Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DAĞLI *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

MİTOLOJİ Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, c. 1, Ankara 1983. Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, c. 2, Ankara 1971. Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, İstanbul 1972. (sanalkitap) Murat Uraz, Türk Mitolojisi, İstanbul 1994. Bilge Seyidoğlu Mitoloji Üzerine Araştırmalar, , Dergah yay. Ankara Fuzuli Bayat, Mitolojiye Giriş, Karam Yay. Çorum (sanalkitap) Mitoloji (Açıköğretim Fakültesi Yay. (sanalkitap) Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük, Celal Beydili, Yurt Kitap yay. Ankara. 2005 (sanalkitap) EFSANE Fırat Havzası Efsaneleri, Alptekin, Ali Berat, Antakya 1993. Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi, 2 c., Ergun, Metin, Ankara 1997. Bektaşi Menâkıbnâmelerinde İslâm Öncesi İnanç Motifleri, Ocak, Ahmet Yaşar, İstanbul 1993. Türk Halk İnançlarında ve Edebiyatında Evliya Menkıbeleri, Ocak, Ahmet Yaşar, Ankara 1993. Anadolu-Türk Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi ve Bu Efsanelerin Tip Kataloğu, Sakaoğlu, Saim, Ankara 1980. Efsane Araştırmalar, Saim Sakaoğlu, Konya 1992 Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menakıbnameler, Ahmet Yaşar Ocak, Türk Edebiyatı Kurumu yay. Ankara 1992 Harput'ta Eski Türk İnançları ve Halk Hekimliği, Ankara. Araz, Rıfat, 1995 MASAL Boratav, Pertev Naili; Zaman Zaman İçinde, İstanbul, 1959. Günay, Umay; Elazığ Masalları, Erzurum, 1975. Güney, Eflâtun Cem; En Güzel Türk Masalları, İstanbul, 1948. Eflatun Cem Güney, Folklor ve Halk Edebiyatı Güney, Eflâtun Cem; Bir Varmış Bir Yokmuş, İstanbul, 1956. Güney, Eflâtun Cem; Evvel Zaman İçinde, İstanbul 1957. Güney, Eflâtun Cem; Masallar, Ankara, 1982. Helimoğlu (Yavuz), Muhsine; Masallar ve Eğitimsel İşlevleri, Ankara, 1997. Sakaoğlu, Saim; Masal Araştırmaları, Ankara, 1999. Seyidoğlu, Bilge; Erzurum Halk Masalları Üzerinde Araştırmalar, Erzurum, 1975. Tezel, Naki; Türk Masalları, 2 cilt, Ankara, 1992. Pertev Naili Boratav 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı Naili Boratav Zaman Zaman İçinde Pertev Naili Boratav Az Gittik Uz Gittik Mehmet-Sema Rıfat Masalın Biçimbilimi (PROPP) Türk Dünyası El Kitabı Masal Maddesi İgnaz Kunos--Radloff Proben Eflatun Cem Güney Masallar Stith Thompson Motif İndex Of The Folk Literatüre Ali Fuat Bilkan Masal Estetiği Mustafa Nuri Şirin Masal Atlası Naki Tezel Türk Masalları Tahsin Yücel Anadolu Masalları Bilge Seyidoğlu Erzurum Masalları Esma Şimşek Yukarı Çukurova Masalları Mehmet Yardımcı Malatya Masalları Naki Tezel İstanbul Masalları Umay Günay Elazığ Masalları FIKRA Fuat Köprülü, Nasrettin Hoca Akçağ yay. Ankara Abdülbaki Gölpınarlı, Nasreddin Hoca, İstanbul 1961, Remzi Kitabevi. (sanalkitap) Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, Gerçek yay. Ankara Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş, Ankara 1993. İlhan Başgöz, Fıkralarımız Üstüne, İstanbul 1986, Adam Yay. Saim Sakaoğlu, Türk Fıkraları ve Nasreddin Hoca, Konya 1992, Selçuk Üniv. Yay. Eflatun Cem Güney, Nasrettin Hoca Fıkraları, İstanbul 1995, Varlık Yay.

Dersin İçeriği

Mitoloji, Efsane, Masal ve Fıkra türlerinin incelenmesi

Dersin Amacı

Türk Halk Edebiyatı nesir türleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mitoloji Nedir? Mitik metinlerinin türsel özellikleri nelerdir? Myth 2 (1).jpg
Myth 2 (2).jpg
https://drive.google.com/file/d/1KZmPUM-sgtqJQpP_Sglxtg2LQP_O62FS/view?usp=shari
https://drive.google.com/file/d/1FU2dVDOhH5zocdfMKCKGayCq0qvh-IKo/view?usp=shari
2 Altay Yaratılış Mit Metninin İncelenmesi Altay Yaratılış Miti.jpg
https://drive.google.com/file/d/1Z8Onl9-Sr8tKrRCXnWIXho6eUAMtSMpu/view?usp=shari
3 Türk mitolojisinin izlerini bulabileceğimiz kaynakları tanıma. Yunan ve İran mitlerinin Türk mitolojisine etkileri Şehname.jpg
https://drive.google.com/file/d/18rdUPYhxz2UMiuLh1Kwp4eWnYZa1jl32/view?usp=shari
4 Efsanenin Tanımı, Özellikleri ve Türleri Hakkında Bilgi Efsane Türleri.jpg
https://classroom.google.com/c/MTgxNTc1NDg2NzAw/p/MTk5Njc3NTY3Njky/details
5 Çeşitli Efsane Metinlerinin İncelenmesi https://drive.google.com/file/d/1S7qZSSi49PB3ta55wdUpcJDxws4f93ox/view?usp=shari
6 Menkıbe ve Menâkıbnâmeler hakkında Bilgi Verilmesi ve Menkıbe-Efsane, Efsane-Mit Karşılaştırmasının Yapılması https://drive.google.com/file/d/1zCJZQqOb9YBSWd7sB3sEzQwcUS1kf75I/view?usp=shari
menkıbe.jpg
7 Masalın Tanımı, Masalların Kaynakları ve Masal İnceleme Metotları https://drive.google.com/file/d/1SjHP-F1G8YmULj5bRpypNersb_Kqfbs9/view?usp=shari
masal kitapları.jpg
Aisopos.jpg
Kelile ve Dimne.jpg
8 Masallardaki Formeller, Motifler, Tipler https://drive.google.com/file/d/1sEdf8b4CFZY9VW0QWQ3rOEt9cq8nIF2L/view?usp=shari
9 Arasınav Haftası
10 Masallarla Mitlerin ve Efsanelerin Karşılaştırılması; Masallarla Fablların Karşılaştırılması https://drive.google.com/file/d/1FS-ES7y5h1OZBYm1LFBQO-czR9guU3uI/view?usp=shari
11 Masal Metinlerinin okunup İncelenmesi
12 Fıkranın Tanımı, Yapı ve İçerik Özellikleri, Türk Edebiyatı'nda Fıkra Tipleri Fıkra.jpg
Fıkra tipleri.jpg
13 Örnek Fıkra Metinlerinin İncelenmesi
14 Nasrettin Hoca Fıkraları ve Fıkralarının Eğitimsel İşlevleri Nasrettin Hoca.pdf

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 1 5 5
34 Okuma 2 5 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1352148 Türk Halk Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olmak.
2 1413105 Halk Edebiyatının nesir anlatım türlerinden mit, masal, efsane ve fıkra türleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 5 4 4 3
2 4 3 5 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr