Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi Merve Görkem ZEREN AKBULUT *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Açıkgöz, K. Ü. (2014). Aktif Öğrenme. İzmir: Biliş Yayıncılık. 2 Avcı, G. & Gümüş, N. (2019). Sınıf Dışı Eğitim Etkinliklerine Yönelik Öğrenci Görüşleri. Turkish Studies/Educational Sciences 3(14), 351-377. 3 Crawford, A., Saul, W., Mathews, S. R. & Makinster, J. (2005). Teaching and Learning Strategies for the Thinking Classroom. NY: The International Debate Education Association. 4 Değirmenci, Y. (2019). Coğrafya Öğretmenlerinin İyi Öğretim Anlayışlarının İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20, 65-82. 5 Demirel, Ö. (Ed.). (2019). Eğitimde Yeni Yönelimler. Ankara: Pegem Akademi. 6 Gülpınar, M. A. (2005). Beyin/zihin temelli öğrenme ilkeleri ve eğitimde yapılandırmacı modeller. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri/Educational Sciences: Theory & Practice 5(2), 271-306. 7 Karakuş, M. & Baykal, T. (2019). Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Becerileri ve Öğrenme Stillerinin İncelenmesi. International Journal of Active Learning 4(2), 76-86. 8 Meredith, K. S. & Steele, J. L. (2011). Classrooms of Wonder and Wisdom, Reading, Writing and Critical Thinking for the 21st Century. USA: CORWIN, Sage Publishing. 9 Öner, G. & Memişoğlu, H. (2018). Sosyal Bilgilerde Yerel Coğrafya Öğretimi: Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 3(7), 193-218. 10 Yılmaz, C. & Bilgi, M. G. (2011). Aday Öğretmenlerin Coğrafya Arazi Çalışmalarına Bakışı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 11(2), 961-983. 11 Zeren-Akbulut, M. G. (2019). Öğrenmenin Yeni Paradigması/Coğrafya ve Tarih Temelli Konuların Disiplinlerarası Yaklaşımla Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi. 12 Zeren-Akbulut, M. G. (2019). Coğrafya Dersi Öğretim Programında Kazanımların Seçimi ve Analizi (2. Bölüm), Ü. ESER ÜNALDI (Ed.)., Coğrafya Öğretimi I (s. 25-34). Ankara: Pegem Akademi. 13 Zeren-Akbulut, M. G. (2019). Ders Sonu Öğretmen Gözlem Formu ve Program Amaçlarına Göre Ders Sonu Değerlendirme (7. Bölüm), Ü. ESER ÜNALDI (Ed.)., Coğrafya Öğretimi I (s. 179-195). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. 14 Zeren-Akbulut, M. G. (2019). Developing a Scale for Attitudes about Enhancing the Effectiveness of Fieldwork as an Active Learning Method. H. Tokcan & A. Altunçekiç (Ed.)., Contemporary Approaches in Education & Social Science (s.100-11). Romania: Old Publishing.

Dersin İçeriği

Ders materyallerinin içeriğinde aktif öğrenmenin kavramsal bağlamı, aktif öğrenmenin temel düşünceleri ve kuramsal temelleri, sosyal bilgiler öğretiminde aktif öğrenmede kullanılabilecek öğretim uygulamaları, teknikleri ve taktikleri, aktif öğrenme modelleri konuları ile ilgili yazılı, görsel ve işitsel bilgilere yer verilmektedir.

Dersin Amacı

Bu derste, temel düşünceleri, kazanımları, öğretim yöntem ve materyalleri, ölçme değerlendirme yaklaşımları ve ders akış tasarımları ile sosyal bilgiler öğrenme sürecinde aktif öğrenmenin kuram ve uygulama yönüyle desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kavramsal bağlam: Aktif öğrenme nedir, ne değildir? - - Sosyal Bilgiler Öğretiminde Aktif Öğrenme.pdf
2 Aktif öğrenmenin beynin çalışmasına uygunluğu - -
3 Aktif öğrenmenin temel düşüncelerinin etkililiği - -
4 Aktif öğrenmede değişen öğretmen ve öğrenci rolleri - - Eleştirel Düşünme Odaklı Ders Planlama ve Değerlendirme.pptx
5 Aktif öğrenmenin kuramsal temelleri: Yapılandırmacılık, Dewey, Piaget, Vygotsky, Bruner, Ausubel, Davranışçılık, Bilişselcilik - - Aktif Öğrenmenin Kuramsal Temelleri.pdf
6 Sosyal bilgiler öğrenme sürecinde aktif öğrenmede kullanılabilecek öğretim uygulamaları ve taktikler - - Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğretim Teknolojileri.pdf
7 Sosyal bilgiler öğrenme sürecinde aktif öğrenmede kullanılabilecek aktif öğrenme teknikleri - - Sınıf Dışı Eğitim Etkinlikleri.pdf
Aksiyon (Eylem) Araştırması.pdf
8 Aktif öğrenme modelleri: Probleme dayalı öğrenme, ön örgütleyiciler, yerleşik öğrenme, bilişsel çıraklık, beyne dayalı öğrenme
9 Ara Sınav - -
10 Aktif öğrenmede soru sorma - -
11 Aktif öğrenme ve çoklu zeka uygulamaları - -
12 Aktif öğrenmenin uygulanması: Ders planı örnekleri - -
13 Aktif öğrenmenin uygulanması: Ders planı örnekleri - -
14 Aktif öğrenme ile ilgili eğitim kültürü oluşturabilmek - -

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 11 11

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1356411 Bilgi edinme ve öğrenme çabasını başlatabilme/yönetebilme/yönlendirebilme/sınama (Özdüzenlemeli öğrenme stratejileri geliştirebilme)
2 1367654 Bilgiyi işleme fırsatları elde edebilme
3 1363526 Öğrenilenleri gereksinim duyulduğunda kullanabilme
4 1515653 Eleştirel düşünme becerisi geliştirebilme
5 1515654 Etkili sorular sorabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4
2 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5
3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5
5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr