Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. İlknur TATAR KIRILMIŞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ahmet Arslan İbn-i Haldun Berna Moran Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış Orhun Yazıtları Oğuz Özdeş, Karapençe Serisi Halide Edip Adıvar, Ateşten Gömlek Tarık Buğra, Küçük Ağa Kemal Tahir, Kurt Kanunu Reha Çamuroğlu, Son Yeniçeri

Dersin İçeriği

Tarihin edebiyata kurmaca olarak taşınmasının kavranması ve değerlendirilmesi Tarih ve anlatı. Edebî türlere tarihin etkisi. Yeni Tarihselcilik kuramı ve edebî türlerdeki tarihsel içeriğin değişimi.

Dersin Amacı

Türk edebiyatı tarihî hadiselerle yakından ilişkilidir. Tarihin edebiyat dünyasında şiir, hikâye, roman düzleminde işlenişi gerçeklik boyutu dikkate alınarak incelenir. Tarih ve edebiyat ilişkisi bu çerçevede anlaşılmaya çalışılır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarih ve anlatma tekniğine bakış. Ünlü tarihçilerin hadiseleri aktarmada kullandığı dilin özellikleri.
2 Edebiyat ve anlatma tekniği. Türlerin olayları ele alış şekli örneklerle işlenir.
3 Tarihin bilinmeyen dönemleri destan, masal, mitoloji Milli Edebiyat dönemi metinlerinde Orta Asya tarihi
4 İlk belgeler, Orhon Yazıtları Dede Korkut Kitabı
5 Selçuklu Dönemi ve edebiyatın ilişkisi Hacıvat ve Karagöz, Mevlana
6 Osmanlı Dönemi tarih metinleri Cevdet Paşa Tarihi Tarihî romanlar Yeniçeriler (Ahmet Mithat Efendi)
7 Osmanlı Dönemi Oğuz Özdeş Karapençe serisi
8 Ara Sınav
9 Osmanlı Dönemi Reşat Ekrem Koçu örneği
10 Kurtuluş Savaşı Ateşten Gömlek (Halide Edip Adıvar)
11 Kurtuluş Savaşı Küçük Ağa (Tarık Buğra)
12 Siyasi çıkmaz Kurt Kanunu (Kemal Tahir)
13 Yeni tarihselcilik tarihe yorum yapabilmek olarak edebiyat
14 Yeni Tarihselcilik İsmail (Reha Çamuroğlu)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
34 Okuma 1 50 50

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1601629 Edebiyatın toplumsal hadiselerle ilgisini tarih çerçevesinde değerlendirir.
2 1601630 Tarihin edebiyatı şekillendirdiği dönemlerde türler arasındaki dengeyi ve içerik farklılaşmasını keşfeder.
3 1601631 Tarih ve anlatı ilişkisini anlatı tekniği açısından değerlendirir
4 1601632 Tarihin anlatma yönteminin edebiyatta hiyerarşi kurup kurmadığını gözlemler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 4 4 4
2 2 3 4 4 4
3 2 3 4 4 4
4 2 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr