Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Eğilmez, Mahfi ve Ercan Kumcu (2011), Ekonomi Politikası: Teori ve Türkiye Uygulaması, 15. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul. Çolak, Ömer Faruk ve Alaattin Aktaş (2011), Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması, 2. Baskı, Efil Yayınevi, Ankara. Eğilmez, Mahfi (2011), Küresel Finans Krizi, Remzi Kitabevi, İstanbul. Eğilmez, Mahfi (2009), Hazine, 3. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Dersin İçeriği

Ekonomi politikasının tanımı, amaçları, araçları, tarihçesi; ekonomi politikası üzerinde etkili olan ulusal ve uluslar arası kurumlar ve kurumlar arası işbirliği, Türkiye’de kamu finansmanı, para ve döviz piyasaları, mali piyasalar, ödemeler dengesi sorunları; enflasyon ve işsizlik, ekonomi politikasında beklentiler, ekonominin izlenmesi ve makroekonomik göstergelerin yorumlanması, ekonomi politikası uygulamalarında karşılaşılan sorunlar, ekonomi politikası teorik çerçevesi, Türkiye’de ekonomi politikası uygulamaları.

Dersin Amacı

Öğrencilere ekonomi politikası üzerinde etkili olan kurum ve kuruluşların etkilerini analiz etme, güncel ekonomik sorunları bağımsız değerlendirme becerisi kazandırmak, iktisadi sorunlara özgün çözümler getirebilme yeteneği kazandırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekonomi politikasının tanımı, amaçları, araçları, tarihçesi, önemli sorunları (ekonomi politikasında çelişkiler, dönemler, kurallar-isteğe bağlı politikalar vb.)
2 Ekonomi politikası üzerinde etkili olan kamu kurumları ve kurumlar arası işbirliği sorunu (TCMB, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, DPT, BDDK, SPK,RK vd.)
3 Ekonomi politikası üzerinde etkili olan uluslar arası kuruluşlar (IMF, Dünya Bankası-WB, Dünya Ticaret Örgütü-WTO)
4 Türkiye’de Kamu Finansmanı: Bütçenin okunması ve yorumlanması, kamu kesimi borçlanma gereksinimi, iç borçlanma ve yöntemleri, Hazine dış borçlanması ve yöntemleri, borç stoku-borç yükü, borç servisi, bütçe dışı kamu maliyesi.
5 Para ve Döviz Kuru Piyasaları: Merkez bankası ve bankacılık kesimi bilanço analizi, döviz kuru sistemleri ve kurların belirlenmesi, Türkiye’de para politikası, faiz politikası (düşük faiz-yüksek kur, yüksek faiz-düşük kur politikalarının değerlendirilmesi)
6 Mali Piyasalar (Para ve Sermaye Piyasaları): Borç verilebilir fonlar piyasası, para piyasasında bankalar ve temel işlevleri, karşılaştıkları riskler, 2000-2001 bankacılık krizi, bankacılık sektörünün denetimi ve yeniden yapılandırılması süreçleri.
7 Ödemeler Dengesi: Ödemeler dengesi tablosunun ayrıntılı analizi. Cari işlem dengesi sorunu, anlamı, kapatılması ve sürdürülebilirliği tartışmaları. Sermaye hareketleri dengesinin anlamı, sürdürülebilirliği ekonomi politikası üzerindeki etkileri, net hata ve noksan sorunu.
8 Enflasyon: Tanımı, çeşitleri, nedenleri, Türkiye’de fiyat endeksleri ve hesaplanması (ÜFE ve TÜFE), endeks yorumları, Türkiye’de enflasyon, enflasyonla mücadelenin geçmişi, enflasyonda endeksleme vb.
9 Ekonomi politikasında beklentiler: Beklenti oluşturma süreçleri (beklenti türleri), rasyonel beklentiler teorisi, beklentilerin ekonomi politikasındaki yeri ve önemi.
10 Ekonominin İzlenmesi: GSYİH büyümesini tahmin, bütçeyi okuma, kamu borçlanmasını izleme, ödemeler dengesini izleme, parasal göstergelerin yorumlanması, mevduat ve kredi değişmeleri, borsa endeksinin izlenmesi.
11 Makroekonomik göstergelerin uygulamalı yorumlanması: Reel sektörün analizinde kullanılan göstergeler, finansal sektörün analizinde kullanılan göstergeler
12 Ekonomi politikası uygulamalarında karşılaşılan sorunlar: Siyaset ve bürokrasi kaynaklı sorunlar, gecikmelerin yarattığı sorunlar, kişi ve kurumlardan kaynaklanan sorunlar, kurumsal düzenlemelerin gerekliliği
13 Ekonomi Politikası İçin Teorik Çerçeve: Para, maliye, kur, faiz, dış ticaret politikası, istikrar politikaları.
14 Türkiye’de Ekonomi Politikası Uygulamaları: 2000 yılı öncesi ve sonrasında uygulanan ekonomi politikaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 21 21
34 Okuma 15 3 45

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
42100 1362333 Para ve sermaye piyasalarının fonksiyonlarını, işleyişini, sorunlarını ve risklerini bilir, konu ile ilgili yorumlar yapar, analizler yapar.
42101 1374706 Ödemeler dengesi tablosunu ayrıntılı analiz eder. Cari işlem dengesi açıkları ve kapatılma yöntemlerini bilir. Finans hesaplarının alt detaylarını, bunların etkilerini bilir.
42103 1351353 Kamu kesimi finansman dengesini bilir, bütçe politikası, borçlanma politikası ve kamu kesimi finansmanına ilişkin ayrıntılı analizler yapabilir.
42105 1361947 Türkiye'de ekonomi politikası üzerinde etkili olan ulusal ve uluslararası kurumları ve bunların ekonomi politikası üzerindeki etkilediklerini bilir.
42107 1359856 Döviz piyasasını, döviz kuru sistemlerini, kur-faiz politikalarını ve bunların etkilerini bilir, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunur.
42108 1360546 Ekonomi politikasının araçlarını ve bunların kullanılma biçimlerini, etkilerini analiz edebilir.
42112 1367109 Makroekonominin işleyiş sürecini, ekonomik dengesizlikleri ve bunların dengeye getirilmesi yöntemlerini bilir.
61264 1401737 Makroekonomik göstergelerle ekonomiyi izleyebilir. Makroekonomik göstergelerle ekonominin sağlığını analiz eder, geleceğe ilişkin tahminlerde bulunur
61265 1407889 Ekonomi politikası uygulamalarında karşılaşılan çeşitli sorunları, bunların kaynaklarını ve çözüm yollarını bilir.
61267 1411399 Para, maliye, kur, faiz, dış ticaret politikası, istikrar politikalarının uygulanışını bilir, etkilerini tahmin eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71943 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 71944 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 71945 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 71946 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 71947 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 71948 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 71949 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 71950 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 71951 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 71952 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 71953 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 71954 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 71958 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 71957 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 71956 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 71955 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 71961 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 71960 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 71959 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 71964 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 71963 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 71962 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 71968 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 71967 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 71966 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 71965 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
42100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
42101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
42103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
42105 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4