alanında göstermiş oldukları büyük gelişmeleri ve en parlak dönemlerini ifade etmektedir. Ortaçağ'da doğu ve batı dünyasının siyasi ve kültürel yapısı hakkında bilgi vermektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin işlenişi ve kaynakları hakkında öğrenciye bilgi verilecektir.
2 374 Kavimler Göçü ve Roma İmparatorluğu.
3 Bizans İmparatorluğu ve Türk Devletleri İle Olan İlişkileri.
4 İslamiyet’ten Önce Arap Yarımadası, Arapların Siyasi ve Kültürel Hayatları.
5 Hz. Muhammed’in Hayatı ve Siyasî Faaliyetleri.
6 Dört Halife Devri.
7 Emeviler ve Abbasiler.
8 Türklerin Müslüman Olması ve İlk Müslüman Devletleri. İdil Bulgarları, Tolunoğulları ve İhşitler.
9 Karahanlılar ve Gazneliler.
10 Büyük Selçuklu Devleti.
11 Büyük Selçuklu Devleti.
12 Anadolu Selçuklu Devleti.
13 Orta Çağda Avrupa ve Haçlı Seferleri.
14 Anadolu Beylikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
11 Soru-Yanıt 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
34 Okuma 10 5 50

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
17328 1371067 Kavimler göçünün ne olduğunu, neden başladığını ve sonuçlarını analiz eder.
25743 1406698 Ortaçağ kavramını ve bununla ilgili ifadeleri açıklayabilir.
29227 1390430 Roma ve Bizans (Doğu Roma) İmparatorlukları ve kültürel özellikleri ile ilgili bilgi verebilir.
31664 1379924 İslamiyet’in doğuşu ve Hz. Muhammed’in hayatı savaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulunabilir.
58307 1377765 Dört halife devri ve her birinin özellikleri ve siyasal faaliyetlerini yorumlayabilir.
58308 1380426 Emeviler ve Abbasiler devletlerinin kuruluş, yükseliş ve yıkılış devirleri ile ilgili açıklamalarda bulunup, kültür ve uygarlık alanındaki ilerlemeleri ve özellileriyle ilgili açıklamalar yapabilir.
58309 1388688 Türklerin İslamiyet’i kabulü ve İslam dinine ve devletlerine olan katkılarını açıklayabilir.
58310 1374969 Haçlı seferlerinin nedenleri ve sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulunabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr