Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. Ahmet MUTLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ahmet Mutlu (2010), Kentli Hakları ve Türkiye, Çizgi Kitabevi, Konya. Ahmet Mutlu; Nazlı Yücel (2013), Kentli Hakları ve Uygulaması, Ders Notları. Ahmet MUTLU, “Sinemanın Kentlileşme Sürecindeki Rolü Üzerine Bir Deneme”, Karınca, S: 788, 23-29, (2002). Ahmet MUTLU “Kentli Hakları”, Yerel Yönetim Ve Denetim, C: 12, S:6, 12-15, (2007) Ahmet MUTLU, “Eski ‘Kent Hava’larına Kavuşmak…”, Şehir ve Medeniyet, C:1, S: 2, Ekim 2009, 14-17, Ahmet MUTLU, "Kent Kültürdür",Şehir ve Medeniyet, C:2, S: 4, Kasım 2010, 6-12.

Dersin İçeriği

1. Kent ve kentleşme 2. Kent-kültür ilişkisi 3. Kent kültür ve kentlilik 4. Küreselleşme sürecinde kent kültüründeki dönüşümler 5. Türkiye'de kent kültürü ve kentlilik bilimci 6. Kentsel yaşam kalitesi ve kentli hakları 7. Uluslararası belgelerde kentli hakları 8. Türkiye'de kentli haklarının (hukuksal ve toplumsal) niteliği 9. Genel değerlendirme

Dersin Amacı

Öğrencilerin kentlilik bilinci farkındalığını artırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uygarlık, Kent ve Kültür 1-KENT KÜLTÜRÜNE GİRİŞ.pdf
AS-1.mp4
2 Kentleşme ve kentsel sorunlar 2-MODERNİZM VE POSTMODERNİZM BAĞLAMINDA KENT KÜLTÜRÜ.pdf
kent kültürü AS-2.mp4
3 Kent kültürü ve kentlilik bilinci 3-TÜRKİYE’DE KENT KÜLTÜRÜNDE DÖNÜŞÜM.pdf
Kent Kültürü 13 Kasım Dersi Asenkron (1).mp4
4 Dünyada ve Türkiye'de kent kültürü 4-KÜRESELLEŞME VE TÜRKİYE’DE KENT KÜLTÜRÜ .pdf
Kent Kültürü 20 Kasım.mp4
5 Kentli hakları 5-KENT KÜLTÜRÜNDE TERCİH VE ZORUNLULUK SORUNU.pdf
Kent Kültürü 27 Kasım.mp4
6 Kentli haklarının Dayanakları 6-APARTMAN KENT KÜLTÜRÜNDE ZORUNLULUĞUN BİR GÖSTERGESİ.pdf
Kent Kültürü 4 Aralık.mp4
7 Dünyada ve Türkiye'de kentli haklarının durumu 7-KENT KÜLTÜRÜ POLİTİKASI.pdf
Kent Kültürü 11 Aralık.mp4
8 Samsun'da kent kültürü 8-YEREL YÖNETİMLERİN KENT KÜLTÜRÜ POLİTİKALARI VE SORUNLAR.pdf
Kent Kültürü 11 Aralık.mp4
9 Ara sınav
10 Samsun'da kent kültürü araştırmaları 9-KENT KÜLTÜRÜ İÇİN POLİTİKA ÖNERİLERİ.pdf
Kent Kültürü 18 Aralık.mp4
11 Samsun'da kent kültürü varaştırmaları 10 POLİTİKA SÜRECİNDE GELENEKSEL ŞEHİR KÜLTÜRÜNDEN YARARLANMAK ÇIKMAZ SOKAK ÖRNEĞİ.pdf
Kent Kültürü 25 Aralık.mp4
12 Araştırma Sonuçlarının Sunumu 11-YERELDE KENT KÜLTÜRÜ POLİTİKASI SAMSUN.pdf
Kent Kültürü1.mp4
13 Araştırma Sonuçlarının Sunumu 11-YERELDE KENT KÜLTÜRÜ POLİTİKASI SAMSUN.pdf
14 Genel değerlendirme 12-SONUÇ VE DEĞERLENDİRME.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 1
2 Final Sınavı 1 80 1
39 Rapor Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
20 Rapor Hazırlama 1 40 40
21 Rapor Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1492588 Kentsel sorunklar hakkında yorum yapabilir. Yaşadığı kentteki olumlu ve olumsuz yönetsel uygulamaları farkedebilir.
2 1492589 Kentleri yaşanabilirlik bakımından kıyaslayabilir. Kentte temel haklarını bilir, bunları kullanmak için girişimde bulunur
3 1492590 Kent yaşamındaki olaylara ve uygulamalara duyarlı olur. Kentteki bireylerin davranışlarını eleştirel gözle inceleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71943 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 71944 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 71945 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 71946 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 71947 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 71948 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 71949 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 71950 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 71951 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 71952 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 71953 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 71954 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 71958 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 71957 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 71956 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 71955 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 71961 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 71960 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 71959 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 71964 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 71963 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 71962 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 71968 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 71967 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 71966 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 71965 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 5 5 5 2 2 2 5
2 4 4 4 5 3 3 2 3 2 2 4 3 4 2 1 5 3
3 2 2 2 2 3 4 1 1 3 2 3 3 3 2 1 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr