Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Özen YAYLAGÜL ÜSTÜNEL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1990. Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1984. Jean Deny, Türk Dili Gramerinin Temel Kuralları (Türkiye Türkçesi) (çeviren: Oytun ŞAHİN), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1995. Günay Karaağaç, Türkçenin Ses Bilgisi, Kesit Yayınları, 2010.

Dersin İçeriği

Ses bilim, Türkçenin ses bilgisi; parçalı ve parçalarüstü ses birimleri, ses olayları, ses değişmeleri.

Dersin Amacı

Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olmak. Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanmak, Türk dilinin başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fonetik-fonoloji ayrımı; ses-harf ayrımı, Türk dilinin yazımında kullanılan alfabeler Sesbilim.docx
Fonetik ve fonoloji.pdf
Ses Bilgisi 1. hafta.mp4
2 Akustik ses bilimi, fizyolojik ses bilimi Ses bilgisi 2. hafta.docx
https://youtu.be/Xml2CFEvaVg
https://www.youtube.com/watch?v=51IBhHv3Hh4
https://www.youtube.com/watch?v=jeQZVzm1ubY
https://tr.khanacademy.org/science/health-and-medicine/nervous-system-and-sensor
https://tr.khanacademy.org/science/health-and-medicine/nervous-system-and-sensor
WIN_20201020_09_02_51_Pro.mp4
https://tr.khanacademy.org/science/health-and-medicine/nervous-system-and-sensor
3 Seslerin özellikleri, ünlüler, ses uyumları WIN_20201020_09_14_16_Pro.mp4
14-15.jpg
4 Sesler, ünsüzler, ünsüz uyumları WIN_20201027_09_40_46_Pro.mp4
https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/27.pdf
5 Türkçe ses bilgisi kuralları WIN_20201102_12_07_13_Pro.mp4
Seslerin özellikleri (2).docx
6 Gelişmeli ses bilim, ses olayları (yayınma, benzeşme) WIN_20201109_11_41_25_Pro.mp4
Ses olayları (benzetme, benzeşme).docx
Ses olayları (yayınma, nöbetleşe kullanım, benzetme, benzeşme).docx
7 Ses olayları (başkalaşma, ikizleşme, tekleşme, hece tekleşmesi, birleşme) WIN_20201116_14_01_54_Pro.mp4
WIN_20201116_14_46_31_Pro.mp4
Ses olayları (başkalaşma, ikizleşme, tekleşme).docx
8 Ses olayları (gedik dolduran, erime, büzülme, derilme, yutulma) WIN_20201117_09_38_05_Pro.mp4
WIN_20201117_09_48_04_Pro.mp4
WIN_20201117_09_08_17_Pro.mp4
Ses olayları (erime, büzülme, yutulma).docx
9 Ses olayları (ayrılaşma, aynılaşma, aşınma, türeme, düşme) WIN_20201117_09_48_04_Pro.mp4
Ses olayları (aynılaşma, ayrılaşma).docx
10 Ara Sınav Ses Bilgisi Ara Sınav Soru ve Cevapları.docx
11 Ses olayları (örnekseme, göçüşme, ulanma, ünsüz ayrışması, çatışıklık, takaslama) Ses olayları (Göçüşme, ulanma, ünsüz ayrışması).docx
WIN_20201207_12_42_16_Pro.mp4
12 Etimoloji ve ses bilgisinin önemi WIN_20201214_15_00_39_Pro.mp4
Ses bilgisi ve etimoloji.docx
13 Ses değişimleri ve lehçeler arası farklılıklar Parçalarüstü ses birimleri.docx
WIN_20201221_11_53_05_Pro.mp4
WIN_20201228_15_51_33_Pro.mp4
14 Parçalarüstü ses birimleri; vurgu ve tonlama, hece vurgusu, kelime vurgusu Vurgu, tonlama.docx
https://www.youtube.com/watch?v=cz7M1Ss14u4
http://profesyonelseslendirmevesunuculuk.blogspot.com/2014/04/artikulasyon-oynak
WIN_20201228_15_59_28_Pro.mp4
WIN_20201228_16_02_44_Pro.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 30 1
4 Quiz 1 30 1
5 Derse Katılım 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 6 6
3 Bütünleme Sınavı 1 6 6
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 4 4 16
34 Okuma 5 8 40
54 Ev Ödevi 1 3 3

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1355588 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olmak. Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanmak, Türk dilinin başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilmek. Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr