Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. Halil AYTEKİN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders kitabı kullanılmamaktadır. Yabancı dergi ve gazete başlıklarından yararlanılmaktadır. Yabancı dil sınavlarından, YDS; ÜDS, KPDS cümle ve paragraflar alınmaktadır.

Dersin İçeriği

Derste öğrencinin gelecek yaşantısında karşılaşacağı alanlara öncelik verilir. Bunlar yabancı dil eğitimi/öğretimi, sağlık ve spor, ekonomi, siyasi, uluslar arası ilişkiler ve ulusal olsun uluslar arası olsun güncel olaylara özgü çeviri metinleri

Dersin Amacı

Değişik tür ve düzeylerde Türkçe cümle ve özgün metinleri Fransızcaya çevirme, dillerin yapısal ve kültürel farklılıklarından kaynaklanan çeviri güçlüklerini tartışma ve değerlendirme.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 kısa cümle çevirileriyle çeviri anında dikkat edilecek hususlara dikkat çekilir. Yabancı dildeki cümle yapısına paralel olarak ana dilde dizilişe ve doğru ifade biçimlerine yer verilir. Sözel ifade ve yazılı ifade arasındaki farka ve anlatım kolylıklarına veya zorluklarına değinilir. ÇEVİRİİİ.docx
2 Kısa cümlelerden yavaş yavaş uzun cümlelere geçiş yapılır. Bağlaçlı cümlelerin çeviri örnekleri yapılır. öğrencilere bir sonraki haftaya hazırlamaları için ödev cümleler verilir. Çeviri-2.pdf
Çeviri-2.1.pdf
3 Öğrencilere verilen cümleler sınıf ortamında ele alınır. Yapılan yanlışlıklar ve değişik ifade tarz seçenekleri gösterilir. Çeviri-3.pdf
Çeviri.3.1.pdf
Çeviri.3.2..pdf
4 Kısa paragraflar ele alınır. Global anlama ve anladığını hedef dilde ifade etme pratikleri yapılır. Çeviri.4.pdf
Çeviri.4.1.pdf
5 Sağlık konusunda yazılmış bir makaleden paragrafların çevirisi yapılır. Çeviri.5.pdf
Çeviri.5.1.pdf
çeviri.5.2..pdf
6 Ekonomi alanında yazılmış metinlerin çevirisine yer verilir. Bu şekilde alana özgü vokabüler kazandırma amaçlanır. Çeviri.6.1nasrettin hoca.pdf
Çeviri.6.1.docx
Çeviri.6.pdf
7 Avrupa birliği sürecinde Türkiye konulu bir makalenin çevirisine yer verilir. Çeviri.7.pdf
8 Spor ve sağlık konulu cümlelerin çevirisi yapılır. Çeviri.8Çocuk Edebiyatı ve Fadiş Romanı.pdf
9 ara sınav. ARA SINAV.pdf
10 Bankacılık konusunda değişik cümle yapılarının çevirisi gündeme getirilir. Her öğrencinin en az bir defa tahtada cümle çevirisine katılımına gayret edilir. Çeviri.10.pdf
11 Simültane çeviri örnekleri yapılır. Türk Haber Televizyonu dinletilir ve konunun aynı anda Fransızcaya transfer pratikleri yaptırılır. Çeviri.11.pdf
Çeviri.11.1.pdf
12 Roman, masal, öykü gibi anlatı türlerinden alınan parçaların hedef dile çevirisi çalışmaları ele alınır. Çeviri.12.pdf
Çeviri.12.1.pdf
13 Herhangi bir yayında söz konusu olan basın açıklaması dinletilerek dolaylı ve dolaysız aktarım pratikleri yapılır. Çeviri.13.pdf
14 Değişik çeviri örnekleri ele alınarak öğrencileri final sınavına hazır hale getirmeye çalışılır. Çeviri.14.pdf
Çeviri.14.1.pdf.docx
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
6 Uygulama/Pratik 1 3 3
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 3 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346208 Öğrenci ana dilden hedef dile çeviri yapma becerisi kazanır.
2 1346209 Çeviri dersi öğrencinin vokabüler dağarcığını geliştirir.
3 1346210 Öğrenci hemen hemen her alanda çeviri yapabilecek düzeye erişir.
4 1346211 Öğrencinin anlama, dinleme ve yorumlama becerisi gelişme gösterir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 4 4 3 3 4 5 3 3 4 3 4 3
2 3 3 3 4 3 3 3 3 5 4 5 4 3 2 3 3
3 3 3 4 4 4 4 4 5 3 3 3 5 3 5 3 3
4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr