Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ahmet Yüksel *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Arapça Dilbilgisi- I, Ahmed Ateş-Tahsin Yazıcı-Nihad M. Çetin, İst. Edb Fak. Bsm., 1964, 2. M. Meral ÇÖRTÜ , “Arapça Sarf-Nahiv-Edatlar”, İFAV, İstanbul. 3. Arapça Kelime Yapısı, Ahmet YÜKSEL, Ceylan Ofset, Samsun. 4. Mehmet Zihni, el-Müntehab (Arapça Sarf), İstanbul 5. Arapça Dilbilgisi Sarf, H. Kılıç, Rağbet Yay. İst, 2005. 6. Arapça Dilbilgisi (Sarf Bilgisi), Hüseyin Günday; Şener Şahin, Alfa Yayınları, İstanbul 2001. 7. Arap Gramerine Giriş- 1 Sarf, Erkan Avşar, Elif Yayınları, İstanbul 2004, 8. Arapça Dilbilgisi (Sarf Bilgisi), Şener Şahin; Hüseyin Günday; İsmail Güler, Alfa Yay., İstanbul 2001.

Dersin İçeriği

Arapçada kelime çeşitleri, fiil çekimleri, edatlar, fiilimsiler ve diğer kelime türleri.

Dersin Amacı

Arapça grameri, sarf (kelime) ve nahiv (cümle) bilgisi olmak üzere iki kısımdan oluşur. Sarf (kelime) bilgisi dersinde öğrencilerin Arapça dil yeteneklerini geliştirmeye esas olmak üzere, dilin temelini oluşturan kelimelerin yapısı, türleri ve aralarındaki ilişkinin, ayrıntılarıyla öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Kelime çeşitleri, İsimler, isimlerin özellikleri, Fiiller, fiillerin özellikleri, Harfler 2. Fiil vezinleri, zaman ve kök harflerine göre fiillerin taksimi 3. Mazi fiil çekimleri, sâlim fiiller
2 1. Mazi fiil çekimleri, mehmuz, muzaaf, misâl fiiller 2. Mazi fiil çekimleri, ecvef, nâkıs, lefîf fiiller 3. Mazi fiillerin meçhul çekimleri
3 1. Muzari Yapım ve çekimi - sâlim, mehmuz, muzaaf fiiller 2. Muzari Yapım ve çekimi - misâl ecvef, nâkıs, lefîf fiiller 3. Muzari fiillerin meçhul çekimleri
4 1. Nasb edatları ve uygulama örnekleri ile müevvel mastarlar 2. Cezm edatları ve uygulama örnekleri 3. Quiz
5 1. Fiilimsiler; İsmi fâil 2. İsmi fâil ve kullanımları 3. İsmi fâil ve kullanımları
6 1. Fiilimsiler; İsmi mef’ûl 2. İsmi mef’ûl ve kullanımları 3. İsmi mef’ûl ve kullanımları
7 1. Fiilimsiler: mastarlar, 2. Fiilimsiler: masdarın failine ve mef’ulüne muzaf olması, masdarın ameli 3. İsmi zaman, ismi mekan ve mimli masdarlar
8 1. Merre, nev’i masdarları ve yapma masdar 2. İsmi âlet, ismi tasğîr, ismi mensûb
9 Ara sınav
10 1. Mübâlağa sîgaları 2. Sıfatı müşebbeheler 3. İsmi tafdiller
11 1. Taaccüp sigaları 2. Rubaî mücerred ve mezîd fiiller 3. Dörtlü mezidler; İf’âl bâbı ve aksamı seb’aya göre çekimleri
12 1. Tef’îl bâbı ve aksamı seb’aya göre çekimleri 2. Mufâale bâbı ve aksamı seb’aya göre çekimleri 3. Beşli mezidler; İnfiâl bâbı ve aksamı seb’aya göre çekimleri
13 1. İftiâl bâbı ve aksamı seb’aya göre çekimleri 2. Tefe’ul bâbı ve aksamı seb’aya göre çekimleri
14 Genel tekrar ve değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
34 Okuma 10 5 50

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1573927 Arapçanın grameri hakkında temel bilgileri öğrenir.
2 1573928 Arapça dil yeteneklerini geliştirir.
3 1573929 Arapçanın temelini oluşturan kelimelerin yapısı, türleri ve aralarındaki ilişkileri ayrıntılarıyla öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 5 4 2 3 3
2 3 4 2 3 3 3 4
3 5 3 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr