Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Dr. Pınar BEŞEVLİ SOLMAZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türk Musikisinin Meseleleri, Yalçın Tura, Pan Yayıncılık, 1988. Osmanlı Dönemi Türk Musikisi, Cinuçen Tanrıkorur, Dergah Yay., 2005. Türk Musikisi Kültürünün Anlamları, Eugenia Popescu-Judetz, pan Yayıncılık, 1996. Türk Musikisi: Teknik ve Tarih, Yılmaz Öztuna, 1987. Avrupalı Gezginlerin Gözüyle Osmanlılarda Musiki, Bülent Aksoy, Pan Yayıncılık, 2003. Türk Müzik Kültürü, Ali Uçan, 2000. Türk Müziğinin Kökeni-Gelişimi, Atilla O. Budak, Zaman, Mekan, Müzik: Klasik Türk Musikisinde Eğitim ( Meşk ), İcra ve Aktarım, Cem Behar, 1993. Musıkiden müziğe: Osmanlı/Türk müziği : gelenek ve modernlik : makaleler, kaynaklar, metinler,Cem Behar, 2005. Görsel/işitsel materyaller

Dersin İçeriği

Türk müzik kültürünün tarihsel kaynakları. İslam öncesi dönemde, Türk topluluklarında müzik. Asya Türk toplumları ve çevre müzik kültürleri ile etkileşimler. Türklerin Batı’ya göçleri ve İslam kültürüyle tanışmaları. İslami dönemde Türk Müziği. Türklerin Anadolu’ya yerleşmeleri ve Bizans’la ilişkileri. Türklerden önce Anadolu’da müzik. Orta Çağ İslam dünyasında müzik teorisi ve Eski Grek kaynaklarıyla ilişkileri. Sistemci Okul’un önemli temsilcileri. Osmanlılarda müzik teorisi, çalgılar, türler, başlıca besteciler, Osmanlı dönemi müzik yazmaları. Batılılaşma sürecinde Türk Müziği. Cumhuriyet döneminde müzik politikaları. Günümüzde Türk müzik kültürü: popüler türler, eğitim müziği.

Dersin Amacı

Türk müzik tarihi konusunda edinilen kazanımları, Türk müzik eğitimi alanı bakımından değerlendirebilme.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk müzik kültürünün tarihsel kaynakları.
2 İslam öncesi dönemde, Türk topluluklarında müzik. Asya Türk toplumları ve çevre müzik kültürleri ile etkileşimler.
3 Türklerin Batı’ya göçleri ve İslam kültürüyle tanışmaları.
4 İslami dönemde Türk Müziği.
5 Türklerin Anadolu’ya yerleşmeleri ve Bizans’la ilişkileri.
6 Türklerden önce Anadolu’da müzik.
7 Orta Çağ İslam dünyasında müzik teorisi ve Eski Grek kaynaklarıyla ilişkileri.
8 Sistemci Okul’un önemli temsilcileri.
9 Osmanlılarda müzik teorisi, çalgılar, türler, başlıca besteciler, Osmanlı dönemi müzik yazmaları.
10 Ara Sınavı
11 Batılılaşma sürecinde Türk Müziği.
12 Cumhuriyet döneminde müzik politikaları.
13 Günümüzde Türk müzik kültürü: popüler türler, eğitim müziği.
14 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 30 1
5 Derse Katılım 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
54 Ev Ödevi 16 3 48

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1360889 Türk müzik tarihinin dönemleri konusunda öne sürülen yaklaşımları açıklar.
2 1368218 Türk Müzik Kültürünün tarihsel kaynaklarını açıklar.
3 1378862 Türk müzik eğitimi tarihinin genel özelliklerini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 5 2 2 2 3 3 1
2 2 2 5 2 2 2 3 3 1
3 2 2 5 2 2 2 3 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr