Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Semih YEŞİLBAĞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1997. 2- Mustafa Ayyıldız, Hamdi Birgören, Edebiyat Bilgi ve Teorileri, Akçağ Yayınları, Ankara 2009. 3- Muhsin Macit, Uğur Soldan, Edebiyat Bilgi ve Teorileri, Grafiker Yayınları, Ankara 2013. 4- Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yayınları, İstanbul 2001. 5- Mehmed Çavuşoğlu,"Divan Şiiri", Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı 2 (Divan Şiiri), Ankara 1986. 6- Rıdvan Canım, Divan Edebiyatında Türler, Grafiker Yayınları, Ankara 2012. 7- Bayram Ali Kaya vd., Klasik Türk Edebiyatı Temel Bilgiler, Kesit Yayınları, İstanbul 2018. 8- Ahmet Mermer vd., Eski Türk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara 2010. 9- Mustafa İsen vd., Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara 2011.

Dersin İçeriği

Edebiyatın tanımı, edebî eseri oluşturan temel unsurlar nelerdir. Şiirin şekil unsurlarını oluşturan temel unsurlar. Bir edebi eserin şekil unsurları açısından değerlendirme yolları.

Dersin Amacı

Edebiyat kendi karakteristiği hakkında sorular soran bir disiplindir. Bu bağlamda edebiyatın mahiyeti esas alınmak üzere, estetik çerçevesinde edebi metinlerin tartışılması.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Edebiyat nedir?
2 Edebiyatın mahiyeti ve nitelikleri
3 Eski Türk edebiyatı nazım şekilleri (Eşkâl-i Nazm)
4 Beyitlerle oluşan Nazım şekilleri ve temel özellikleri
5 Beyitlerle oluşan nazım biçimleri ve özelliklerinin örnek metinler üzerinde gösterilmesi
6 Bendlerden oluşan nazım Şekilleri ve temel özellikleri
7 Çok bendli olan nazım şekilleri
8 Çok bendli nazım şekilleri ile ilgili örnek metinler ve bu metinlerin incelenmesi
9 Çok bendli nazım şekilleri ile ilgili örnek metinler ve bu metinlerin incelenmesi
10 Ara Sınav
11 Eski Türk edebiyatında vezin, kafiye, redif; Türk Şiirinde Kullanılan Aruz Kalıpları
12 Aruz ile ilgili uygulamalar
13 Aruz ile ilgili uygulamalar
14 Farklı nazım biçimlerine ait edebi metinler üzerinden şiirin şekil yapısını inceleme çalışmaları
15 Final Sınavı
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 10 2 20
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 1 25 25
29 Bireysel Çalışma 3 25 75

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1600286 Bu dersin sonunda öğrenciler edebiyat bilimi hakkında bilgi sahibi olacak
2 1600287 Edebi eserin şekil unsurları açısından tanım,i tasnif ve tahlilini yapabilecek.
3 1600285 Edebi eserleri vezin, kafiye açısından değerlendirebilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 2
2 3
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr