Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Selda Örs Özdil *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Doğan, N. (Ed.) (2019). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi. 2) Demirtaşlı, R. N. (Ed.) (2012). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Edge Akademi. 3) Atılgan, H. (Ed.). (2006). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Anı Yayıcılık. 4) Başol, G. (2012). Eğitimdre Ölçme ve Değerledndirme. Ankara: Pegem Akademi. 5) Tekin, H. (2003). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayıncılık. 6) Güler, N. (2017). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.

Dersin İçeriği

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık) , eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler) , öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri) , ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

Dersin Amacı

Eğitimde ve öğretimde ölçme ve değerlendirmenin temel kavramlarını tanımlayarak bu kavramlarının önemini fark eder, farklı ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını, güvenilir ve kullanışlı ölçme tekniklerinin nasıl kullanacağını bilir, ölçme sonuçları ile ilgili istatistiksel yöntemleri kullanmayı bilir ve ölçme değerlendirme amaçlı kullanılacak araçların nasıl geliştirileceğini açıklar, alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerini tanır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 - Ders programının tanıtılması - Giriş: Eğitim süreci ve eğitimde ölçme-değerlendirmenin önemi ÖD ders izlence.docx
2 Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili temel kavramlar 1. ve 2. hafta Temel kavramlar.ppt
ÖD Temel Kavramlar 2. hafta.mp4
https://www.loom.com/share/19895073208f49c5adc6e1d2751dfde2
3 Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili temel kavramlar 1. ve 2. hafta Temel kavramlar.ppt
ölçme avys 3. hafta.mp4
https://drive.google.com/open?id=1VD11XweM8WlH7eHpissrZPg9xcF6LTwD&authuser=1
4 Ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık) 3. hafta KORELASYON.pptx
3. ve 4. hafta Hata ve Güvenirlik.pptx
https://drive.google.com/file/d/1tt10jbwyZGEaHoZZzutGvlsEvv3k1D7H/view?usp=shari
ölçme 4. hafta avys.mp4
5 Ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık) 5. hafta Geçerlik ve Kullanışlılık.pptx
ölçme 5. hafta avys.mp4
https://drive.google.com/file/d/1kUdWjQFul3wL7I77mZOspnU00Zd0mrJ3/view?usp=shari
6 Davranışların sınıflandırılması - Testlerin Sınıflandırılması 6. hafta. İnsan davranışlarının ve Testlerin sınıflandırılması.pptx
ölçme 6. hafta avys.mp4
https://drive.google.com/file/d/1HMkFWk1g-sqRSQKPPoW4bR901UEfCkm8/view?usp=shari
7 Klasik ölçme araçlarının özellikleri, geliştirilmesi, puanlanması ve yorumlanması - Çoktan seçmeli test, D/Y test, kısa cevaplı test, yazılı sınav, sözlü sınav 7. ve 8. Hafta Geleneksel ölçme araçları.pptx
ölçme avys 7. hafta.mp4
https://drive.google.com/file/d/1V5JYFpo4PXWd02WqJCMrpgNPIjLh8nxt/view?usp=shari
8 Klasik ölçme araçlarının özellikleri, geliştirilmesi, puanlanması ve yorumlanması - Çoktan seçmeli test, D/Y test, kısa cevaplı test, yazılı sınav, sözlü sınav 7. ve 8. Hafta Geleneksel ölçme araçları.pptx
ölçme avys 8. hafta.mp4
https://drive.google.com/file/d/12HOpPkwXd5uzVxUvQXlCxipvaziYZKWT/view?usp=shari
9 Ara sınav
10 Tamamlayıcı / alternatif ölçme araçları ve yöntemleri 10. ve 11. Hafta Tamamlayıcı ölçme araçları.pptx
ölçme avys 10.,11. ve 12. hafta.mp4
11 Tamamlayıcı / alternatif ölçme araçları ve yöntemleri 10. ve 11. Hafta Tamamlayıcı ölçme araçları.pptx
ölçme avys 10.,11. ve 12. hafta.mp4
12 Test geliştirme süreci ve madde istatistikleri 12. Hafta Test geliştime ve Madde istatistikleri.pptx
ölçme avys 12. ve 13. hafta.mp4
13 Test puanları üzerinde istatistiksel işlemler - Test istatistikleri 13. ve 14. Hafta-İstatistiksel İşlemler Test İstatistikleri.pptx
ölçme avys 12. ve 13. hafta.mp4
14 Standart puanlar - Z ve T puanları Ölçme Sonuçlarına Dayalı Olarak Not Verme 13. ve 14. Hafta-İstatistiksel İşlemler Test İstatistikleri.pptx
ölçme avys 14. hafta.mp4
15 Dönem sonu sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
34 Okuma 1 14 14
54 Ev Ödevi 4 5 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1569923 Ölçek çeşitlerini yorumlar ve aralarındaki farklılıkları tartışır.
2 1569929 Test planını hazırlar.
3 1569924 Ölçmede geçerlik ve güvenirlik arsındaki ilişkiyi açıklar.
4 1569926 Ölçme tekniklerini (yazılı sınavlar, çoktan seçmeli testler, doğru yanlış testleri, kısa cevap testleri, sözlü sınavlar) bütün özellikleri ile tartışır.
5 1569922 Test geliştirme tekniklerini kullanır.
6 1569919 Öğretimde kullanılan değerlendirme kavramını ve türlerini açıklar ve örnek verir.
7 1569921 Merkezi yığılma ölçülerinin (mod, medyan, aritmetik ortalama) ve merkezi dağılım ölçülerinin (ranj, standart sapma, çeyrek sapma, normal dağılım) hesaplamalarını yapar.
8 1569928 Bir ölçme aracında bulunması gerekli özellikleri (geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılık) tartışır.
9 1569920 Ölçmede hata türlerini yorumlar.
10 1569925 Öğrenci ürün dosyası ve performans değerlendirmenin özelliklerini tartışır.
11 1569927 Test analizlerini (güçlük indeksi ve ayırt edicilik gücü) bilir ve test sorularının güçlük indekslerini ve ayırt ediciliklerini hesaplar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71030 Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini sosyal bilgiler eğitimine uygulama becerisi.
2 71031 Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71032 Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4 71033 Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak kapsamlı bir eğitim verilmesi.
5 71034 Sosyal bilgiler eğitimi alanında verilerin çözümlenmesi, özel öğretim yöntemlerinin uygulanması ve sosyolojik perspektif kazanma ve toplumsal olayları yorumlama becerisi.
6 71035 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi.
7 71036 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71037 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
9 71038 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazandırma.
10 71039 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazandırma.
11 71040 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazandırma.
12 71041 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olma.
13 71042 Kalite konularında bilgi sahibi olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 5 5 4 5 4 4 5 3 4 3
2 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 3
3 5 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5
4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
5 5 4 5 5 5 3 5 4 4 4 5 5 4
6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
7 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 4 5 4
8 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4
9 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5
10 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4
11 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr