Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Özen YAYLAGÜL ÜSTÜNEL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Reşit Rahmeti Arat, Atabetü'l-Hakayık, Ankara: TDK Yayınları, 1992. Reşit Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig II Çeviri, Ankara: TDKY, Ankara, 1988. Reşit Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig I Metin, Ankara: TDK Yayınları, 1991. Reşit Rahmeti Arat, Babürname, Ankara: KTB Yayınları, 1985., Ramazanoğlu, M. Gilgameş Destanı, İstanbul: MEB Yayınları, 1989 F. Sema Barutcu Özönder, Ali Şir Nevai, Muhakemetü'l-Lugateyn, Ankara: TDK Yayınları, 1996. Kemal Eraslan, Ahmed-i Yesevi, Divan-ı Hikmet, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1993. Cengiz Aytmatov, Gün Olur Asra Bedel, 1991. W. M. Thackston, Jr. Baburname, Harvard Üniversitesi, 1993. Necati Lugal, Firdevsi, Şehname, İstanbul: MEB Yayınları, 1986. Hamilton, James Russell, -Dunhuang Mağarası'nda Bulunmuş Buddhacılığa İlişkin Uygurca El Yazması- İyi ve Kötü Prens Öyküsü, (Çev. Vedat Köken), TDK Yayınları, Ankara 2011. Beydeba, Kelile ve Dimne, İstanbul: Nesil, 2006. Dursun Yıldırım, M. Şehriyar, Haydar Baba'ya Selam, Ankara: 2002. İbn Batuta Seyahatnamesi, İstanbul, YKY, 2010.

Dersin İçeriği

Doğu edebiyatından seçilmiş metinlerin tanıtımı ve metinlerden örnek parçaların değerlendirilmesi.

Dersin Amacı

Doğu edebiyatının farklı türlerinden çok bilinen ve etki alanı geniş metinlerinin tanıtılması ve değerler eğitimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 30 1
34 Okuma 1 10 1
54 Ev Ödevi 2 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 5 5
4 Quiz 1 2 2
34 Okuma 8 5 40
51 Sözlü Sınav 1 2 2
54 Ev Ödevi 9 9 81

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1572000 Türk edebiyatı ve kültürü üzerine etkisi olan Doğu edebiyatına ait metinleri öğretmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr