Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr.Öğr.Üyesi Demet ÖZMEN YILMAZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türkiye Ekonomisi- Yakup Kepenek Değişim Sürecinde Türkiye-Mahfi Eğilmez Türkiye Ekonomisi-İlker Parasız Dünden Bugüne Türkiye , Tarih-Politika-Toplum ve Kültür- Metin Heper ve Sabri Sayarı

Dersin İçeriği

Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne Türkiye ekonomisinin geçirdiği aşamalara kısa bir bakış, günümüz Türkiye ekonomisinde temel sektörler ve sorunları, Türkiye'de toplumsal yapı ve toplumsal ekonomi.

Dersin Amacı

Türkiye'nin toplumsal ve iktisadi yapısının temel niteliklerine ilişkin öğrencilerin bilinç düzeyini yükseltmek, Türkiye'nin sosoyo-ekonomik sorunlarına ilişkin farkındalık oluşturmak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve kavramlar Türkiyenin Sosyo Ekonomik Yapısı AS1.mp4
2 Osmanlı'nın yıkılışı ile Cumhuriyetin kuruluş yılları arası Türkiye'de sosyo-ekonomik yapıya bakış Türkiye'nin sosyoekonomik yapısı AS2.mp4
3 1930-45 dönemindeTürkiye'de sosyo-ekonomik yapıya bakış İstatistik Göstergeler Türkiye 1923-2013.pdf
TSEY AS3.mp4
4 1945-62 döneminde toplumsal dönüşüm İKT211 TürSEY AS4.mp4
5 1962-1975 döneminde toplumsal değişim İKT211-TürSEY-AS-5.mp4
6 Dışa açık büyüme politikasına geçiş İKT211- TürSEY AS6.mp4
7 Ekonominin dış dünyası; küreselleşmeyle gelen İKT211 TürSEY AS7.mp4
8 Ara sınav İKT211 TürSEY AS8.mp4
9 Türkiye'de sektörlerin gelişimi: Tarım Sektörü ve Önemi IKT211 TÜRSEY-AS9.mp4
10 Türkiye'de tarım sektörünün sorunları İKT211 TÜRSEY AS10.mp4
11 Türkiye'de Sanayi Sektörü İKT211 TürseyAS11.mp4
12 Türkiye'de Hizmetler Sektörü İKT211 Türsey AS12.mp4
13 Türkiye'de Nüfus Politikalarının Evrimi İKT211 Türsey AS13.mp4
14 Türkiye'de Çalışma Yaşamı, İşgücü Piyasasının Temel Nitelikleri
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 5 2 10
17 Alan Çalışması 2 10 20
21 Rapor Sunma 1 30 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1489484 Öğrenciler geçmişten günümüze Türkiye'nin sosyo-ekonomik yapısı hakkında bilgi sahibi olacaktır.
2 1489485 Öğrenciler Türkiye'nin temel ekonomik sorunlarını daha iyi kavrayabilecek ve analiz edecektir.
3 1489486 Öğrenciler toplumsal ekonominin temel unsurlarını öğrenecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71943 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 71944 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 71945 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 71946 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 71947 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 71948 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 71949 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 71950 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 71951 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 71952 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 71953 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 71954 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 71958 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 71957 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 71956 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 71955 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 71961 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 71960 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 71959 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 71964 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 71963 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 71962 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 71968 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 71967 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 71966 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 71965 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4
2 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr