Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd. Doç. Dr. Salih DEMİRBİLEK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akar, Ali (2005), Türk Dili Tarihi, Dönem-Eser-Bibliyografya-, 1. baskı, İstanbul: Ötüken Yayınları. Bayat, Fuzuli (2003), Türk Dili Tarihi -Başlangıçtan Günümüze Kadar Türk Dili-, Çorum: Karam Yayınları. Caferoğlu, Ahmet (1984), Türk Dili Tarihi (I-II), 3. Baskı, İstanbul: Enderun Kitabevi. Ercilasun, Ahmet (2004), Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, 1. Baskı, Ankara: Akçağ Yayınları. Gabain, Anna Marie Von (1988), Eski Türkçenin Grameri, Çev. Mehmet Akalın, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Kafesoğlu, İbrahim (2003), Türk Milli Kültürü, 22. Baskı, İstanbul: Ötüken Yayınları. Karamanlıoğlu, Ali Fehmi (2002), Türk Dili -Nereden Geliyor, Nereye Gidiyor-, 5. Baskı, İstanbul: Beşir Yayınları. Özkan, Mustafa (2004), Tarih İçinde Türk Dili, 5. Baskı, İstanbul: Filiz Kitabevi. Tuna, Osman Nedim (1990), Sümer ve Türk Dillerinin Tarihi İlgisi ve Türk Dili'nin Yaşı Meselesi, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Tekin, Talat-Ölmez, Mehmet (1999), Türk Dilleri -Giriş-, İstanbul: Simurg Yayınları.

Dersin İçeriği

Türk dilinin tarihsel dönemlerini kavramak

Dersin Amacı

Türk Dilinin tarihsel gelişimini kavratmak. Türk dilinin yurtları, dönemleri, temel eserleri hakkında bilgi vermek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk dilinin tarihsel dönemleri TDT Türk Dilinin Tarihsel Dönemleri.mp4
Türk Dilinin Tarihî Dönemleri.docx
2 Altay Dil Teorisi TDT Altay Dönemi.mp4
Altay Dil Teorisi.docx
3 Türkçe -Sümerce Dil İlişkileri Türk Dili Tarihi3.mp4
Sümerce-Türlçe Dil İlişkileri.docx
4 Tuna Bulgarcası TDT Lir Türkçesi.mp4
LiR Türkçesi.docx
5 Köktürkler ve Köktürk Yazılı Belgeleri Köktürkçe Dönemi.docx
TDT.mp4
6 Köktürkçe ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Ses (fonem) Değişiklikleri ses özellikleri.docx
TDT 6.hafta.mp4
7 Köktürkçenin Morfolojik Özellikleri TDT morfolojik özellikler.mp4
morfolojik unsurlar.docx
8 Eski Uygur Türkçesi ve Runik Harfli Uygur Yazıtları TDT Uygur Yazıtları.mp4
Eski Uygur Edebiyatı.docx
9 Ara Sınav
10 Eski Uygur Dönemi Eserleri Eski Uygur Edebiyatı.docx
Eski Uygur Yazılı Edebiyatı.mp4
11 Karahanlı Türkçesi ve Kutadgu Bilig Karahanlı Türkçesi.mp4
Karahanlı Türkçesi.docx
12 Karahanlı Türkçesi ve Divanu Lugati't-Türk Karahanlı Türkçesi.mp4
DLT.docx
13 Karahanlı Türkçesi ve Kuran Tercümeleri. Diğer Karahanlı Dönemi Eserleri. Karahanlı Türkçesi.mp4
Kutagdu Bilig'den.docx
14 Volga Bulgar Türkçesi eserleri. Genel Değerlendirme. Karahanlı Türkçesi.mp4
14-.docx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 13 2 26
8 Rehberli Problem Çözümü 5 2 10
54 Ev Ödevi 1 8 8

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1355841 Türk Dilinin başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilmek
2 1354917 Yapı ve köken bakımından Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerini bilmek
3 1352220 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 4 4
2 5 5 4 4 4 4
3 5 5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr