Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Serkan ŞEN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BAYRAM Yavuz, Kuramdan Uygulamaya Yazma Yöntemleri, Kriter Yay., İstanbul 2009. CARNEGIE Dale, Söz Söylemek ve İş Başarmak Sanatı, Timaş Yay., İstanbul 1994. DEMİREL Özcan, Türkçe Öğretimi, PegemA Yay., Ankara 2000. KORKMAZ Zeynep vd., Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yay., Ankara 2001. MAVİŞ Adil, Anlayarak Hızlı Okuma ve Öğrenme Teknikleri, Hayat Yay., İstanbul 1999. ÖZBEN Raif, Türkçe Diksiyon, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1989. VAROL İsmail, Çok Hızlı Okuma, Arba Yay., İstanbul 1996.

Dersin İçeriği

Okuma yazmanın önemi, etkili yazmayı sağlamak için bilinçli ve doğru okuma, okunacak başlıca eserler, Türkçenin imla ve noktalama özellikleri, okuma stratejileri, okumada tempo, ritm, tonlama ve duruşun yeri, hızlı okuma teknikleri, medya okuryazarlığı, cümle ve paragraf geliştirme yöntemleri, farklı türlerde paragraf ve şiir yazma uygulamaları, anı, günlük, biyografi, mektup, makale, eleştiri, deneme, fıkra, fantastik, kurgusal metinler, tiyatro metinleri ve bu türlerde yazma uygulamaları

Dersin Amacı

Öğrencilerin okuma ve yazmayla ilgili bilgi, birikim ve becerilerini geliştirmek, çeşitli yazı türlerini öğretmek ve bu türlerde yazılar yazılmasını sağlamak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Okuma ve yazmanın önemi, etkili ve güzel yazmak için öncesinde bilinçli okuma alışkanlığı ve okunacak başlıca eserler I.doc
2 Türkçenin imla ve noktalama özellikleri, uygulamalar II.pdf
3 Okuma stratejileri , türlere göre okuma farklılıkları, okumada tempo, ritm, tonlama ve duruşun yeri 3.doc
4 Hızlı okuma yöntemleri IV.doc
5 Medya okur yazarlığı, uygulamalar V.doc
6 Cümle ve paragraf geliştirme yöntemleri VI.doc
7 Farklı türlerde paragraflar yazma VII.doc
8 Şiir yazma, yazma uygulamaları VIII.doc
9 Anı, günlük, biyografi, mektup yazıları; yazma uygulamaları 9.doc
10 Ara Sınav
11 Makale, eleştiri, deneme yazıları; yazma uygulamaları 11.doc
12 Fantastik, kurgusal metinler; yazma uygulamaları XII-3.pdf
13 Fıkralar, yazma uygulamaları XIII.doc
14 Tiyatro metinleri, yazma uygulamaları XIV.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 5 2 10
54 Ev Ödevi 1 5 5

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1417635 Öğrenciler bilinçli, eleştirel okuma alışkanlığı kazanır ve düzgün ve akıcı okumanın temel ilkelerini benimser.
2 1418056 Öğrendiği ilkeleri metin oluştururken uygular.
3 1418290 Yazma eylemine nereden başlayacağını bilir ve yazarken dikkat etmesi gereken yazım ve noktalama kurallarını uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr