Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Ömer SARAÇ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Metin Ekici: Halk Bilgisi, Ankara 2004. Öcal Oğuz: Halk Biliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar, Ankara 2003. Özkul Çobanoğlu: Halk Bili Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Girişi, Ankara 1999. Abdülkadir İnan: Tarihte ve Bugün Şamanizm, Ankara 1995. Nail Tan: Folklor (Halk Bilimi) Genel Bilgiler, İst., 2003. Kenneth Goldstein: Sahada Folklor Derleme Metotları, (çev. Ahmet edip Uysal) Ank.,1983. Julius-Kaarle Krohn Halk Bilimi Yöntemi, (Haz. Fikret Türkmen), Ank., 1996. Erman Artun: Türk Halkbilimi, İst., 2005. Rıfat Araz: Harput'ta Eski Türk İnançları ve Halk Hekimliği, Ank., 1995. Yaşar Kalafat: Doğu Anadolu'da Eski Türk İnançlarının İzleri, Ank., 1999.

Dersin İçeriği

Halkbiliminin tanımı ve tarihçesi. Halkbiliminin konuları. Türk Halkbiliminin kaynakları. Sahada Derleme Yöntemleri. Türk Halk İnançları

Dersin Amacı

Halkbilimi (Folklor) ve Halk Edebiyatı Alanında Derleme ve Araştırma Yapabilecek bir bilgi kazandırmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Halkbilimi Nedir? Halkbiliminin Konuları Nelerdir? folklor nedir.pdf
halk kimdir.pdf
Halk Bilimine Giriş 1. Hafta - Dr. Öğr. Üyesi Ömer SARAÇ.mp4
2 Türkiye'de Halkbilimi Çalışmalarının Tarihçesi. 1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
Halk Bilimine Giriş 1 ve 2. Hafta - Dr. Öğr. Üyesi Ömer SARAÇ.mp4
3 Halkbiliminin Kaynakları https://drive.google.com/file/d/1doiafJs04uWzuHIB2RwdFEjOCfW8kx-W/view?usp=shari
4 Folklor Araştırma Yöntem ve Teknikleri. https://drive.google.com/file/d/1z79_SlhM6eB8wgEKUZU0l8G_Blz4TQhJ/view?usp=shari
5 Alan Araştırma Yöntemi.Alan Araştırmalarında Öncelikli Yöreler. https://drive.google.com/file/d/1qUjHWyLnZjek6zt_g3NLFVnU4HxbSszO/view?usp=shari
storage/app/public/omer.sarac/63403
6 Sahaya Çıkmadan Önce Yapılacak Hazırlıklar. https://drive.google.com/file/d/1ga9ORQ3p9JRwX1dkLwcFzozNn8BLidU-/view?usp=shari
halk bilimine giriş 6. hafta.docx
7 Gözlem ve Görüşme Teknikleri halk bilimine giriş 7. hafta.docx
https://drive.google.com/file/d/1VHxjADcO-PLwmAG77xRJXwpYtK3u1taX/view?usp=shari
8 Ortak Olay, Anket ve Soru Kağıdı Yöntemleri halk bilimine giriş 8. hafta.docx
https://drive.google.com/file/d/1bw61xEb5L3iOSBtEERujf4ls_wo66t0t/view?usp=shari
9 Geleneksel Halk Zanaatları halk bilimine giriş 9. hafta.docx
10 Arasınav Haftası halk bilimine giriş 10. hafta.docx
https://drive.google.com/file/d/1d74SQl6SZPefFR26i-ZVPMCjly-nxkO6/view?usp=shari
11 Türk Mutfağı halk bilimine giriş 11. hafta.docx
https://drive.google.com/file/d/1FaQsC2RyCLq1iZIkM6cK3rkUCfhoRwdr/view?usp=shari
12 Eski Türk İnanç Sistemi ve Günümüzdeki Yansımaları halk bilimine giriş 12. hafta.docx
https://drive.google.com/file/d/10RSpVJVFy_5RgDjDx5-i4YJE2c-CWFV2/view?usp=shari
13 Türk Halk İnançları, Kaynakları ve Sınıflandırılması. halk bilimine giriş 13. hafta.docx
https://drive.google.com/file/d/1_Z3nTsqmT7dMpnJ8MoWo5mo3IiqFLHl7/view?usp=shari
14 Halk Hekimliği https://drive.google.com/file/d/19NiNo5tjvH-HAPtEhyYr3aFRP_OZhFeV/view?usp=shari
halk bilimine giriş 14. hafta.docx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 3 5 15
11 Soru-Yanıt 3 5 15
19 Beyin Fırtınası 2 5 10
28 Makale Kritik Etme 3 1 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
34 Okuma 4 5 20
54 Ev Ödevi 1 5 5

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1383697 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapabilmek.
2 1412652 Türk Halk kültürünün temel kaynaklarını tanımak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 3 3 5
2 5 5 3 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr