Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Hanife ALKAN ATAMAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aksan, Doğan (2000), Her Yönüyle Dil – Ana Çizgileriyle Dilbilim-, 2. Baskı, Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları. Atabay, Neşe vd. (2003). Sözcük Türleri, İstanbul: Papatya Yayıncılık. Banguoğlu, Tahsin (1990), Türkçenin Grameri, 3. Baskı, Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları. Delice, H. İbrahim, Sözcük Türleri, Asitan Yayıncılık. Eker, Süer (2002). Çağdaş Türk Dili, Ankara: Grafiker Yayınları. Ergin, Muharrem (1985), Türk Dil Bilgisi, 15. Baskı, Boğaziçi Yayınları. Ersoy, Feyzi (2016). Kelime Tahlilleri, Ankara: Gazi Kitabevi. Günay, V. Doğan (2007), Sözcükbilime Giriş, İstanbul: Multilingual Yayınları. Karaağaç, Günay (2012). Türkçenin Dil Bilgisi, Ankara: Akçağ Yayınları. Korkmaz, Zeynep (2003), Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları. Korkmaz, Zeynep (2003). Gramer Terimleri Sözlüğü, Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları. Uzun, Nadir Engin (2000). Ana Çizgileriyle Evrensel Dilbilgisi ve Türkçe, İstanbul: Multilingual Yayınları. Üstünova, Kerime (2008), Ad İşletimi (Biçim Bilgisi), İstanbul: Kesit Yayınları.

Dersin İçeriği

Türkçenin isim (ad), sıfat, zamir, zarf, fiil, edat, bağlaç, ünlem gibi sözcük türleri ile ilgili genel bilgiler edinilecek, bu türler gramatikal ve anlam açısından incelenecek, sözcüklerin yapıları örnekler üzerinde çözümlenecektir.

Dersin Amacı

Sözcüğün üstlendiği anlam ve gramatikal işlevi hakkında bilgi vermek, cümlede ve metinde sözcük türlerini ayırt etmek, sözcükler üzerinde ek-kök tahlili yapmak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sözcük bilgisi, temel kavramlar, eski ve yeni anlayışlar, kaynakça Kelime Bilgisi 1. Hafta avys ders notları .docx
Kelime Bilgisi 1. hafta ders tanıtım videosu.mp4
2 Sözcük türleri, ad (isim), isim çekim ekleri Kelime Bilgisi 2. hafta avys ders notları.docx
Kelime Bilgisi 2. hafta avys ders videosu.mp4
3 Adlar, ad yapım ekleri Kelime Bilgisi 3. Hafta avys ders notları.doc
Kelime Bilgisi 3. hafta ders videosu (2020-10-21).mp4
4 Sıfatlar, sıfat tamlamaları, zamirler, zamir türleri Kelime Bilgisi 4. hafta Sıfatlar Zamirler avys notları.doc
Kelime Bilgisi 4. Hafta ders tanıtım videosu (2020-10-28).mp4
5 Zarflar, zarf türleri Kelime Bilgisi 5. Hafta ders tanıtım dosyası.mp4
Kelime Bilgisi 5. Hafta Zarflar avys ders notları.docx
6 Fiilimsiler (İsim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil) Kelime Bilgisi 6. Hafta ders tanıtım videosu (2020-11-10).mp4
Kelime Bilgisi 6. hafta Fiilimsiler avys notları.docx
7 1. quiz
8 Fiiller, fiil yapım ekleri, fiil çekim ekleri Kelime Bilgisi 8. Hafta ders tanıtım videosu.mp4
Ek-fiil avys notları.docx
9 Arasınav
10 Ek-fiil Yapılarına Göre Fiiller Fiil Çekimi - avys notları.docx
Kelime Bilgisi 10. Hafta ders tanıtım videosu.mp4
11 Fiilde çatı Kelime Bilgisi 11. hafta ders tanıtım videosu.mp4
Kelime Bilgisi avys notları.docx
12 Edatlar, bağlaçlar Kelime Bilgisi 12 Hafta avys notları.docx
Kelime Bilgisi 12. Hafta ders tanıtım videosu.mp4
13 Yılbaşı tatili
14 Ünlemler Kelime Bilgisi 14. Hafta ders tanıtım videosu.mp4
Kelime Bilgisi 14. Hafta Ünlemler avys notları.docx
15 Sözcük türleri ve yapısı ile ilgili uygulamalar Kelime Bilgisi Uygulama.docx
Kelime Bilgisi 15. Hafta ders tanıtım videosu.mp4

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 25 25
4 Quiz 1 17 17
48 Sözlü Sınav 1 13 13

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1437618 Sözcüğün anlam ve gramatikal işlevini öğrenmek
2 1362282 Dilbilgisi ve dilbilim ilişkisini öğrenmek
3 1359015 Sözcüğün yapısını ve türlerini kavramak
4 1404363 Sözcük tahlilleri yapmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 3 4
4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr