Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Beril TEKELİ YİĞİT *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Kılıç,Ilgım.(2012).Okul Öncesinde Müzik Eğitimi. Ankara: Pegem Yayınları. 2) Sun,Muammer ve Seyrek, H.(1993).Okulöncesi Eğitimde Müzik.İzmir: Mey Müzik Eserleri yayınları. 3) Morgül, Mahiye (2006). İlk Çocuklukta Müzik Nasıl Öğretilir. 2. Baskı. Ankara: Kök Yayıncılık 4) Akandere, Mehibe, (2006). Eğitici Okul Oyunları. Ankara: Nobel Yayınları.

Dersin İçeriği

Okul öncesi eğitimde müziğin yerini, önemini, amaçlarını ve ilkelerini incelemek, okul öncesi dönemde çocukların gelişim alanları ile genel-müziksel özelliklerini açıklamak, okul öncesinde uygulanabilecek müzik türleri ile müzik öğretim yöntemlerini incelemek, okul öncesi öğretim programını tanıtmak ve bu program ile ilişkili örnek etkinlik uygulamaları yapmaktır.

Dersin Amacı

Okul öncesi eğitimde müziğin yerini, önemini, amaçlarını ve ilkelerini, okul öncesi dönemde çocukların gelişim alanları ile genel-müziksel özelliklerini tanımak ve bunlara yönelik müzik türleri ile müzik öğretim yöntemlerini okul öncesi öğretim programı esasında örnek etkinlikler ile tasarlayıp uygulayabilmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Okul öncesi eğitimde müziğin yerini, önemini, amaçlarını ve ilkeleri - - OÖMEGY_1. Hafta.pptx
2 Okul öncesi dönemde çocukların gelişim alanları - - OÖMEGY_2. Hafta.pptx
3 Okul öncesi dönemde çocukların genel özellikleri - - OÖMEGY_3. Hafta.pptx
4 Okul öncesi dönemde çocukların genel özellikleri - - OÖMEGY_4. Hafta.pptx
5 Okul öncesi dönemde çocukların müziksel özellikleri - - OÖMEGY_5. Hafta.pptx
6 Okul öncesi dönemde çocukların müziksel özellikleri OÖMEGY_6. Hafta.pptx
7 Okul öncesinde uygulanabilecek müzik türleri - - OÖMEGY_7. Hafta.pptx
8 Okul öncesinde uygulanabilecek müzik öğretim yöntemleri - - ORFF YÖNTEMİ VE ÇALGILARI.ppt
SUZUKİ YÖNTEMİ SUNU.pptx
9 Okul öncesinde uygulanabilecek müzik öğretim yöntemleri - - DALCROZE METODU.ppt
Kodaly_Sunu.pptx
10 Okul öncesi öğretim programı - - okuloncesi_egitimprogrami (Yeni).pdf
11 Okul öncesi öğretim programı - - okuloncesi_egitimprogrami (Yeni).pdf
12 Okul öncesi öğretim programı ile ilişkili örnek etkinlik uygulamaları - - muzikalbumu.pdf
13 Okul öncesi öğretim programı ile ilişkili örnek etkinlik uygulamaları - - muziketkinlikleri2.pdf
14 Okul öncesi öğretim programı ile ilişkili örnek etkinlik uygulamaları - - ogretmen_kilavuz_kitap_etkinlikler.rar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
8 Rehberli Problem Çözümü 15 4 60
12 Takım/Grup Çalışması 13 1 13

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1548723 Okul öncesi eğitimin temel amaç ve ilkelerini kavrar.
2 1548733 Okul öncesi dönemde çocukların gelişim alanlarını ve özelliklerini bilir.
3 1548734 Okul öncesi öğretim programını tanır.
4 1548735 Okul öncesinde uygulanabilecek müzik öğretim yöntemlerini bilir.
5 1548742 Okul öncesi öğretim programı ile ilişkili örnek etkinlikler tasarlar ve uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr