Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Semih YEŞİLBAĞ; Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İkbâl GÜLER *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AKIN, Hüsrev, Osmanlı Türkçesi, Atılım Yayınları, Samsun, 2018. GÜFTA, Hüseyin, Osmanlı Türkçesi, Pegem Akademi Yayınları, Ankara 2018. KANAR, Mehmet, Osmanlı Türkçesine Giriş, Say Yayınları, İstanbul 2012. KURT, Yılmaz, Osmanlıca DErsleri, Akçağ YAyayınları, Ankara 2017. ÖZTÜRK, Mürsel, Farsça Dilbilgisi, Murat Kitabevi, Ankara 2011. TİMURTAŞ, Faruk Kadri (2000), Osmanlı Türkçesi Metinleri II, Tarihi Türkiye Türkçesi Araştırmaları, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.

Dersin İçeriği

Osmanlı Türkçesinin dil ve yazım özellikleri, Arapça ve Farsça sözcükler, Arapça kelimelerin masdarları, vezinleri, tamlama çeşitleri

Dersin Amacı

Osmanlı coğrafyasında kullanılan Arap alfabesiyle yazılmış Türkçe metinleri okuyup anlamlandırabilmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı Türkçesi Yazım Özellikleri Kaynak Eserler.docx
osmanli_turkcesi_I.pdf
2 Osmanlı Türkçesi Dil Özellikleri Osmanlı Türkçesi Dil Özellikleri.docx
3 Osmanlı Türkçesi Dil Özellikleri Osmanlı Türkçesi Dil Özellikleri.docx
4 Arapça ve Farsça Kelimeler Arapça-Farsça Kelimeler.docx
5 Arapça ve Farsça Kelimeler Arapça-Farsça Kelimeler.docx
6 Tamlama Çeşitleri Tamlama Çeşitleri.docx
7 Arapça Kelimelerin Tanınması Arapça Kelimelerin Tanıtımı.docx
8 Arapça Kelimelerde Çokluk (Cem'-i Sâlim, Cem'-i Mükesser) Arapça Kelimelerde Çokluk.docx
9 Arapça Kelime Yapımı Arapça Kelime Yapımı.docx
10 Arasınav
11 Arapça Kelimelerin Vezni Arapça Kelimelerin Vezni.docx
12 Arapça Mücerred Masdarlar: İsm-i fâil, ism-i mef’ûl İsm-i Fâil-İsm-i Mefûl.docx
13 Mezidünfih Masdarlar Mezîdünfîh Masdarlar.docx
14 Okuma ve Yazma Çalışmaları Okuma Yazma Çalışmaları.docx

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 13 6 78
8 Rehberli Problem Çözümü 13 3 39

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1354506 Arap harfli yazı yazma çalışmaları yapmak
2 1379841 Arap harfli Osmanlı Türkçesi metinlerini okumak ve anlamlandırmak
3 1363534 Arapça kelimelerin vezinlerini bulmak, tamlamalar oluşturmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr