Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi Merve Görkem Zeren Akbulut *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Aliağaoğlu, A. 2019. Tarihsel Süreçte Dünya'da ve Türkiye'de Tarım Coğrafyası Alanındaki Çalışmalar. Coğrafi Bilimler Dergisi 17(2), 367-383. 2 Can, R. R. 2019. Doğal ve Kültürel Coğrafya Özellikleri Açısından Kırıkhan İlçesi'nde Köy Adları Üzerine Bir İnceleme. İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi 2(2), 348-361. 3 Demir, E. ve Emekli, G. 2019. Tesisten Konuta, Turistten Misafire: Couchsurfing Örneği. Ege Coğrafya Dergisi 28(2), 51-68. 4 Doğan, M. ve Doğan, Ö. S. (Ed.). 2019. Beşeri ve Ekonomik Coğrafya. Ankara: Pegem Akademi. 5 Doğanay, H., Özdemir, Ü. ve Şahin, İ. F. 2016. Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya. Ankara: Pegem Akademi. 6 Doğanay, S. ve Alim, M. 2016. Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası. Ankara: Pegem Akademi. 7 Evcim, N., Güneş, S. ve Karaalp Orhan, H. S. 2019. Yoksulluk ve Ekonomik Göstergeler Arasındaki İlişki: Mena Bölgesi Analizi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 36, 291-310. 8 Güner, B. 2018. OBOR Girişimi'nin Coğrafyası. Marmara Coğrafya Dergisi 37, 112-123. 9 Kaban, E. 2019. Yaylacılık Kültüründe Dönüşüm: Sultanmurat ve Eğrisu Yaylaları Örneği. Uluslararası Yaylacılık ve Yayla Kültürü Sempozyumu, 26-28 Eylül 2019, Giresun. 10 Orhan, F. 2019. Kültürel Coğrafya Özellikleri ve Turistik Potansiyeli Açısından Geleneksel Artvin Evleri. Ankara: Pegem Akademi. 11 Özür, N. 2018. Türkiye'de havalimanlarının kuruluş yerlerinin sürdürülebilir arazi kullanımı bakımından değerlendirilmesi. Türk Coğrafya Dergisi 71, 15-25. 12 Saatcı, G. 2019. Coğrafi İşaretli Yiyeceklerin Tanıtım Unsuru Olarak Yöresel Yemekler Kapsamında Değerlendirilmesi. Journal of Tourism & Gastronomy Studies 7(1), 358-374. 13 Sarı, C. ve Kaya, F. 2019. Akkoyunlu Yörüklerinin Beykonak kışlağında yaşamları. Uluslararası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi 1(1), 20-31. 14 Top Yılmaz, S. ve Özçağlar, A. (2016). Beşeri Coğrafyanın Öncüsü Carl Ritter'ın Coğrafya Bilimine Getirdiği Yenilikler ve Bugüne Yansımaları. TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 13-14 Ekim 2016, Ankara. 15 Tuncer, B. ve Bulut, İ. 2019. Arkeo-turizm Potansiyeli Açısından Çatalhöyük. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 64, 278-292. 16 Tümertekin, E. ve Özgüç, N. 2018. Ekonomik Coğrafya/Küreselleşme ve Kalkınma. İstanbul: Çantay Kitabevi. 17 Tümertekin, E. ve Özgüç, N. 2019. Beşeri Coğrafya/İnsan, Kültür, Mekan. 2019. İstanbul: Çantay Kitabevi. 18 Yılmaz Akçaözoğlu, E. ve Koday, S. 2019. Kültürel Coğrafya Bakımından Osmaniye İlinin Mutfak Kültürü. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23(2), 537-552. 19 Zeren-Akbulut, M. G. 2019. Coğrafya ve Tarih Temelli Konuların Disiplinlerarası Yaklaşımla Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.

Dersin İçeriği

Ders materyallerinin içeriğinde, coğrafyanın gelişimi, coğrafya öğretiminin amacı, önemi, temel kavramları, tarım coğrafyası kapsamında tarım faaliyetlerinin coğrafi açıdan incelenmesinde gelişme ve değişme, kırsal mekan kavramı, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin özellikleri, dünya tarımının başlıca sorunları, tarım yöntemleri, tarım bölgeleri, ormanlardan ve su ürünlerinden yararlanma; madenler ve enerji kaynakları kapsamında, madencilik faaliyetlerinin dağılışı, başlıca madenler, fosil ve alternatif enerji kaynakları; sanayi coğrafyası kapsamında, sanayi tipleri, modern sanayinin temelleri ve kuruluş yerini belirleyen koşullar, dünya sanayi bölgeleri ve başlıca sorunlar, ulaşım coğrafyası kapsamında, ulaşım yollarının yer seçimi, yolların gelişme ve değişmesi, denizyolu, karayolu, havayolu ve demiryolu ulaşımı, boru hatları; ticaret coğrafyası kapsamında, iç ve dış ticaret, sınır ticareti, serbest bölgeler, ticaret faaliyetlerinin dağılışı; turizm coğrafyası kapsamında, rekreasyon faaliyetlerinin özellikleri, turizmde temel unsurlar, yer seçimini etkileyen fiziksel ve kültürel faktörler, uluslararası turizm, iç turizm destinasyonları, turizm faaliyetlerinin çevresel etkileri; şehir coğrafyası kapsamında, şehirleşme, şehirlerin ortaya çıkışı, şehirlerin yeryüzündeki dağılışı, şehirsel fonksiyonlar, çağdaş dünyada şehirler ve sorunları, sürdürülebilir şehir planlaması; kültür coğrafyası kapsamında, kültürel coğrafi görünüm, dünya kültür alem ve bölgeleri, kültürel farklılık ve kültürel çatışma, dinsel coğrafi görünümler ve tarihi coğrafya kapsamında, coğrafi faktörlerin geçmişten günümüze toplumların sosyo-kültürel ve iktisadi hayatları üzerindeki etkilerinin ana hatlarıyla ilgili bilgilere ve fotoğraflara yer verilmektedir.

Dersin Amacı

Modern beşeri coğrafyanın kurucusu olarak kabul edilen Carl Ritter (1779-1859), "Dünyadaki herhangi bir yer, yeryüzünün bir bölümü olarak tek başına incelenemez; yeryüzündeki çeşitli yerler birbirleriyle ve dünya ile ilişkili olaylar neticesinde belirli özelliklerine göre incelenmelidir ve coğrafi görünümden ziyade bu görünümün insanla olan ilişkisine dikkat çekilmelidir" demiştir. Bu argümandan hareketle derste, beşeri ve ekonomik coğrafyanın alt çalışma konuları kapsamındaki insan faaliyetlerinin sebep, sonuç ve mekansal dağılışlarının çevreleriyle ilişkisi dahilinde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Coğrafi düşüncenin değişimi ve coğrafya öğretiminin önemi - Coğrafi Düşüncenin Değişimi.pdf
Temel Kavramlar.pdf
2 Beşeri coğrafyanın konusu, kapsamı, amacı ve araştırma objesi - Beşeri Coğrafyanın Öncüsü Carl Ritter'ın Coğrafya Bilimine Getirdiği Yenilikler.pdf
3 Tarım Coğrafyası: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin başlıca özellikleri, yöntemler, sorunlar, çözümler - Yeni Yeşil Devrim.pdf
Açlığın Yeni Yüzü.pdf
Beş Adımda Dünyayı Doyurma Planı.pdf
Mavi Devrim.pdf
Yarının Tahıl Ambarı.pdf
4 Nüfus ve Yerleşme Coğrafyası: Konular, kapsam, amaçlar, araştırma objeleri ve problemleri, nüfusun önemi ve dağılışı, nüfus hareketleri, yerleşmelerin dağılışına etki eden faktörler, yerleşme tipleri - Türkiye'de Ömür 20 Yılda 10 Yıl Uzadı.pdf
Nüfus Coğrafyası.pdf
Demografik Devrimler.pdf
5 Maden Coğrafyası: Başlıca madenler, madencilik faaliyetlerinin dağılışı, sorunlar, çözümler - Maden Coğrafyası.pdf
Maden Atık Çamurlarının Denizaltı Depolama Yöntemi ile Bertarafı.pdf
6 Enerji Kaynakları: Fosil ve alternatif enerji kaynakları, sorunlar, çözümler - Geleceğin Yakıtı mı, İklim Bombası Mı.pdf
Daha Önemli Ne Olabilir .pdf
Temiz Kömür Olur mu.pdf
7 Sanayi Coğrafyası: Sanayi tipleri, modern sanayinin kuruluş yerini belirleyen koşullar, sanayinin lokasyonunda ekolojik kaygılar, dünya sanayi bölgeleri - Sanayi Coğrafyası.pdf
8 Ulaşım Coğrafyası: Ulaşım faaliyetlerinin özellikleri, ilişkileri, sorunları, limanlar, başlıca denizyolları, demiryollarının dağılışı, karayollarının dağılışı, havalimanları, havayollarının dağılışı, petrol boru hatlarının dağılışı, doğal gaz boru hatlarının dağılışı - Ulaşım Coğrafyası.pdf
Endüstri 4.0 Perspektifinde İnovasyon.pdf
9 Ara Sınav - OBOR Girişimi'nin Coğrafyası.pdf
10 Turizm Coğrafyası: Rekreasyon faaliyetlerinin özellikleri, turizmde temel unsurlar, iç ve uluslararası turizm destinasyonları, turizm faaliyetlerinin çevresel etkileri, sürdürülebilir turizm planlaması - Turizm ve Coğrafya.pdf
Turizmin Yükselen Yıldızı Türkiye.pdf
HOME.pdf
11 Şehir Coğrafyası: Şehir tanımları, şehir coğrafyası çalışma alanı, şehirlerin kökeni ile ilgili teoriler, şehirsel coğrafi görünümler, şehirleşme, şehirlerin fonksiyonel sınıflandırılması, sürdürülebilir şehir planlaması, çağdaş dünyada şehirler ve bölgesel özellikleri - Şehirsel Çözümler.pdf
Şehirsel Coğrafi Görünümler.pdf
Metropoliten Kentlerin Geleceği.pdf
12 Kültür Coğrafyası: Kültür, kültürel coğrafi görünüm, kültürel yayılma, kültürel ekoloji, kültürel bütünleşme, kültürel coğrafi geçmiş, halk kültürü ve popüler kültür, dünya kültür alem ve bölgeleri, kültürel farklılık ve kültürel çatışma - Kültür ve Kültürel Coğrafi Görünümün Unsurları.pdf
Dünya Kültür Alem ve Bölgeleri-Dil Aileleri-Dünya Dinleri.pdf
13 Tarihi Coğrafya: Konusu, kapsamı, amacı, araştırma objesi - İnsanlığın En Eski Tapınağı Göbeklitepe.pdf
14 Tarihi Coğrafya: Tarih bilimi ile arasındaki sınır, tarihi coğrafya çalışmalarının problemleri - Tarihi Coğrafya ve Kültürel Miras.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
48 Sözlü Sınav 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 2 24
19 Beyin Fırtınası 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
48 Sözlü Sınav 12 2 24

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513891 İnsan faaliyetlerinin sebeplerini/sonuçlarını/mekansal dağılışlarını çevreleriyle ilişkisi dahilinde değerlendirebilme
2 1513900 İnsanın yaşamını kazanma faaliyetlerinin yer yer gösterdiği benzerliklerin/farklılıkların nedenlerini açıklayabilme
3 1504837 Dünyadaki ekonomik faaliyetlerin lokasyonlarını/özelliklerini/ilişkilerini tanımlayabilme
4 1504838 Küresel ekonomik coğrafya ölçeğindeki problemlere çözüm önerisi geliştirebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5
2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5
4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr