Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Ömer SARAÇ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şükrü Elçin: Halk Edebiyatına Giriş. Kültür Bak. Yay., Ankara, 1986. Öcal Oğuz vd.: Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay. Ankara, 2010. Cevdet Kudret: Ortaoyunu I-II, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1994 Ünver Oral: Kukla ve Kuklacılık, Kitabevi Yay., İstanbul, 2003. Metin And: Geleneksel Türk Tiyatrosu, İnkılap Kitabevi, İstanbul. 1985 Ömer Asım Aksoy: Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü I-II, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1993. Metin And: 100 Soruda Türk Tiyatrosu Tarihi, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1970. Suat Batur: Örnekli Açıklamalı Trük Halk Edebiyatı, Altın Yay., İstanbul, 1998.

Dersin İçeriği

Geleneksel Türk Tiyatrosunun tarihi, türleri (Kargöz, Ortaoyunu, Meddah, Kukla) ve günümüzdeki durumu. Atasözü, Deyim, Bilmece, Tekerleme, Ninni, Dua, Beddua türlerinin incelenmesi.

Dersin Amacı

Geleneksel Türk Tiyatrosunun Türleri ve Anonim Halk Edebiyatının kimi türleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Geleneksel Türk tiyatrosu tarihi H. B . G. 2 1.HAFTA.docx
2 Sözlü ve sözsüz oyunlar
3 Köy seyirlik oyunları
4 Karagöz oyunları, Karagözde tasvir ve Karagözde tipler
5 Bir Karagöz oyunu nasıl oynanır?
6 Ortaoyunu H.B. G. 2 ALTINCI HAFTA.docx
7 Meddahlık geleneği ve günümüzdeki yansımaları meddahlık geleneği.docx
8 Kukla KUKLA VE KUKLACILIK.pdf
9 Atasözleri ve deyimler
10 Ara sınav
11 Bilmeceler, tekerlemeler ve yanıltmacalar
12 Ninni ve mani
13 Ağıt, dualar ve beddualar
14 Türkü ve türkü çeşitleri
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 3 5 15
11 Soru-Yanıt 3 5 15
19 Beyin Fırtınası 2 5 10
28 Makale Kritik Etme 3 1 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
34 Okuma 4 5 20
54 Ev Ödevi 1 5 5

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1505858 Türk halk tiyatrosu geleneği hakkında bilgi sahibi olmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr