Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Şahin KÖKTÜRK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Metin And, Geleneksel Türk Tiyatrosu, İnkılap Kitabevi. 2. Cevdet Kudret, Karagöz, Yapı Kredi Yayınları. 3. Cevdat Kudret, Orta Oyunu, Yapı Kredi Yayınları. 4. Özdemir Nutku, Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri, AKM Yayınları. 5. Şükrü Elçin, Anadolu Köy Orta Oyunları, TKAE Yay. 6. Nihal Türkmen, Orta Oyunu, MEB Yay. 7. Saim Sakaoğlu, Türk Gölge Oyunu Karagöz, Akçağ Yayınları. 8. Muhittin Sevilen, Karagöz, MEB Yay.

Dersin İçeriği

1. “Tiyatro” kavramı 2. Tiyatro tarihi 3. Geleneksel Türk Tiyatrosunun özellikleri 4. Gölge Oyunu 5. Orta Oyunu 6. Meddahlık 7. Köy Seyirlik Oyunları

Dersin Amacı

“Karagöz”, “Orta Oyunu”, “Meddahlık”, “Köy Seyirlik Oyunları” şeklinde adlandırılan, oyun-eğlence özelliği de taşıyan geleneksel Türk Tiyatrosu oyunlarını öğretmek, bu oyunların geçmişi hakkında bilgi vermek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tiyatro kavramı ve tiyatronun ortaya çıkışı
2 Halk tiyatrosu
3 Unesco Dünya Mirası Listesi ve Türk Halk Tiyatrosu
4 Gölge Oyunu-Karagöz
5 Gölge Oyunu-Karagöz
6 Gölge Oyunu-Karagöz
7 Orta Oyunu
8 Orta Oyunu
9 Ara Sınav
10 Meddahlık
11 Meddahlık
12 Köy Seyirlik Oyunları
13 Köy Seyirlik Oyunları
14 Türk Halk Tiyatrosu türlerinin benzer ve farklı yönleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 75 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 6 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 7 42
34 Okuma 5 4 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1574954 Tiyatro kavramını öğrenir.
2 1574956 Makale, tez ve kitaplarda kullanılan tiyatro terimleri üzerine analizci değerlendirmeler yapar.
3 1574957 Geleneksel Türk Tiyatrosu oyuncuları ve oyun dağarcığı hakkında bilgi sahibi olur.
4 1574958 Türk Halk Tiyatrosu geleneği hakkında bilgi edinir ve uygulamalı halkbilimi alanında çalışma yapabilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 2 1 4 2
2 3 3 2
3 3 3 3 3 4
4 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr