Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Dr. Hamza KÜÇÜK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Argan, M. Spor Sponsorluğu Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara, 2004. Argan, M., Katırcı, H., Spor Pazarlaması, Nobel Yayın, Ankara, 2002. Balcı, V. Spor Pazarlaması, Bağırgan Yayınları, Ankara, 2005. Brooks, C.M., Sport Marketing, Printice Hall, New Jersey,1994,s.33 Parks, J.B., Zenger, B.R.K., Quarterman, J., Editörs; Contemporary Sport Managament, Human Kinetics, 1998,s.2.) Stodlar. D.K., Sport Marketing Quarterly , Volume 11. Number 1. 2002

Dersin İçeriği

Pazarlama ile ilgili temel kavramlar, pazarlamanın temel ilkeleri, spor ürünlerinin tanıtımı ve spor ürünleriyle tüketici arasındaki ilişki, reklam ve sponsorluk, stratejik pazarlama.

Dersin Amacı

Spornsorluk, pazarlama temel ilkeleri, spor pazarlaması, spor ürünleri, tanıtmak ve tüketici ürünleri yerini, spor, reklam ve sponsorluk arasındaki ilişkiyi tartışmak için, pazarlama ile ilgili temel kavramları öğretmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 PAZARLAMA, TANIMI VE İLKELERİ 1 PAZARLAMA, TANIMI VE İLKELERİ.pptx
2 PAZARLAMADAKİ TEMEL KAVRAMLAR VE PAZARLAMA YÖNETİMİ 2 PAZARLAMADAKİ TEMEL KAVRAMLAR VE PAZARLAMA YÖNETİMİ.pptx
3 PAZARLAMA ÇEVRESİ VE PAZARLAMAYI ETKİLEYEN MAKRO VE MİKRO ETKENLER 3 PAZARLAMA ÇEVRESİ.pptx
4 PAZARLAMA DEĞİŞKENLERİ; ÜRÜN, FİYAT, YER VE TUTUNDURMA 4 PAZARLAMA DEĞİKENLERİ.pptx
5 SPOR SPONSORLUĞU KAVRAMI 5 SPOR SONSORLUĞU KAVRAMI.pptx
6 SPONSORLUK VE FELSEFİ TEMELLERİ 6 SPONSORLUK VE FELSEFİ TEMELLERİ.pptx
7 SPOR SPONSORLUĞUNUN GELİŞİMİ 7 SPOR SPONSORLUĞUNUN GELİŞİMİ.pptx
8 SPONSORLUK AMAÇLARI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 8 SPONSORLUK AMAÇLARI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ.pptx
9 ARASINAV
10 SPONSORLUK ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ 10 SPONSORLUK ÖLÇÜMÜNÜN ÖNEMİ.pptx
11 SPOR PAZARLAMASI VE HALKLA İLİŞKİLER BOYUTUNDAKİ YAKLAŞIMLAR 11 SPOR PAZARLAMASI VE HALKLA İLİŞKİLER BOYUTUNDAKİ YAKLAŞIMLAR.pptx
12 PAZARLAMA İLETİŞİM KARMASI VE SPONSORLUK 12 PAZARLAMA İLETİŞİM KARMASI VE SPONSORLUK.pptx
13 SPOR PAZARLAMASININ PAZARLAMA İÇİNDEKİ YERİ 13 SPOR PAZARLAMASININ PAZARLAMA İÇİNDEKİ YERİ.pptx
14 SPONSORLUK YÖNETİM SÜRECİ 14 SPONSORLUK YÖNETİM SÜRECİ.pptx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 80 1
11 Soru-Yanıt 1 10 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 12 3 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 4 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 4 32

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2015275 Pazarlama, spor ve spor ürünlerine ilişkin genel yaklaşımları ve ilişkin tanımları bilir.
2 2015276 Spor pazarlaması, tanımı ve ilişkili kavramların anlatılması
3 2015277 spor pazarlamasının pazarlama içindeki yeri ile, spor ürünleri pazarlaması ile ürünlerin sporla pazarlanması konularının ve Spor organizatörleri ve pazarlamaya ilişkin sundukları hizmetleri araştırır.
4 2015278 Sponsorluk ve felsefi temelleri sponsorluk amaçları ve gerçekleştirilmesi spor sponsorluğu ve sponsorluk seçeneklerini, sponsorluk oluşturmadaki adımları bilir.
5 2015279 Pazarlama değişkenleri; ürün, fiyat, yer ve tutundurmaya ilişkin kavramları irdeler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 90727 Beden eğitimi ve spor yönetimi konusundaki kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur, sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur, sorunların giderilmesinde en uygun yöntem/yöntemleri seçer ve kullanır.
2 90728 Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
3 90729 İrdeleme ve bağımsız karar verebilme yeteneğine ve araştırma becerisine sahip olur.
4 90730 Ulusal düzeydeki merkezi ve yerel spor teşkilatları ile uluslar arası düzeydeki spor teşkilatları hakkında fikir sahibi olmak ve bu teşkilatlanmaların işleyiş mekanizmalarını inceleyebilir, mevcut verileri ve istatistikleri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanıyabilir, kanıt ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5 90731 Spor yönetimi ve organizasyonu ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 90732 Yaşam boyu öğrenim ilkesini benimseyen, bu nedenle yeni gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini geliştiren bir yapıda olur.
7 90733 Yaşamın her alanında etik kurallara uygun davranma sorumluluğu taşır.
8 90734 Sosyal haklar, sağlık, kültürel değerler ve çevrenin korunması hususunda yeterli bilince sahip olur.
9 90735 İçinde bulunduğu sosyal çevre ile ilgili olarak “sağlık için hareket” içerikli etkinlikler düzenleyebilir ve bu konuda insanları etkileme becerisi gösterir.
10 90736 Spor yöneticiliği mesleğinin öneminin farkında olur, mevcut bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3
2 2 2 2 2
3 2 3 2 3
4 2 2 2 2
5 3 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr