Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Asiye Öznur Ümit *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Erdal M. Ünsal, Uluslararası İktisat: Teori Politika ve Açık Ekonomi Makro İktisadı, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2009. Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat: Teori Politika ve Uygulama, Güzem Yayıncılık, 2009. Emin Ertürk, Uluslararası İktisat: Teori, Politika,İktisadi Birleşmeler, Uuslararası Parasal İlişkiler, Ekin Kitabevi, 1996.

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

"Makro İktisat Teorisi" dersini izleyen bu ders kapsamında, açık ekonomiler için geliştirilen başlıca modern makro iktisat modelleri incelenmekte ve analiz edilmekte ve açık ekonomiler için uygun olan politikalar tartışılmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Döviz Piyasası: Döviz ve döviz kuru tanımları, devalüasyonun etkileri, reel döviz kurları, döviz piyasasına müdahale, denge döviz kurunun oluşumu, döviz kuru sistemleri. 1.pptx
Açık Ekonomi Makro Ekonomisi.mp4
2 Ödemeler Bilançosu Analizi: Ödemeler Bilançosu tanımı ve özellikleri, Ödemeler Bilançosunun ana hesap grupları, ödemeler bilançosu dengesizlikleri ve giderme yöntemleri. Açık Ekonomi Makro Ekonomisi.mp4
2.pptx
3 Ödemeler Bilançosunun Denkleşmesinde Otomatik Mekanizmalar: Otomatik Fiyat Denkleşme Mekanizmaları, Otomatik Gelir Denkleşme Mekanizması, Dış Denkleşmede Parasalcı Yaklaşım. Açık Ekonomi Makro Ekonomisi.mp4
Açık Ekonomi Makro Ekonomisi.mp4
3.pptx
4 Ödemeler Bilançosunun Denkleşmesinde Dış Denkleştirme Politikaları: Harcama Değiştirici Politikalar, Harcama Kaydırıcı Politikalar (Devalüasyon ve Esneklik Yaklaşımı, Devalüasyon ve Toplam Harcama Yaklaşımı, Parasalcı Yaklaşım ve Denkleştirici Politikalar, Devalüasyonun diğer etkileri, reel döviz kurları. 4.pptx
Açık Ekonomi Makro Ekonomisi.mp4
5 Kur Değişimlerini Açıklamaya Yönelik Yaklaşımlar: Akım Değişkeni ve Stok Değişkeni, Ödemeler Dengesi Yaklaşımı, Satınalma Gücü Paritesi Yaklaşımı, Parasalcı Yaklaşım ve Kurların oluşumu, Portfolyö Dengesi Yaklaşımı. 5.pptx
Açık Ekonomi Makro Ekonomisi.mp4
6 Geleceğe Yönelik Döviz Piyasaları: Vadeli Teslim Döviz Piyasaları ( Faiz Arbitrajı, Kur Değişmesi Risklerine Karşı Koruma, Döviz Swapları, Vadeli Teslim Döviz Piyasalarında Spekülasyon, Kurlar, Faiz Oranları ve Enflasyon İlişkileri. 6.pptx
Açık Ekonomi Makro Ekonomisi.mp4
7 Geleceğe Yönelik Döviz Piyasaları: Gelecek Döviz İşlemleri Borsası, Döviz Opsiyonları, Diğer Geleceğe Yönelik İşlemler. 7.pptx
Açık Ekonomi Makro Ekonomisi.mp4
8 Ödemeler Dengesi, Faiz Haddi ve Hasıla Düzeyi: Mal Piyasasında Denge (IS Eğrisi), Para Piyasasında Denge (LM Eğrisi), Ödemeler Bilançosunda Denge (BP Eğrisi), Mal, Para ve Döviz Piyasalarında Eşanlı Denge (IS-LM-BP modeli). 8.pptx
Açık Ekonomi Makro Ekonomisi.mp4
9 Sabit Kur Sisteminde İktisat Politikası: Maliye Politikası, Para Politikası, Sabit Kur Sisteminde İç ve Dış Şoklar, İç ve Dış Dengesizlikler, Kur Politikası (Devalüasyon). 9.pptx
10 Esnek Kur Sisteminde İktisat Politikası: Maliye Politikası, Para Politikası, Esnek Kur Ssiteminde İç ve Dış Şoklar, Alternatif Döviz Kuru Sistemlerinin Lehindeki Argümanlar. 10.pptx
11 Fiyat Düzeyi ve İktisat Politikası (AD-AS Modeli): Toplam Talep Eğrisi, Toplam Arz Eğrisi (Klasik Analiz, Yeni Keynesyen Analiz (Katı Ücret Modeli). 11.pptx
12 Fiyat Düzeyi ve İktisat Politikası (AD-AS Modeli): Makro Denge ve Politikalar (Makro Denge, Maliye Politikası, Para Politikası), Dış Şoklar (Dış Talep Şokları, Dış Arz Şokları), Üçlü Açmaz. 12.pptx
13 Uluslararası Mali Yatırımlar ve Krizler: Karşılanan Faiz Farklılığı, Karşılanan Faiz Paritesi, Karşılanan Faiz Paritesinden Sapmalar,Karşılanmayan Faiz Farklılığı, Karşılanmayan Faiz Paritesi. 13.pptx
14 Uluslararası Mali Yatırımlar ve Krizler: Uluslararası Mali Krizler (Sermaye Girişinin Türleri, 1982 Borç Krizi, 1990 Sonrası Krizler, Finansal Krizlerin Nedenleri, Finansal Krizden Çıkış Yolları). 14.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 3 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 1 14 14
10 Tartışma 1 12 12
11 Soru-Yanıt 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 45 45

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1371914 Döviz kuru piyasasını tanımlar.
2 1378806 Açık ekonomi makro ekonomiyi öğrenir.
3 1364833 Açık ekonomide uygulanan politikaları öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71943 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 71944 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 71945 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 71946 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 71947 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 71948 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 71949 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 71950 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 71951 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 71952 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 71953 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 71954 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 71958 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 71957 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 71956 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 71955 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 71961 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 71960 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 71959 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 71964 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 71963 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 71962 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 71968 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 71967 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 71966 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 71965 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5
2 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr