Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Özgür Atakan *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Uludağ, Z. (2019). Eğitim Felsefesi. Ankara: Nobel.

Dersin İçeriği

Felsefenin temel konuları ve sorun alanları; varlık, bilgi, ahlak/değerler felsefesi ve eğitim. Temel felsefi akımlar ve eğitim: İdealizm, realizm, natüralizm. Temel felsefi akımlar ve eğitim: Ampirizm, rasyonalizm, pragmatizm. Temel felsefi akımlar ve eğitim: Varoluşçuluk, analitik felsefe. Eğitim felsefesi ve eğitim akımları: Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik. Eğitim felsefesi ve eğitim akımları: Varoluşçu eğitim, eleştirel/radikal eğitim. İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin eğitim görüşleri: Platon, Aristoteles, Sokrates. İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin eğitim görüşleri: İbn-i Sina, Farabi. İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin eğitim görüşleri: John Locke, Thomas Hobbes, J. J. Rousseau, I. Kant. İnsan doğası, bireysel farklılıklar ve eğitim. Siyasi ve ekonomik ideolojiler ve eğitim. Türkiye’de modernleşme sürecinde etkili olan düşünce akımları ve eğitim. Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri.

Dersin Amacı

Eğitimi, felsefenin temel konuları ve sorun alanları çerçevesinde incelemek. Bu çerçevede Batı felsefesinin yanı sıra İslam ve Türk felsefesinde de eğitimle ilgili düşünceleri ele almak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Felsefenin temel konuları ve sorun alanları; varlık, bilgi, ahlak/değerler felsefesi ve eğitim. 1. HAFTA.ppt
2 Temel felsefi akımlar ve eğitim: İdealizm, realizm, natüralizm. 2. HAFTA.ppt
3 Temel felsefi akımlar ve eğitim: Ampirizm, rasyonalizm, pragmatizm. 3. HAFTA.ppt
4 Temel felsefi akımlar ve eğitim: Varoluşçuluk, analitik felsefe. 4. HAFTA.ppt
5 Eğitim felsefesi ve eğitim akımları: Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik. 5. HAFTA.ppt
6 Eğitim felsefesi ve eğitim akımları: Varoluşçu eğitim, eleştirel/radikal eğitim. 6. HAFTA.ppt
7 İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin eğitim görüşleri: Platon, Aristoteles, Sokrates. 7. HAFTA.ppt
8 İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin eğitim görüşleri: İbn-i Sina, Farabi. 8. HAFTA.ppt
9 VİZE SINAVI 9. HAFTA.ppt
10 İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin eğitim görüşleri: John Locke, Thomas Hobbes, J. J. Rousseau, I. Kant. 10. HAFTA.ppt
11 İnsan doğası, bireysel farklılıklar ve eğitim. 11. HAFTA.ppt
12 Siyasi ve ekonomik ideolojiler ve eğitim. 12. HAFTA.ppt
13 Türkiye’de modernleşme sürecinde etkili olan düşünce akımları ve eğitim. 13. HAFTA.ppt
14 Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri. 14. HAFTA.ppt
15 FİNAL SINAVI. 15. HAFTA.ppt

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1548821 Felsefe ve eğitimin temel kavramlarını açıklayarak aralarında ilişki kurar.
2 1548822 Temel felsefi ekollerin eğitime olan etkisini açıklar.
3 1548823 Eğitim Felsefesinin temel problemlerini ve ekollerini açıklar.
4 1548824 İslam dünyası ve Batı filozoflarının eğitim görüşlerini bilir.
5 1548825 İdeoloji ve eğitim ilişkisini bilir.
6 1548826 Türk modernleşmesi ve Türk eğitim düşüncesi arasındaki felsefi bağlantıları ifade eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr