Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doktor Öğretim Üyesi Bilgen Özcan Coşkunsoy *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sanatın Öyküsü, WM. Gombrich, Sanat Ontolojisi P.Dr. İsmail Tunalı, Platon ve Aristotalesin Sanat Etiği ve estetik kavramı ve yansımaları, Tamer kavuran, Bayram dede

Dersin İçeriği

İnsan, insanın çağlar bakımından sanat yapıcılığı, dönemsel sanat akımları, akımların düişünce ve sanat anlayışı, estetik yaklaşımlar, renklerin doğuşu, duvar resimlerinden tuvale resim ve resimlerden öğrendiğimiz müzik ve dönemsel müzik anlayışı, besteciler, enstrümanistler, ressamlar, çağdaş sanat akımları, Sanat ontolojisi

Dersin Amacı

Sanat ve estetik kavramlarını öğrenmek, belirli bir sanatsal ve estetiksel öngörüye sahip olmak, sanat akımlarını tanımak ve dönemsel sanat anlayışını resim müzik bakımından genel tavrıyla incelemek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanatın tanımı, platon ve Aristotalesin estetik anlayışı sanat ve estetik 1. hafta.mp4
2 Sanat ontolojisi, sanat terimleri, kavramlar ve aristotales ve platonun görüşleri sanat ve estetik 2. hafta.mp4
3 sanat tarihi, resim ve müzik sanatı, ilk çağ uygarlıklarında sanat, sanat ve estetik 3. hafta.mp4
4 Rönesans akımı, eserleri, müzikla yapı, besteciler ve sanatçılar, barok sanatı ve sanatsal yapı, anlayış sanat ve estetik 4. hafta.mp4
5 Rococo akımı, eserleri, müzikla yapı, besteciler ve sanatçılar, barok sanatı ve sanatsal yapı, anlayış sanat ve estetik 5. hafta.mp4
6 Rokoko Akımı, eserleri, sanat anlayışı, estetik açıdan değerlendirme, sanat felsefesi sanat ve estetik 6. ders.mp4
7 Neoklasizim akımı, sanatsal eserler, besteciler, ressamlar, estetik ve kuramları sanat ve estetik 6. ders.mp4
8 Romantizm akımı, sanatsal eserler, besteciler, ressamlar, estetik ve kuramları sanat ve estetik 8. hafta.mp4
9 Realizm akımı, eserleri, müzikal yapı, besteciler ve sanatçılar, barok sanatı ve sanatsal yapı, anlayış sanat ve estetik akımlar.mp4
10 empresyonizm akımı, dönemsel özellikleri, sanatsal anlayıi besteciler ve ressamlar sanat ve estetik akımlar.mp4
11 empresyonizm akımı, dönemsel özellikleri, sanatsal anlayıi besteciler ve ressamlar sanat ve estetik.mp4
12 Kubizm akımı, dönemsel özellikleri, sanatsal anlayıi besteciler ve ressamlar sanat ve estetik.mp4
13 Dadaizm akımı, dönemsel özellikleri, sanatsal anlayıi besteciler ve ressamlar son asenkron.mp4
14 dışavurumculuk akımı, dönemsel özellikleri, sanatsal anlayıi besteciler ve ressamlar son asenkron.mp4

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71069 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 71070 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 71071 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 71072 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 71073 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 71074 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 71075 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 71076 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 71077 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 71078 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 71079 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 71080 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 71081 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 71082 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 71083 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 71084 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 71085 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 71086 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 71087 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr