Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Hasan GÜL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Erol Eren, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayınları İstanbul. 2. Salih Güney, Örgütsel Davranış, Beta Yayınları, İstanbul.

Dersin İçeriği

Bireye İlişkin Öğrenme ve Özendirme Kuramları: Birey Özellikleri, Davranışları, Örgütlerde Oynadığı Rol; Bireysel ve Grupsal Karar Alma Yöntemleri; Çatışma Yönetimi; Motivasyon; Liderlik Yaklaşımları; Örgütlerde Grup ve Grupsal Farklılıklar; Grup Oluşumları ve Davranışları; Örgütlerde Moral; Örgütlerde Moral Düzeyini Yükseltici Önlemler: Yönetime Katılma; Örgütlerde Psikolojik Sorunlar ve Şikayetler: İşte monotonluk, Devamsızlık, Fiziksel Ortamla İlgili Sorunlar ve Önlenmesi

Dersin Amacı

Bu dersin amacı örgütsel davranış ile ilgili temel kavramları ve çalışma yaşamı çerçevesinde insan ilişkileri ve davranışlarının öğrenilmesini sağlamaktır. Çalışma hayatında karşılaşılan çeşitli sorunların yönetim tarafından çözümlenmesine yönelik süreçlerin psikolojik alt yapısı irdelenecektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisine giriş. Temel kavramlar ve yönetsel teorilerin yönetim psikolojisine katkıları. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ-1.docx
2 Örgütsel davranış disiplini, ilgi alanları, gelişimi ve etkileri. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ-2.docx
3 Örgüt kültürü: Kavram, ilke, türleri ve örgüt kültürü ile ilgili teorik araştırmalar. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ-3.docx
4 İş ile personel arasında uyumun sağlanılması. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ-4.docx
5 Çalışma koşulları: Monotonluk, fiziksel koşullar vs. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ-5.docx
6 Çatışma Yönetimi: Çatışma kavramı, nedenleri, kaynakları, türleri ve çatışmanın çözümü. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ-6.docx
7 Örgütsel Stres: Stres kavramı, belirtileri, sonuçları ve çözüm yöntemleri. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ-7.docx
8 Tükenme (Burnout): Örgütsel tükenme, neden ve sonuçları. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ-8.docx
9 Mobbing: Örgütsel yıldırma, mobbing uygulayıcıları, mağdurları, sebep ve sonuçları. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ-9.docx
10 Örgütsel değişim: Değilşim kavramı, değişim ihtiyacı, engeller ve değişim teorileri. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ-10.docx
11 Örgüt geliştirme. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ-11.docx
12 Liderlik: Liderlik kavramı, liderlerin özellik ve fonksiyonları, liderlik kuramları, etki ve sonuçları. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ-12.docx
13 Örgütlerde etik: Etik kavramı, örgütsel sabotaj, yolsuzluk ve usulsüzlük. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ-13.docx
14 Örgütsel vatandaşlık kavramı. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ-14.docx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
52 Quiz için Bireysel Çalışma 3 1 3

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1492443 Problemlerin çözümünde insani ilişkilerin ve empati yeteneğinin önemini kavrayacaklardır.
2 1492444 Öğrenciler bu derste çalışma yaşamında karşılaşılan psikolojik süreçleri öğreneceklerdir.
3 1492445 Çatışma ve stres gibi örgütsel yaşamdaki barış ve huzuru tehdit eden problemleri ve çözüm önerilerini tartışacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71943 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 71944 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 71945 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 71946 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 71947 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 71948 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 71949 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 71950 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 71951 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 71952 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 71953 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 71954 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 71958 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 71957 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 71956 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 71955 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 71961 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 71960 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 71959 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 71964 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 71963 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 71962 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 71968 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 71967 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 71966 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 71965 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 4 5
2 4 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 4 3 3 3 2 2 2 4
3 3 3 3 2 4 2 2 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr