Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. Mustafa TİFTİK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Derya Ateş/Turgut Akıntürk: Borçlar Hukuku, Beta Yayınları, Ankara, 2016. Fatih Bilgili/Ertan Demirkapı/Süleyman Demir: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Dora Yayıncılık, Ankara, 2016 Şaban Kayıhan: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayınları, Ankara, 2016.

Dersin İçeriği

Borçlar hukuku, mal ve hizmetlerin değişimine ilişkin kuralları belirlemektedir. Borçlar hukukunun temel ilkesi, tarafların iradelerini mümkün olduğunca öne çıkararak, iradeye getirilen sınırlanmaları mümkün olduğunca daraltmaktır. Borçlar hukuku bu eksende mal ve hizmet değişiminde gündeme gelmesi muhtemel durumları tespit ederek, bu faaliyetlere uygulanacak kuralları belirler.

Dersin Amacı

Türk borçlar hukukunun temel ilkelerinin ve sistematiğinin incelenmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Borç kavramının, borç ilişkisinin tanımlanması ve borç ilişkisinin unsurlarının tanımlanması İİBF-Borçlar Hukuku, Bahar D. 1.Hafta.docx
Borçlar,Bahar 1.Hafta
2 Türk Borçlar Hukukunun temel ilkelerinin açıklanması
3 Borcun kaynaklarının incelenmesi: Sözleşmeler
4 Şekil kavramı
5 İrade ve beyan arasındaki farklılıklar
6 Temsil ilişkisi
7 Borcun kaynaklarının incelenmesi: Haksız fiil. Hukuka uygunluk sebepleri
8 Borcun kaynaklarının incelenmesi: Kusursuz sorumluluk
9 Borcun kaynaklarının incelenmesi: Sebepsiz zenginleşme
10 Temerrüd
11 Borcu sona erdiren nedenler
12 Borcu sona erdiren nedenler
13 Alacağın temliki ve borcun nakli
14 Uygulamalı çalışma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 2 2 4
4 Quiz 1 3 3
5 Derse Katılım 10 3 30
10 Tartışma 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 5 1 5

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1492535 Borçlar hukukunun temel ilkelerini açıklar
2 1492536 Borcun kaynaklarını izah eder
3 1492537 Borç kavramının unsurları analiz eder
4 1492538 Borca aykırılık hallerinde uygulanacak kuralları açıklar
5 1492539 Borca aykırılık hallerinde yapılacak giderimin kapsamını belirler
6 1492540 Borçlar hukukunun temel ilkelerini açıklar
7 1492541 Borcun kaynaklarını izah eder
8 1492542 Borç kavramının unsurları analiz eder
9 1492543 Borca aykırılık hallerinde uygulanacak kuralları açıklar
10 1492544 Borca aykırılık hallerinde yapılacak giderimin kapsamını belirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71943 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 71944 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 71945 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 71946 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 71947 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 71948 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 71949 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 71950 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 71951 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 71952 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 71953 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 71954 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 71958 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 71957 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 71956 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 71955 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 71961 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 71960 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 71959 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 71964 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 71963 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 71962 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 71968 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 71967 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 71966 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 71965 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 3 2 4 3 3 4 3 1 2 3 3 3 3 5 5 2 3 1 3 4 4 3
2 4 3 3 1 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 3 4 4 2 2 1 2 1 1
3 3 2 3 2 2 2 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 3 3 4 4 3 4 3
4 2 1 3 3 3 3 4 3 5 4 3 2 1 2 1 3 2 2 3 2 5 4 3 4