Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Asiye Öznur ÜMİT *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Temel Kaynaklar Paya, Merih (2007), Para Teorisi ve Para Politikası, 4. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul. Orhan, Osman Z. ve Seyfettin Erdoğan (2008); Para Politikası, Yazıt Yayın Dağıtım, Ankara. Akdiş, Muhammet (2006), Para Teorisi ve Politikası, 2. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara. Özatay, Fatih (2013), Parasal İktisat Kuram ve Politika, Efil Yayınevi, Ankara. Keyder, Nur ve Ertunga İ. Evrim, Para Teori-Politika -Uygulama, Seçkin Yayıncılık, Ankara. TCMB, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi [http://evds.tcmb.gov.tr/cbt.html]

Dersin İçeriği

Paranın tanımı, fonsiyonları, para kullanımının değişik evreleri, finansal sistemde bankalar ve merkez bankaları bilanço analizleri, para talebi teorisi, para arzı teorisi, parasal aktarma mekanizmaları, faiz teorisi, para politikası (tanımı, türleri, göstergeleri, amaçları, araçları vb.), açık ekonomide makroekonomik denge ve para politikası (IS-LM-BP modeli), Klasik Teori, Keynesyen Teori, Monetarist Teori, Yeni Klasik ve Yeni Keynesyen Teorilerde para politikasının etkinliği, para politikası stratejileri (parasar hedefleme, döviz kuru hedeflemesi, enflasyon hedeflemesi).

Dersin Amacı

Ekonomide parasal olguların parasal gelişmelerin öğrenciler tarafından algılanması ve teorik düzeyde analizinin yapılmasını sağlamak, ekonomik sistemde para politikasının işleme mekanizmalarını öğretmek, farklı ekonomik koşullarda uygulanabilecek para politikalarının analizini yapmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Paranın tanımı, fonksiyonları, özellikleri, para kullanımının değişik devreleri ve para sistemleri, para miktarı tanımları, para rejimleri ve temel ilkeleri, mal piyasaları ile para piyasalarının karşılaştırılması, kredi, para basma hakkı ve senyoraj Para Teorisi ve Politikası.mp4
1.pptx
2 Finansal sistemde parasal kurumlar; finansal sistem kavramı, finansal aracı kuruluşlar, Merkez Bankası (temel yetki ve görevleri, bilanço analizi), bankalar ve bankacılık sistemi (bilanço analizleri) Para Teorisi ve Politikası.mp4
2.pptx
3 Para Talebi Teorisi: geleneksel para talebi teorileri (Fisher’in miktar teorisi, miktar teorisinin Cambridge yorumu), Keynesyen para talebi teorisi, Portföy Teorileri: (Makroekonomik Portföy Teorisi), M. Friedman’ın Yeni Miktar Teorisi Para Teorisi ve Politikası.mp4
3.pptx
4 Para Arzı Teorisi: para arzı süreci, mekanik model ve bankaların kaydi para yaratması, açık piyasa işlemlerinin banka mevduatlarına etkileri, mevduat-nakit-M1-M2 para çoğaltanları, 4.pptx
Para Teorisi ve Politikası.mp4
5 Para arzının aktarım mekanizması, (para arzının ekonomiyi etkileme kanalları) para arzının endojenliği-egzojenliği, para arzı teorisinin yorumları, 5.pptx
Para Teorisi ve Politikası.mp4
6 Faiz Teorisi: eski faiz teorileri, para arzı ve faiz, Faiz Strüktürü Teorisi, faizin varlığını açıklamaya yönelik teoriler, faizin oranını açıklamaya yönelik teorik yaklaşımlar 6.pptx
Para Teorisi ve Politikası.mp4
7 Para politikasının tanımı, türleri, göstergeleri; para politikasının amaçları, para politikasının genel araçları: [açık piyasa işlemleri, reeskont politikası, zorunlu karşılıklar politikası], para politikasının özel araçları, para politikası uygulamalarında gecikme sorunu, 7.pptx
Para Teorisi ve Politikası.mp4
8 Açık ekonomilerde makroekonomik denge ve para politikası, IS-LM analizi: Mal piyasasında denge ve IS eğrisi (IS eğrisinin elde edilişi, kayması, eğrinin eğimi), para piyasasında denge ve LM eğrisi (LM eğrisinin elde edilişi, kayması, eğrinin eğimi); para ve mal piyasasında eşanlı denge, para ve maliye politikalarının etkinliği Para Teorisi ve Politikası.mp4
8.pptx
9 Ödemeler dengesi ve para; döviz kurları ve kur rejimleri, uluslar arası piyasalarda mal fiyatları, uluslar arası faiz düzeyi (tek faiz kuramı), dışa açık ekonomilerde talep yönlü politikalar (Mundell- Fleming Modeli): IS-LM-BP analizi; ödemeler bilançosu (BP) dengesinin sağlanması, (BP’nin elde edilişi, eğimi, kayması), tam veya sınırlı sermaye hareketliliği durumunda esnek veya sabit döviz kuru sistemlerinde para ve maliye politikalarının etkinliği 9.pptx
10 KLASİK TEORİ ve para politikası: klasik teorinin temel varsayımları, klasik teoride toplam arz eğrisi (AS) ve elde edilişi, klasik teoride toplam talep eğrisi (AD) ve elde edilişi, para arzı ve para talebi, ödünç verilebilir fonlar piyasası ve faizin oluşumu, klasik yaklaşımda para politikası// KEYNESYEN TEORİ ve para politikası: Keynes’in klasik iktisada getirdiği eleştiriler, Keynesyen yaklaşımda toplam arz, keynes etkisi, keynesyen para talebi teorisi, keynesyen parasal aktarım mekanizması, keynesyen teoride para politikasının etkinliği (IS-LM eğrileri ile), 10.pptx
11 MONETARİST TEORİ: Monetarist teorinin ortaya çıkışı ve gelişimi, Monetaristlerin temel önermeleri, doğal işsizlik oranı ve Phillips eğrisi analizi, Monetarist teoride para talebi ve para arzı, Monetarist aktarma mekanizması, Monetarist teoride para politikasının etkinliği 11.pptx
12 YENİ KLASİK TEORİ: teorinin ortaya çıkışı ve gelişimi, Rasyonel Beklentiler Hipotezi, Politika Etkinsizliği Teoremi, rasyonel beklentiler ve Phillips eğrisi, Lucas Arz Eğrisi, Lucas arz eğrisinin elde edilişi, Yeni Klasik yaklaşımda para politikası: beklenen ve beklenmeyen bir parasal genişlemenin etkileri 12.pptx
13 YENİ KEYNESYEN TEORİ: Genel olarak Yeni Keynesyen Teori, yapışkan fiyat modeli, Yeni Keynesyen teoride kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif olma nedeni, Yeni Keynesyen modelde kısa dönem toplam arz eğrisi (SAS)’nin elde edilişi, yapışkan ücret modeli, beklenen reel ücret değişmelerinin etkileri, hysteresis hipotezi ve işsizlik, sermaye piyasası ile ilgili Yeni Keynesyen görüş, Yeni Keynesyen teoride para politikası: beklenen ve beklenmeyen bir parasal genişlemenin etkileri 13.pptx
14 PARA POLİTİKASI STRATEJİLERİ: Döviz kuru hedeflemesi-Kur Çapası ( Döviz Kuru Hedeflemesinin Avantajları/Dezavantajları), Parasal Hedefleme-Para Çapası veya Merkez Bankası Bilanço Hedeflemesi (Parasal Hedeflemenin Avantajları/ Dezavantajları), Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi (Enflasyon Hedefinin Başlangıç Unsurları, Enflasyon Hedefinin Avantajları/Dezavantajları) 14.pptx
15 ENFLASYON VE PARASAL İSTİKRARSIZLIK: Enflasyonun tanımı, enflasyonun hesaplanması, hızlarına göre enflasyon, talep enflasyonu, maliyet enflasyonu, enflasyonun maliyetleri, enflasyon vergisi, enflasyonist ortamlarda ücret ve fiyat endekslemeleri, enflasyonla mücadele yolları 15.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 14 1 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1462369 Para arzı tanımlarını öğrenir.
2 1462370 Para arzı teorilerini bilir.
3 1462375 Para politikası araçlarını öğrenir.
4 1462380 Parasal aktarım mekanizmasını öğrenir.
5 1462382 Para politikası uygulamalarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71943 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 71944 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 71945 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 71946 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 71947 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 71948 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 71949 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 71950 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 71951 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 71952 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 71953 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 71954 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 71958 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 71957 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 71956 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 71955 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 71961 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 71960 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 71959 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 71964 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 71963 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 71962 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 71968 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 71967 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 71966 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 71965 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5
2 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4
3 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5
4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr