Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Dr. Pınar Beşevli Solmaz *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

“Çağdaş Müzik Tarihi” Ö. Kütahyalı, Ek Kaynaklar: [1] Modern Music, P. Griffiths, [2] Zaman İçinde Müzik, E. İlyasoğlu, [3] Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni, C. Selanik, [4] Çağdaş Küğ Tarihi İçin İmler-I, E.O. Fırat, [5] Twentieth-Century Harmony, V. Persichetti, [6] Müzik Tarihi, A. Say, [7] Analytic Approaches to Twentieth Century Music, J.LESTER, [8] Anthology of Twentieth-Century Music, R.P. Morgan, [9] Introduction to Contemporary Music, J. Machlis, [10] Empresyonizm Sanat Ansiklopedisi, M. Serullaz (Çev.D. Erbil), [11] Ekspresyonizm Sanat Ansiklopedisi, L. Richard (Çev. B. Marda, S. Gürsoy, İ. Usmanbaş). [12] “Armoni”, “Müzik Formları”, N.CANGAL [13] Müzikte Geniş Soluklar, L.PAMİR

Dersin İçeriği

20. Yüzyıl müzik akımları, stilleri ve teknikleri “:Empresyonizm ve Pentatonik Yapı, Ekspresyonizm ve Oniki Ton Tekniği, Neoklasizm, Rastlamsal Müzik, Elektronik Müzik, Minimal Müzik, Polisitilizm, Jazz etkili Müzik, Dünya Müziği (21. yy.), Çağdaş Türk Müziği vb.” incelenir.

Dersin Amacı

Bu derste 1900'lü yıllardan günümüze dek gelen süreçte oluşan 20. Yüzyıl (Çağdaş) Müzik akımları, stilleri ve teknikleri ile bu bunları ortaya çıkarıp uygulayan başlıca besteciler ve eserlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Modern,modernizm, modernite kavramları, müziğe yansımaları açısından açıklanır.
2 Müzik tarihinde 20. yüzyıla kadar geçilmiş evreler örneklendirilerek incelenir.
3 İzlenimci (empresyonizm) akımının müziğe etkisi ve bu akım içinde eser vermiş besteciler incelenerek dönem analizi yapılır.
4 Futurizm akımının müziğe etkisi tartışılır
5 Dışavurumcu/Anlatımcı (Expresyonizm) akımının müziğe etkisi ve bu akım içinde eser vermiş besteciler incelenerek dönem analizi yapılır.
6 İkinci Viyana Okulu anlatılarak, atonalite,oniki ton tekniği ve serializm örnekleri gösterilir .
7 Neo Klasizm akımının müziğe etkisi ve bu akım içinde eser vermiş besteciler incelenir.
8 Electronic music ve somut müzik örnekleri incelenir.
9 Teyp ve bilgisayar müziği, Virtiozite, anti virtiozite,elektirik müzisyenler, doğaçlama teknikleri örneklendirilir.
10 Ara sınav
11 Post modern müzik, minimalizm, aktarım ve kolaj tekniklerine örneklendirme yapılır
12 Opera, müzik tiyatrosu, Neo romantik akım ve yeni karmaşıklık üzerine eserler incelenir.
13 Jazz ve sinema müziği örneklendirilerek anlatılır.
14 Genel tekrar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 30 1
29 Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 10 2 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1361235 20. Yüzyıl müzik akımları, stilleri ve teknikleri ile ilgili örnekleri tanır.
2 1431786 Müzik tarihinde, geçmişten günümüze kadar oluşan akımları sınıflandırabilir.
3 1366710 Modern müzik olgusunu açıklayabilir.
4 1369623 Çağdaş Türk Müziği bestecilerini ve yaptıkları çalışmaları tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 5 3 2 5 3 2 2
2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 5 3 2 5 3 2 2
3 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 5 3 2 5 3 2 2
4 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 5 3 2 5 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr