Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜREL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TEMEL KAYNAKLAR 1) Dr.Öğr. Üy. Murat GÜREL, basılmamış ders notları 1) Tura, Y. (2001). Kantemiroğlu Kitâbu ‘İlmi’l-mūsikî ‘alâ vechi’l-Hurûfat, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, Tura, Y. (2006). 2) Nāsır Abdülbākî Dede, Tedkîk ü Tahkîk, İnceleme ve Gerçeği Araştırma, İstanbul: Pan Yayıncılık. 3) Popescu-Judetz E.(2002). Tanbūrî Küçük Artin, İstanbul: Pan Yayıncılık. YARDIMCI KAYNAKLAR 1) Abdülkâdir Merâgi (14.yy), Câmlü’l-Elhân. 2) Çelik, B. B. (2001). Hızır bin Abdullâh’ın Kitâbü’l -edvâr’ı ve Makāmların İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 3) Arısoy, M. (1992). Seydî’nin El-Matla İsimli Eseri Üzerine Bir Çalışma, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 4) Kantemiroğlu (17.yy), Kitâb-ı İlmü’l-Mûsikî Alâ Vechi’l-Hurufât. 5) Tekin, A. (2003). Hızır Ağa’nın Mûsikî Risalesi isimli yazma eserinin transkripsiyonu ve dönemin edvarları ile mukayesesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. 6) Tırışkan, A. G. (2000). Hâşim Bey’in Edvârı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 7) Oransay, G. (1964). Kâzım Uz, Mûsikî Istılâhatı, Yeni Basım, Ankara: Küğ Yayını, 38. 8) Cevher, M. H. (1993). Rehber-i Mūsikî, Tanbūrî Cemil Bey, İzmir: EÜDTMK Yayınları. 9) Ezgi, S. (1933). Nazarî ve Ameli Türk Mûsikîsi, c. 1, İstanbul: Millî Mecmua Matbaası. 10) Kutluğ, Y. (2000). Türk Mûsikîsi’nde Makamlar, İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanâyi A.Ş.

Dersin İçeriği

* İlgili makamlara ait örnek eser bölümlerinin bona, solfej ve sözlü olarak usül ve/veya birim vuruş ile (öğrencinin hazır bulunuşluk düzeniye göre) icra edilmesi. * İcra edilen eserlerin detaylı analiziyle kurama dair pratik bilgilerin elde edilmesi. * Elde edilen bilgilerin öğrenciler tarafından yapılandırmacı yaklaşım çerçevesinde öğrenci merkezli olarak aktarılması. * Öğreticinin, gelenek yaklaşımı çerçevesinde kurama dair bilgileri somutlaştırması. * İlgili makamlarda seyir, geçir seyri, taksim, geçiş taksimi çalışmalarının yapılması. *Makamlar arasındaki; pratik, düzen-perde ilişkisinin kavranması.

Dersin Amacı

Tarih boyunca Türk topraklarında icra edilmiş gelenekteki Türk Müziği’ni öğretmek, yerli ve milli benlik bilincine sahip öğrenciler yetiştirmek, Türk Müziği’ni dinleme bilincine sahip olan ve bu bilinci kuşaklar arasında aktarabilen öğrenciler yetiştirmek, Türk Müziği eserlerinden bir dağarcık oluşturmak. Türk Müziği Nazariyatının temel kavramları hakkında bilgi vermek. Gelenekteki pratik, kolaycı nazariyat yaklaşımını açıklamak. Makamı oluşturan temel unsurları öğretmek. Gelenekteki düzen-perde ilişkisini ortaya koymak. İlgili makamlarda örnek eser bölümleri ve alıştırmaların solfej ile icra edilmesi. Örnek eser bölümleri için gerekli olan temel usüllerin öğretilmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kuram eğitimi pedagojisi. Türk Müziğinde makam kavramı. 15.yy-18.yy İş Erbabları/Anadolu Okulu makam tarifleri temelinde pratik makam yaklaşımı. Türk Müziğinde makamı oluşturan temel unsurlar. Düzen, Agaz (merkez perde), Seyir, Karar kavramları ve açıklamaları. Perde-Aralık ilişkisi. Kuram öğretiminde pratik 17’li sistem. Rast perde düzeni. Tam perde / nim-yarım perde, tamlama perdesi (tetimma) kavramları.
2 Gelenekte tam perde ve nim perde adlandırmaları. Gelenekte perde-makam ilişkisi. Süsleyici perde, hükm kavramları. Dörtlü-Beşli Dizi, Ana Dizi, Güçlü, Yeden, Genişleme, Çeşni, Geçki kavramlarının gelenek yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilmesi, analiz ve yorumlar.
3 Segah makamı anlatımı ve örnek eser icraları.
4 Segah makamında örnek eser icraları.
5 Dügah-ı Kadim (Uşşak), (Huzi) makamları anlatımı ve örnek eser icraları.
6 Dügah-ı Kadim (Uşşak), (Huzi) makamlarında alıştırma ve eserler
7 Acem makamı anlatımı ve örnek eser icraları.
8 Vize Sınavı
9 Kürdi makamı makamı anlatımı ve örnek eser icraları.
10 Hicaz makamında örnek eser icraları.
11 Hicaz Ailesi ve Zengüle makamı anlatımı ve örnek eser icraları.
12 Nikriz (Türki Hicaz) makamı anlatımı ve örnek eser icraları.
13 Nihavend ve Nihavend-i Kebir makamlarında örnek eser icraları.
14 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 70 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1550623 Türk müziği nazariyatına ait temel kavramları bilir.
2 1550624 Gelenekteki Türk müziği ses sistemleri üzerine genel bilgi sahibi olur.
3 1550625 Türk müziğinde makam kavramını ve unsurlarını gelenek yaklaşımıyla bilir.
4 1550629 Öğrenilen makamlarda taksim yapar.
5 1550627 Öğrenilen makamlarda seyir yapar.
6 1550628 Öğrenilen makamlarda repertuvar yapar.
7 1550630 Öğrenilen makamlarda geçiş seyirleri yapar.
8 1550631 Öğrenilen makamlarda geçiş taksimi yapar.
9 1550626 Öğrenilen makamları tanır.
10 1550632 Öğrenilen makamlarda solfej çalışmaları yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 4 3 3 3 1 1 4
2 3 2 4 2 3 2 2 4
3 2 4 4 4 4 1 5 2 2 2 5
4 5 5 3 4 5 2
5 5 5 3 3 2 2
6 4 5 4 4 2 5 2
7 5 5 2 4 5 3 2
8 5 2 4 2 2
9 2 2 4 1 1 2 3
10 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr