Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Held, David, Models of Democracy, Polity, 2003 Dahl, Robert A., Demokrasi Üzerine, Phoenix, 2010 Schmidt, Manfred, A. Demokrasi Kuramlarına Giriş, Vadi Yay., 2001, Ağaoğulları, Mehmet Ali, Kent Devletinden İmparatorluğa, İmge, 2004; Heater, Derek, Yurttaşlığın Kısa Tarihi, İmge, 2007 Yılmaz, Aytekin, Çağdaş Siyasal Akımlar, Vadi, 2001 Köker, Levent, Demokrasi, Eleştiri ve Türkiye, Dipnot, 2008 Lenin, Devlet ve İhtilal, Bilim ve Sosyalizm Yayınları, 1994 Marx, Karl, Fransa’da İçsavaş, Sol Yayınları Vera-Zavala, Katılımcı demokrasi, Dipnot, 2006 Schumpeter, Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi II, Alter Yayıncılık, 2007 Dahl, Demokrasi ve Eleştirileri, Yetkin Yay., Ankara, 1996 Doğanay, Ülkü, Demokratik Usuller Üzerine Yeniden Düşünmek, İmge, 2003 Schmidt Carl,Parlamenter Demokrasinin Krizi, Ankara: Dost, 2006 Keane, John, “Parlamentonun Çöküşü ve Diktatörlük” içinde Demokrasi ve Sivil Toplum, Ayrıntı, 1994 Mouffe, Chantal, “Carl Schimitt ve Liberal Demokrasinin Paradoksu”, içinde Demokratik Paradoks, Epos, 2001 Amin, S., Chomsky, Frank, A.G, (1995) Düşük Yoğunluklu Demokrasi, İstanbul: Alan Yayıncılık Barber, B., (1995), Güçlü Demokrasi, M. Beşikçi (çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Barber, B. (1998), “Temelcilik ve Demokrasi”, S.Benhabib (ed.) içinde, Demokrasi ve Farklılık Siyasal Düzenin Sınırlarının Tartışmaya Açılması, İstanbul: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Yayınları, s. 492-508 Miller, J. (1987), Port Huron and the Lost History of the New Left, içinde Democracy is in The Streets, Simon ad Schuster, New York. Pateman, C., (1989), Participation and Democratic Theory, Cambrige: Cambridge University Press. Çırakman. Aslı, “Bir Meşruiyet Sorunu olarak Siyasal Adalet: Rawls ve Höffe.” içinde Liberalizm, Devlet, Hegemonya. Der., F. Keyman. İstanbul: Everest, 2002, s. 108-128. Mouffe, Chantal, “Rawls. Siyasetsiz Siyaset Felsefesi”, içinde Siyasetin Dönüşü, Epos, 2008, s.67-92 Rawls, John, Halkların Yasası ve “Kamusal Akıl Düşüncesinin Yeniden Ele Alınması.” İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2003, s. 143-194. Rawls, John Siyasal Liberalizm, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 247-286; 398-515 Habermas, J., (1999), Demokrasinin Üç normatif Modeli, S.Benhabib (ed.) içinde, Demokrasi ve Farklılık Siyasal Düzenin Sınırlarının Tartışmaya Açılması, İstanbul: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Yayınları. Myra Marx Ferree, William a. Gamson, Jürgen Gerhards ve Dieter Rucht: “Four Models of the Public Sphere in Modern Democracies”, Theory and Society 31, 2002 Cohen, Müzakereci Demokraside Usul ve Esas, içinde Demokrasi ve Farklılık, der. Seyla Benhabib, WALD İstanbul 1998 James Bohman, “The Coming of Age of Deliberative Democracy”, The Journal of political Philosophy, 6/4, 1998 John S. Dryzek, “Democratization as Deliberative Capacity Building”, Comparative Political Studies, 42/11, 2009 Janette Hartz-Karp ve Michael K. Briand, “Institutionalizing Deliberative Democracy”, Journal of Public Afairs, 9, 2009 Ackerman ve Fishkin, “Deliberation Day” içinde Debating Deliberaitve Democracy, 2003 Iris Marion Young, “İletişim ve Öteki: Müzakereci Demokrasinin Ötesinde”, içinde Demokrasi ve Farklılık, 1998 Hauser, Gerard A., ve Chantal Benoit-Barne, “reflections on Rhetoric, Deliberative Democracy, Civil society and Trust”, Rhetoric&Public Affairs, vol. 5, No. 2, 2002, pp. 261-275 Chambers Simone, “Rhetoric and the Public Sphere: Has deliberative Democracy Abandoned Mass Democracy?”, Political Theory 2009, 37; s.323-350 Margaret Kohn, “Language, Power and Persuasion, Constellations”,. Vol. 7, 1, 2000

Dersin İçeriği

Ders temel olarak liberal demokrasinin kuramcılarıni (Locke, Tocqueville, J. S. Mill, Rousseau, E. Sieyes ve Montesquieu), 18 yuzyilda kamusal alanin donusumunu ve katilimci demokrasiyi anlatacaktir.

Dersin Amacı

Bu ders, 20. yüzyılda hakim olan demokrasi kuramlarını, tarihsel bir bakışla ve demokrasinin ve yurttaş etkinliğinin kapsamı ve sınırlarına ilişkin farklı bakış açılarının ortaya koyduğu modeller çerçevesinde değerlendirmektedir. Bu çerçevede, demokrasi ve yurttaş katılımı ilişkisi tartışılmakta, siyasal süreçlere yurttaşların etkin katılımını öngören müzakereci demokrasi kuramları ve bu kuramların iletişimsel süreçler üzerindeki vurgusu üzerinde yoğunlaşılmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı ve tanışma
2 Modern Demokrasinin tarihsel öncülleri: Klasik demokrasi (Eski Yunan)
3 Modern demokrasinin tarihsel öncülleri: Temsili demokrasinin doğuşu
4 Liberal demokrasinin kuramcıları: Locke, Tocqueville, J. S. Mill, Rousseau, E. Sieyes ve Montesquieu
5 Liberal demokrasinin kuramcıları: Locke, Tocqueville, J. S. Mill, Rousseau, E. Sieyes ve Montesquieu
6 18. yüzyılda kamusal alanın dönüşümü ve alternatif kamusallıklar
7 20. Yüzyıl’da Demokrasi düşüncesi: Rekabetçi elitizm, teknokratik vizyon ve çoğulculuk
8 Ara Sinav
9 20. Yüzyıl’da Demokrasi düşüncesi: Rekabetçi elitizm, teknokratik vizyon ve çoğulculuk
10 Modern demokrasinin krizi ve “düşük yoğunluklu demokrasi”
11 Katılımcı demokrasi
12 Cumhuriyetçi ve toplulukçu modeller
13 Liberal Anayasacı Model ve John Rawls
14 Habermas ve İdeal Konuşma Durumu
15 Müzakereci Demokrasi Yaklaşımları
16 Final Sinavi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 1 3 3
12 Takım/Grup Çalışması 2 15 30
18 Örnek Vaka İncelemesi 2 15 30
21 Rapor Sunma 1 15 15
27 Makale Yazma 1 15 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1492723 Eski Yunan’dan bugüne demokrasinin gelişim evreleri ile farklı demokrasi yaklaşımları arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
2 1492724 Farklı demokrasi yaklaşımlarını tarih ve bağlam bilgisi içinde yorumlayarak karşılaştırır.
3 1492725 Modern demokrasilerde meşruiyet ve katılım arasındaki ilişkiyi tartışan farklı kuramsal yaklaşımları yorumlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71943 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 71944 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 71945 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 71946 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 71947 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 71948 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 71949 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 71950 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 71951 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 71952 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 71953 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 71954 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 71958 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 71957 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 71956 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 71955 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 71961 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 71960 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 71959 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 71964 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 71963 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 71962 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 71968 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 71967 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 71966 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 71965 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 5 5 2 3 3 3 4 5 4 5 5 3 4 5 3 4 3 5 3 5 5
2 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 3 4 4
3 5 4 3 3 3 4 3 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr