Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Temel Kaynak: Ahmet Mumcu-Elif Küzeci, İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri Önerilen Kaynaklar: Mehmed Akad, Genel Kamu Hukuku; Münci Kapani, Kamu Hürriyetleri; Münci Kapani, Politika Bilimine Giriş; Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş

Dersin İçeriği

Bu dersin konusu, uluslararası belgelerde düzenlenen insan haklarının yine uluslararası organlar aracılığıyla yorumlanıp uygulanmak suretiyle korunmalarıdır. İnsan Hakları Hukuku'nun temel tartışma konuları ve yöntemleri incelenecektir. Bu bağlamda, öncelikle ‘hakların ihlali' kavramına ilişkin kuramsal yaklaşımlar ele alınacaktır. Ayrıca bu derste, İnsan Hakları Hukukuna ilişkin temel sözleşmeler, belgeler ve uluslararası antlaşma metinleri incelenerek, evrensel nitelikteki bu normların ulusal hukuk cephesindeki uygulamalar ile etkileşimi ortaya konulacaktır. Son olarak da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları analiz edilecektir.

Dersin Amacı

insan hakları ve kamu özgürlükleri kavramlarının; -“insan”, “toplum”, “devlet”, “hukuk”, “siyaset” alt başlıkları çerçevesinde tartışılarak incelenmesi -tarihsel gelişimlerinin, düşünsel kökenlerinin saptanması, -modern yapılarının analizi -ulusal ve uluslararası boyutta nasıl ele alındıklarının tanıtılması -Türkiye'deki gelişimlerinin ayrıntılı incelenmesi -üretilen çözüm yollarının değerlendirilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 -Giriş, sınıf programının açıklanması, kitap önerileri -Konunun önemi ve sınırları -Temel kavramlara kısaca değinme (hukuk ve siyaset, kamu özgürlükleri, insan hakları)
2 -İnsan hakları ile kamu özgürlüklerinin tarihsel ve düşünsel kökenlerine giriş -İlk Çağ, Ortaçağ ve Yeniçağ'daki gelişim
3 -İnsan hakları ve kamu özgürlüklerinin uygulama alanına geçirilmeye başlanması -Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşu, Fransız İhtilali -19. yüzyıl anayasa hareketleri -Sosyal haklar kavramına geçiş
4 -İnsan haklarının uluslararası alanda ilk önemli uygulamaları (köleliğin kaldırılması, savaşların insanileştirilmesi çabaları) -20. yüzyılda insan hakları ve özgürlükleri: Birinci Dünya Savaşı
5 -20. yüzyılda insan hakları ve özgürlükleri konusuna devam: İkinci Dünya Savaşı ve sonrası -BM Örgütü'nün kuruluşu ve çalışmaları -Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yapısı
6 -Avrupa'da insan hakları ve özgürlükleri konusunda diğer çalışmalar -Avrupa dışında insan hakları konusundaki bölgesel çalışmalar -İnsan hakları ile kamu özgürlüklerinin modern yapısına giriş
7 İlgili uluslararası belgeler ve anayasal düzenlemeler ışığında modern toplumlarda insan hakları ve kamu özgürlükleri kavramı
8 Ara Sinav
9 -Türkiye'de insan hakları ve kamu özgürlüklerinin tarihsel gelişimine giriş -İslamiyet’in kabulünden önceki ve İslamiyet dönemindeki gelişim -Tanzimat ve sonrası
10 -1980’e kadar yeni Türk devleti -1921, 1924 ve 1961 Anayasaları
11 İnsan hakları ve kamu özgürlükleri açısından 1921, 1924 ve 1961 Anayasalarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi
12 -İnsan hakları ve kamu özgürlüklerinin Türkiye’de geçirdiği son değişiklikler -İnsan hakları ile kamu özgürlüklerini düzenleyen iç hukuk ve uluslararası hukuk kaynakları -1982 Anayasasının temel yapısı
13 1982 Anayasasına göre Türkiye’de insan hakları ve kamu özgürlükleri
14 -İnsanın bedeni üzerindeki hakkı, eşitlik, kişinin maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkı -Kişisel özgürlükler/haklar, siyasal özgürlükler/haklar, sosyal ve ekonomik özgürlükler/haklar
15 -İnsan hakları ve kamu özgürlüklerinin sınırlanması -İnsan hakları ve kamu özgürlüklerinin güvenceleri
16 Final Sinavi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 2 4
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 2 15 30
9 Problem Çözümü 2 15 30
10 Tartışma 15 1 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1492578 hukuk ve siyaset arasında ilişki kurabilmesi
2 1492579 devlet teorileri ve hak kavramı ile ilgili tartışmalar çerçevesinde düşünce üretebilmesi
3 1492580 -insan hakları ve kamu özgürlükleri kavramlarının kökenlerini ve modern yapılarını analiz edebilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71943 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 71944 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 71945 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 71946 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 71947 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 71948 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 71949 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 71950 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 71951 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 71952 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 71953 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 71954 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 71958 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 71957 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 71956 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 71955 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 71961 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 71960 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 71959 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 71964 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 71963 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 71962 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 71968 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 71967 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 71966 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 71965 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 1 3 4 2 3
2 4 3 2 2 3 4 3 3 3
3 1 4 3 5 4 3 1 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr