Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.. Dr. Özen YAYLAGÜL ÜSTÜNEL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Adalı, Oya, (1979), Türkiye Türkçesinde Biçim Birimler, TDK Yay., Ankara. Atabay, N.vd. (2003).Sözcük türleri. 2. Baskı, İstanbul: Papatya Yayıncılık. Banguoğlu, T. (2007). Türkçenin grameri. Ankara: Türk Dil Kurumu. Bilgegil, M. K. (1984). Türkçe dilbilgisi. 3. Baskı, İstanbul: Dergah. Bozkurt, F. (2000).Türkiye Türkçesi. 2. Baskı, Ankara. Ergin, Muharrem, Türk Dil Bilgisi, İstanbul, 1972. Korkmaz, Zeynep (2000) Türkçede Eklerin Kullanılışı ve Ek Kalıplaşması Olayları, Ankara: TDK Yayınları. Zülfikar, Hamza (1991), Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları, Ankara: TDK Yayınları. Demir, N. ve Yılmaz, E. (2003). Türk dili el kitabı.1. Baskı, Ankara: Grafiker Yayınları. Demir, T. (2004). Türkçe dil bilgisi.Ankara: Kurmay Yayınları. Deny, J. (1941). Türk dili grameri (Osmanlı lehçesi).Ali Ulvi Elöve (çev.), İstanbul: Maarif Matbaası. Ediskun, H. (2007).Türk dilbilgisi. 11. Baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi. Ergin, M. (2002).,Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak. Gencan, T. N. (1975).Dilbilgisi. İstanbul: Güven Yayınevi. Gülensoy, T. (2000). Türkçe el kitabı. Ankara: Akçağ. Güneş, S. (1977).Türk dil bilgisi. 3. Baskı, İzmir. Hengirmen, M. (2002). Türkçe dilbilgisi.Ankara: Engin. Kononov, A. N. (1956). Grammatika sovremennogo Turetskogo literaturkogo yazıka. Moskova (Türk Edebî Dilinin Grameri, Multilingual, İstanbul, 2001). Korkmaz, Z. (2003). Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Ankara: TDK Yayınları.

Dersin İçeriği

Biçimbirimler ve işlevleri, kılınış ve görünüşle ilişkileri, ek kalıplaşmaları

Dersin Amacı

Türkçenin biçimbirimlerini, bu biçimbirimlerin birleşme yollarını, işlevlerini, çekim özelliklerini vb öğretmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biçim birimler, kelime yapımı 1. hafta.docx
2. hafta T__RK__E KEL__ME T__RETMEDE KURULU__ VE D__Z__L____ __L____K__S__[#521029]-853802.pdf
Yapım ekleri Az.pdf
eksiltim.pdf
eşdizimlilik.pdf
Turkcede_Eksiltili_Yapidan_Sozluksellesme.pdf
1. Biçimbilgisi, biçimbirimler.docx
2 İsimden isim yapan ekler isimden isim yapım eki lIk.pdf
isimden isim yapım eki m.pdf
isimden isim yapım eki man.pdf
isimden isim yapım ekleri.pdf
isimden isim yapımı {+CASINA}.pdf
deneme-turkce-notu.pdf
1044206990_14.Y.Şerifoğlu 71-78.pdf
+gil eki.pdf
3 İsimden fiil yapan ekler İsimden Fiil Türeten çı çi Eki ve Geli__mi__ __ekilleri[#91005]-77408.pdf
İsimden fiil yapım ekleri Ik-_-_Ik-_EKI_VE_CATI_FONKSIYONLARI.pdf
4 Fiilden isim yapan ekler Fiilden_Isim_Yapan_Ek_mi_Sifat-Fiil_Eki.pdf
5 Fiilden fiil yapan ekler Küçük sınav CATI_EKLERININ_BILINMEYEN_BIR_ISLEVI.pdf
6 İsim çekim ekleri isim çekim ekleri iyelik.pdf
iyelik ekleri.pdf
7 Fiil çekim ekleri Fiil çekim ekleri 1.docx
8 Fiil çekim ekleri zaman, kip, kiplik.docx
9 Ara Sınav
10 Ek kalıplaşması A_PATTERNED_GERUND_GIDEREK_Kaliplasmis_B.pdf
Deyimler 201631-476.pdf
deyimler.pdf
DEYİMLERE ŞEKİL AÇISINDAN B__R YAKLA__IM __RNE____[#172059]-151942.pdf
11 Fiillerde görünüş ve kılınış Agop Dilaçar Kılınış ve Görünüş.pdf
12 Birleşik kelimeler Anlamca_Kaliplasmis_Bilesik_Eylemlere_Ya.pdf
13 Deyimler Deyimler 10.28981-hikmet.495540-602944.pdf
14 Fiilimsiler 14. Fiilimsiler.docx
14. hafta fiilimsiler.pdf
14 -mazıya zarf fiili.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 13 4 52
34 Okuma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 5 5

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1372310 Biçimbirimleri kavramak
2 1389590 Dilsel yapıları çözümlemek
3 1526699 Türk dili ve edebiyatı alanında çalışabilmek için gerekli temel bilgi ve becerilere sahip olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr