Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Hanife Nalan GENÇ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Büyüköztürk, Ş. (Ed). 2009. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. 2 Büyüköztürk, Ş. 2005. Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 3 Cohen, L. & Manion, L. 1992. Research Methods in Education. London: Routledge. 4 Tavşancıl, E. 2010. Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 5 Yıldırım, A. ve Şimşek, H. 2005. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi. 6. Karasar, N. (2007). Araştırmalarda Rapor Hazırlama. Nobel Yayınevi, Ankara. 7. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, 8.F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi Yayınevi, Ankara.

Dersin İçeriği

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

Dersin Amacı

Bilim ve araştırma kavramları, sosyal bilimlerde ve fen bilimlerinde araştırmanın temel özellikleri ve farklılıkları, nicel ve nitel araştırma yöntemleri, bilimsel araştırma evreleri, araştırma modelleri, veri toplama yöntemleri ve araçları, veri analizi ve raporlaştırma konularının ele alınması, Fransız Dili ve Eğitimi alanında karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik olarak,aday öğretmenlerin bilimsel kriterler çerçevesinde araştırma yapabilmelerinin hedeflenmesi, dersin amaçları arasında bulunmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Bilim ve sosyal bilimlerin gelişimine bakış
2 Epistemoloji ve bilgi kuramları: Sosyal araştırmaların pozitivist bilimsel modeli, bilimsel yöntem ve araştırma
3 Bilimsel araştırmanın özellikleri, araştırma, tez ve raporların yazılması
4 Sosyal bilimlerde ve eğitim bilimlerinde niceliksel ve niteliksel yaklaşımlar
5 Araştırma türleri: Tarihi, betimsel ve deneysel yöntemler
6 Tarihi yöntem: Belge incelemeleri ve içerik analizi
7 Betimleme yöntemleri: Survey çalışmaları, olay incelemesi
8 Deneysel yöntemler, saha araştırmaları (monografi)
9 Eğitim araştırmalarında problem, problem durumu ve cümlesi, alt problem, hipotez ve sayıltı yazma
10 Ara Sınav
11 Eğitim araştırmalarında yöntem: Nicel ve nitel yaklaşımlar, araştırma modelleri, evren, örneklem, çalışma grubu
12 Veri toplama araçları: anket, görüşme formu, tutum ölçekleri
13 Eğitim araştırmaları ve istatistik
14 Proje sunumları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 14 2 28

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1514405 Eğitim alanında bilimsel kriterlere uygun bir araştırma yapabilme
2 1514406 Temel bilimsel araştırma kavramlarını tanımlayabilme
3 1514407 Eğitim bilimlerinde kullanılan araştırma türlerini ve yöntemlerini açıklayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr