Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Hanife Nalan Genç *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

C. Chuilon. Grammaire Pratique des Le Niveau 1.,- F. Cicurel, E. Pedoya, R. Porquier. Communiquer en Français. -M. Baştürk. Dil Edinim Kuramları ve Türkçenin Anadil Olarak Kullanımı.- Bally. C. Le Langage et la vie

Dersin İçeriği

Bu ders birinci ve ikinci dil edinimi kuramlarının (davranışçılık, doğuştanlık, bilgi işlemleme, bağlantıcı modeller, etkileşimsel yaklaşım) tanıtır ve anadil ile erek dilin gelişim evrelerini ve süreçlerine odaklanır. Durum çalışmaları, bütünce verilerinden ana ve erek dil kullanımlarının karşılaştırmalı çözümlemesi (örn.: CHILDES vertitabanı), sınıf içi ikinci dil etkileşiminin kayıtları ve çevriyazısı aracılığıyla çocuklarda ve yetişkinlerdeki ikinci dil ediniminin karşılaştırması, anadil ediniminde gelişim aşamaları, ikinci dildeki biçim-sözdizimsel gelişim evreleri, ikinci dil edinimi süreçleri, ikinci dil ediniminde öğrenen özellikleri ve nihai kazanımdaki bireysel farklılıklar (örn.: kişilik etkisi, dil yeteneği, zeka, edinim yaşı, motivasyon ve tutum, öğrenen tercihleri ve inançları), ikinci dil ve yabancı dil öğrenim bağlamlarının farklılığı (örn.: doğal ve örgün eğitim ortamları) gibi konular sunulur. Derste anlatım, ikili ve grup çalışması yöntemleri kullanılacaktır.

Dersin Amacı

Anadil ve Yabancı Dil Edinim Kuramları, karşılaştırması ve örneklendirilmesi; dilsel gelişimi ve dil edinim sürecinin aşamaları; dil edinimi ve öğrenimi süreçlerinin yabancı dil öğretiminde kullanılması. Biçim ve metin arasında ilişki kurma, bağlamsal çözümleme.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dil bilgisi ve dil edinim kuramları. Delacroix ve dil edinimi anlayışı.
2 Yazı dili olarak Fransızca’nın edimi, öğrenilmesi konusunda temel bilgiler.
3 Dilsel gelişim. Dil oluşum aşamaları.
4 Dil edinim sürecinin aşamaları. Dil edinim Yöntemleri.
5 Dil edinimi ve öğrenimi süreçlerinin yabancı dil öğretiminde kullanılması. A. Grégoire, M. Cohen ve O. Jespersen.
6 Yabancı dil olarak Fransızca’nın edinilip/öğrenilmesi süreci. Jean Piaget ve çocuk dili.
7 Dil edinimindeki kuram ve uygulamalarının çağdaş öğretim yöntemleriyle eşgüdümlü olarak sağlanması. La découpage en actes de parole.
8 Öğrenme modelleri ve özellikleri. La conduite d’apprentissage.
9 Kip-sözcelem ve eklerin edinimi, olumsuz, soru, olumlu sözcelerin edinimi. Humour et imaginaire.
10 Ara sınav
11 Sözlü ve yazılı dil öğretimi. Les activités proposées, leur contenu et leur déroulement.
12 Sözlü ve yazılı dil öğretimine yönelik uygulanan yöntemler. L’implication pédagogique (composition du matériel)
13 Okuma ve okuma türleri. Les listes d’énoncés, les dessins humoristiques, les mises en scènes.
14 Fransızca’nın genel özellikleri. Entrez dans le desin, les mots en situation. La proposition subordonnée conjonctive

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 28 28
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1372175 Düzgün cümle oluşturma, tümcede fazla yada tekrar içeren sözcük kullanımdan sakınma.
2 1360369 Doğru konuşma becerileri sağlama.
3 1370295 Söz edimlerini kullanır ve örneklendir
4 1377606 Anadil ve yabancı dil öğrenme kuramlarını karşılaştırır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5
2 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4
3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr