Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Fatih Cagatay Cengiz *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Mümtaz’er Türköne (ed.), Siyaset, (2. Baskı.) Lotus Yay., 2005. - Esat Çam, Siyaset Bilimine Giriş (6. Basım), Der Yayınları, İST., 1999. - Münci Kapani, Politika Bilimine Giriş (13. Basım), Bilgi Yayınevi, ANK., 2001. - Ahmet Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi (9. Basım), İmge Kitabevi, ANK., 2002. - W. Phillips Shively, Power & Choice: An Introduction to Political Science (8th ed.) McGraw-Hill, 2002. -Andrew Heywood, Siyaset, Ankara, Adres Yayınlar,

Dersin İçeriği

Siyaset kavramı, siyaset bilimin tarihsel değişim ve gelişimi dersin başlangıç temalarını oluşturacaktır. Siyasi İdeolojiler, İktidar, devlet, anayasa, ele alınacak diğer konseptlerden bazılarını oluşturacaktır.

Dersin Amacı

"Kamu Yönetimi Eğitimi"nin dili sayılabilecek "siyaset bilimi”ni temel kavramlarıyla öğretmek ve daha sonraki dersleri algılama sürecine temel oluşturmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin konusu ve amacı ve yöntemi, siyaset-bilim tartışması
2 Siyasetin farklı tanımlamaları ve Siyasetin İncelenmesinde Farklı Yaklaşımlar ve Yöntem
3 Siyasal Sistem (Devlet) ve Buna bağlı kavramlar; İktidar, Meşruluk,
4 Siyasal Sistem (Devlet) ve Buna bağlı kavramlar; Siyasal Kültür, Siyasal toplumsallaşma
5 Devlet ve Rakip devlet teorileri: ”Leviathan Devlet”, “Patriyarkal Devlet”
6 Devlet ve Rakip devlet teorileri: “PlüralistDevlet”, “Kapitalist Devlet”
7 Siyasal sistemler; Otoriter, totaliter sistemler,
8 Siyasal sistemler; demokratik sistemler,
9 Demokratik hükümet şekilleri: Başkanlık sitemi, Yarı Başkanlık,
10 Demokratik hükümet şekilleri: Parlementer sistem
11 Arasınav
12 Siyasi İdeolojiler; Liberalizm ve Muhafazakarlık
13 Siyasi İdeolojiler; Marksizm ve Sosyalizm,
14 Diğer siyası ideolojiler
15 Genel Tekrar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 3 3
5 Derse Katılım 10 3 30
10 Tartışma 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 5 1 5

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1492463 Siyaset Bilimi ile ilgili temel bilgileri edinir.
2 1492464 Siyaset Biliminin temel kavramlarını (meşruiyet, güç, iktidar gibi) açıklar.
3 1492461 Temel siyasal ideolojileri (liberalizm, muhafazakârlık, marksizm ve sosyalizm) özetler.
4 1492459 Egemenlik ve Devlet Kuramlarını açıklar.
5 1492460 Siyasal sistemleri analiz eder.
6 1492462 Demokratik yönetim şekillerini inceler.
7 1492465 Demokrasi teorisi ile ilgil temel bilgileri kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71943 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 71944 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 71945 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 71946 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 71947 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 71948 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 71949 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 71950 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 71951 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 71952 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 71953 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 71954 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 71958 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 71957 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 71956 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 71955 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 71961 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 71960 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 71959 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 71964 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 71963 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 71962 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 71968 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 71967 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 71966 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 71965 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 2 3 5 4 5 2 3 2 5 4 5 2 3 5 4 5 5 4 5 4 5 4
2 5 2 3 2 5 4 5 2 3 2 4 5 2 3 2 4 5 2 3 2 2 4 5 2 3 2
3 5 2 4 5 4 5 4 3 3 3 5 4 5 4 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5
4 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 5 4 5 4 5 3 5 4 5 3
5 5 4 5 4 5 4 5 4 3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 3 5 4
6 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3 5 4 3 4