Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Devrim Öztürk *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Varış, Y.A. Besteleme Teknikleri Lisansüstüeğitim Ders Notları 2012. , Demir, Ş. Eğitim Müziği Besteleme Teknik Bilgiler ve Uygulama, Ötüken Neşriyat, 2.Basım, İstanbul, 2012. , Cangal, N. Müzik Formları, Arkadaş Yayınları, Ankara, 2004. Bozkaya, İ. Dil-Müzik Bağlamında Prozodi, Özsan Matbaacılık, Bursa, 2001. , Sağer, T., Albuz, A. Eğitim Müziği Besteleme Teknikleri, Maya Akademi, Ankara, 2008.

Dersin İçeriği

Müziksel yaratıcılığın geliştirilmesi, ses ve çalgı için yeni eserler üretme, tonal ve modal besteleme yöntemleri ile tek sesli okul müziklerini çok seslendirme teknikleri.

Dersin Amacı

Müziksel yaratıcılığı geliştirebilme, ses ve çalgı için yeni eserler besteleyebilme, tonal ve modal besteleme yöntemleri ile okul şarkıları besteleyebilme.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 2 ölçüsü verilen ezgiyi 8 ölçüye tamamlama. Besteleme 1. Hafta.mp4
Besteleme.pdf
2 1. hafta tamamlanan 8 ölçülük eserlerin içinden en güzelini seçme Besteleme 2. Hafta.mp4
BT1.jpg
3 Ezgi malzemeleri tanıma: I. Kesit, II. Kesit, III. Kesit, IV: Kesit. Besteleme 3. Hafta.mp4
BT2.jpg
4 Ezgi malzemeleri arasındaki ilişkileri kavrama Besteleme 4. Hafta.mp4
BT3.jpg
5 İkilik ve dörtlük sürelerde 8 ölçülük ezgi yazma denemeleri, 3 ses kullanarak Besteleme 5. Hafta.mp4
BT4.jpg
6 İkilik ve dörtlük sürelerde 8 ölçülük ezgi yazma denemeleri, 4 ses kullanarak Besteleme 6. Hafta.mp4
BT5.jpg
7 İkilik ve dörtlük sürelerde 8 ölçülük ezgi yazma denemeleri, 5 ses kullanarak Besteleme 7. Hafta.mp4
BT6.jpg
8 Birlik, ikilik ve dörtlük sürelerde 8 ölçülük ezgi yazma denemeleri, 6 ses kullanarak Besteleme 8. Hafta.mp4
BT7.jpg
9 Birlik, ikilik ve dörtlük sürelerde 8 ölçülük ezgi yazma denemeleri, 7 ses kullanarak Besteleme 9. Hafta.mp4
BT8.jpg
10 Ara sınav. Besteleme - 10. Hafta.mp4
11 Bir oktav içinde birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik sürelerle ezgi yazma çalışmaları Besteleme 11. Hafta.mp4
BT9.jpg
12 Bir oktav içinde birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik sürelerle ezgi yazma çalışmaları Besteleme 12. Hafta.mp4
BT10.jpg
13 Bir oktav içinde birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik sürelerle ezgi yazma çalışmaları Besteleme 13. Hafta.mp4
BT11.jpg
14 Bir oktav içinde birlik, ikilik, dörtlük ve sekizlik sürelerle ezgi yazma çalışmaları Besteleme 14. Hafta.mp4
BT12.jpg

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 4 48

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1418110 Melodi materyallerini öğrenir (motif, cümle).
2 1418689 Bu malzemeler arasındaki ilişkiyi bilir.
3 1419261 Ezgilerle motifler arasındaki ilişkiyi kurarak yazar.
4 1420314 Melodileri, hedef grup yaş grubu ve ses / enstrümantal özellikleri bilerek besteler.
5 1391538 Okul şarkılarını çeşitli enstrümanlara ve vokal topluluklara düzenler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
2 4 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
3 4 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
4 4 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
5 4 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr