Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr.Öğr. Üyesi Demet ÖZMEN YILMAZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İktisadi Kalkınma Anadolu Üniversitesi Yayınları Sanayileşmenin Gizli Tarihi, Ha-Joon Chang

Dersin İçeriği

Kalkınma kavramı, kalkınma teorileri, kalkınma politika ve stratejileri

Dersin Amacı

Kalkınma teori, politika ve stratejilerini Türkiye ve farklı ülke örnekleri üzerinden analiz edebilmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve dersin tanıtımı Copy of 6 October, 2020 - Loom Recording.mp4
2 Kalkınma, büyüme, sanayileşme kavramlarının tanımı, farklılık ve geçişler, kavramların tarihsel gelişimi Kalkınma Ekonomisi 1. ders.pptx
http://www.mahfiegilmez.com/2012/09/buyume-baska-sey-gelisme-baska.html
Kalkınma Ekonomisi AS2.mp4
3 Kalkınma paradigmasının oluşumu, İkinci Dünya Savaşı sonrası konjonktür kalkınma ekonomisi AS3.mp4
UNDP-TR-EN-HDR-2019-OVERVIEW-TUR-TR.pdf
https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home.html
4 Kalkınma Teorileri İKT405 KE AS4+.mp4
Kalkınma Ekonomisi 2. ders.pptx
İKT405 KE.AS4.mp4
5 Kalkınma Teorileri İKT405 KE AS5.mp4
6 Kalkınma Göstergeleri, GSMH, İnsani Gelişme Endeksi, Küresel Rekabet Göstergeleri İKT405-KE-AS6.mp4
7 Kalkınma ve Sanayileşme Stratejileri, İthal İkameci Sanayileşme Stratejisi İKT405 KE AS7.mp4
Kalkınma Ekonomisi 3. ders.pptx
8 Kalkınma ve Sanayileşme Stratejileri, İhracata Dayalı Sanayileşme Stratejisi İKT405 KE AS8.mp4
9 Vize IKT405 KE-AS9.mp4
10 Kalkınma nüfus, gelir dağılımı ve yoksulluk İKT405 KE-AS10.mp4
11 Kalkınma ve kadın İKT405- KE AS11.mp4
12 Kalkınma ve teknolojik değişim İKT405 KE-AS12.mp4
13 Kalkınma ve küreselleşme İKT405-KE-AS13.mp4
14 Türkiye'de beş yıllık kalkınma planlarının gelişimi
15 Türkiye'nin Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı, http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Onuncu-Kalk%C4%B1nma-Plan%C4%B1
16 Final

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 20 1
29 Bireysel Çalışma 5 20 1
34 Okuma 5 20 1
2 Final Sınavı 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 25 1
39 Rapor Sunma 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 3 3
21 Rapor Sunma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 5 10 50
34 Okuma 5 6 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1490645 Kalkınma, gelişme, büyüme, sanayileşme gibi temel tanımları ve bunların arasındaki farklılıkları ve geçişleri öğrenir
2 1490646 Kalkınmanın bir paradigma olarak ortaya çıkışı ve kalkınma teorilerinin gelişimini öğrenir
3 1490647 Kalkınma ve büyüme göstergelerini, kalkınmanın ölçülmesinde güncel kriterleri bilir
4 1490648 Kalkınma ve sanayileşme stratejilerini tanır. Dünya ve Türkiye'deki uygulamaları hakkında fikir sahibi olur
5 1490649 Gelir dağılımı, nüfus, istihdam, toplumsal cinsiyet, teknoloji, eğitim ve küreselleşme ile kalkınma arasındaki ilişkileri öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71943 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 71944 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 71945 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 71946 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 71947 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 71948 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 71949 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 71950 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 71951 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 71952 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 71953 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 71954 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 71958 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 71957 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 71956 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 71955 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 71961 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 71960 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 71959 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 71964 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 71963 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 71962 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 71968 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 71967 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 71966 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 71965 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 4
2 3 4 5 3 4
3 3 2 4 3 4
4 2 2 5 3 3
5 3 3 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr