Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ana Kitaplar: 1-Aydın, N. Başar, M. ve Coşkun, M., 2014; Finansal Yönetim, Detay Yayıncılık, Ankara. 2-Okka, O., 2010;Finansal Yönetim Teori ve Çözümlü Problemler, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 3-Dağlı, H., 2009; Finansal Yönetim, Derya Kitabevi, Trabzon. Yardımcı Kitaplar: 1-Brigham, E.F. and Ehrhardt, M. C., 2013; Financial Management: Theory&Practice, Cengage, USA. 2-Brooks, R. M., 2012; Financial Management:Core Concepts, Prentice Hall, USA. 3-Titman, S. J., Martin, J. D. and Keown, A. J., 2010; Financial Management: Principles and Applications, Prentice Hall, USA. 4-Ceylan, A. ve Korkmaz, T., 2013; Finansal Yönetim, Ekin Basım Yayın, Bursa. 5-Akgüç, Ö., 2010; Finansal Yönetim, Avcıol Basım-Yayım, İstanbul.

Dersin İçeriği

Sermaye bütçelemesi ve yatırım kararları, Fon akım tablolarının düzenlenmesi, riskli projelerin değerlendirilmesi, sermaye maliyeti, sermaye yapısı ve bu yapının oluşumuyla ilgili kararlar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, tahvil, orta vadeli yabancı kaynaklar, özsermaye ve kar dağıtım kararları

Dersin Amacı

İşletmenin uzun vadeli yatırım ve finansman kararlarını değerlendirmeye, analiz etmeye yönelik bilgiler vermektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sermaye bütçelemesi ve yatırım kararlarıyla ilgili genel açıklamalar ve temel kavramlar
2 Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Paranın zaman değerini dikkate almayan yöntemler: Basit karlılık oranı yöntemi, ortalama karlılık oranı yöntemi ve geri ödeme süresi yöntemi.
3 Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde paranın zaman değerini dikkate alan yöntemler: Net bugünkü değer yöntemi, karlılık endeksi( net bugünkü değer oranı) yöntemi ve bu yöntemlerin değerlendirilmesi
4 İç karlılık(verim) oranı yöntemi, İç karlılık oranı yöntemi ile net bugünkü değer yönteminin birlikte değerlendirilmesi.
5 Ekonomik ömürleri farklı olan yatırım projelerinin değerlendirilmesi
6 Enflasyonist ortamda yatırım projelerinin değerlendirilmesi
7 Riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesiyle ilgili genel kavramlar Risk belirleme yöntemleri.
8 Duyarlılık analizinde riskin ölçülmesi: İndirgenmiş nakit akışları yöntemi. Olasılık analizinde riskin ölçülmesi: Riske göre düzeltilmiş iskonto oranı yöntemi, belirlilik eşitliği yaklaşımı.
9 Ara Sınav
10 Beklenen net bugünkü değer yöntemi, beklenen net nakit akışları yöntemi ve karar ağacı yöntemi.
11 Sermaye maliyeti; Yabancı kaynakların maliyeti ve öz sermaye maliyeti; Ortalama sermaye maliyeti ve marjinal sermaye maliyeti.
12 Sermaye yapısı ve yapının oluşumuyla ilgili kararlar. Faaliyet geliri yaklaşımı, net faaliyet geliri yaklaşımı, geleneksel yaklaşım ve Modigliani Miller yaklaşımı. En uygun sermaye yapısının seçiminde faiz ve vergiden önceki kar - hisse başına gelir yaklaşımı.
13 Orta vadeli finansman kaynakları: orta vadeli banka kredileri, rotatif kredi, taksitli donatım kredisi, forfaiting, leasing. Uzun vadeli finansman kaynakları: Banka kredileri,tahvil ve tahvilin çeşitleri, hisse senedi.
14 Firmalarda kar dağıtım kararları
15 Dönem Sonu Sınavı
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 7 2 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1492573 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler : Sermaye bütçelemesinin amacı ve süreci ile ilgili bilgi sahibi olurlar.
2 1492574 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler : Uzun vadeli yatırım projelerini farklı yöntemlerle değerlendirebilirler.
3 1492575 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler : Uzun vadeli yatırım projelerinin finansman politikaları ile ilgili bilgi sahibi olurlar.
4 1492576 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler : İşletmenin uzun vadeli optimal yatırım ve finansman politikalarını planlayabilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71943 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 71944 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 71945 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 71946 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 71947 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 71948 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 71949 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 71950 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 71951 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 71952 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 71953 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 71954 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 71958 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 71957 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 71956 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 71955 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 71961 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 71960 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 71959 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 71964 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 71963 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 71962 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 71968 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 71967 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 71966 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 71965 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 1 4 4 3 3 4 3 1 2 3 4 3 5 4 2 4 4 5 3 3 2 1 2
2 3 3 2 1 3 2 2 2 3 4 5 2 2 2 2 1 3 5 3 2 4 4 2 2 1 3
3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 5 4 3 4 4 1 2 4 3 3 3 3 2 4 1 2 4
4 4 4 3 4 2 3 3 5 4 3 2 1 4 4 2 4 3 3 3 4 1 4 2 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr