Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr.Murat GÖKALP *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yelken.T. Yanpar Öğretim teknolojileri 2017 Anı yay. Ankara İşman A. Öğretim teknolojileri 2015 .5.Baskı Pegem yay. Ankara

Dersin İçeriği

Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımının kavramsal ve kuramsal temellerini açıklayabilecektir.Öğretim teknolojisi ve materyal tasarımıyla ilişkili kavramları açıklar.Öğretim teknolojilerinin gelişimini tarihsel süreç içinde irdeler.Öğretim teknolojisi ve iletişim arasındaki ilişkiyi açıklar.Öğretim materyali hazırlama sürecini açıklayabilecektir.Öğretim materyali seçme ve geliştirme ölçütlerini sıralar.Öğretim materyali tasarım ilkelerini açıklar.Farklı öğretim materyallerinin özelliklerini betimler.Farklı öğretim materyallerinin tasarlanma sürecini açıklar.Öğretim ortamlarında kullanılan araç-gereçleri özelliklerine göre açıklayabilecektir.Araç-gereçleri özelliklerine göre sınıflandırır.Araç-gereçlerin üstün ve sınırlı yönlerini açıklar.Araç-gereçleri kullanım amaçlarına göre karşılaştırır.Bir öğretim materyali tasarlayabilecektir.Konu alanı öğretim programından amaç/kazanım seçer.Seçtiği amaç/kazanıma uygun ders planı hazırlar.Tasarım ölçütlerine uygun bir öğretim materyalini tasarlar.Farklı öğretim materyallerini değerlendirebilecektir.Farklı öğretim materyallerinin değerlendirme ölçütlerini açıklar.Değerlendirme ölçütlerine uygun bir değerlendirme formu hazırlar.Bir öğretim materyalini değerlendirme ölçütlerine göre eleştirir.

Dersin Amacı

Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim süreçlerindeki yeri ve kullanımı, öğretim teknolojileri yoluyla kendi branşınızla ilgili öğretim materyallerinin geliştirilmesi ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi. - Öğretme-öğrenme süreçlerini etkili ve verimli kılmak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitimde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması; öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler; güncel okuryazarlıklar; araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasarımı; tematik öğretim materyali tasarlama; alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendirme ölçütleri. yok yok 1 hafta.docx
2 – Demografik faktör, – Bilgi patlaması, – Eğitimin ve Sosyo Ekonomik İlişkiler Değerinin Artması, – Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler ile Eğitim ve Toplum Arasındaki İlişkiler, – Eğitim ve Sosyal Talep yok yok
3 Eğitim sistemimizin mevcut durumunu yok yok
4 Beş duyunun öğrenmedeki yeri yok yok
5 Teknoloji Nedir? yok yok
6 Araç-Gereç kavramları yok yok
7 Araç-Gereç Kullanmanın Faydaları yok yok
8 Eğitime Etki Eden Faktörler yok yok
9 Yeni Teknoloji Gereği yok yok
10 Öğrenilenlerin Hatırlanması yok yok
11 Öğretim Teknolojisinin Öğrenme Ortamındaki Uygulama Aşamaları yok yok
12 Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları yok yok
13 Bilgisayar Destekli Öğretimde En Çok Kullanılan Ders Yazılım Türleri yok yok
14 Bilgisayarların Öğretimde Kullanımı yok yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
10 Tartışma 5 1 5
19 Beyin Fırtınası 13 3 39
34 Okuma 10 2 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1549276 Güncel eğitsel bilgi teknolojilerini bilir. Teknolojik olarak okuryazardır. Teknolojik öğretim araç gereçlerini kullanır. Teknolojiyi kullanarak öğretim materyali tasarlar. Tasarlanan öğretim materyallerini değerlendirir
2 1549400 • Öğretim Teknolojisinin ortaya çıkmasına etki eden faktörler ve sonuçları
3 1549417 Eğitim sistemimizin mevcut durumunu tanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 3 4 5 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5
2 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 5 4 4 3 4 4 4
3 4 4 4 3 5 4 4 3 5 3 3 4 3 3 5 3 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr