Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr.Bekir Şişman *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bahaeddin Ögel: Türk Kültür Tarihine Giriş I-IX, Ank., 1991. Bahaeddin Ögel: Türk Kültürünün Gelişme Çağları, İst., 1988. Bahaeddin Ögel: İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, Ank., 1988. İbrahim Kafesoğlu: Türk Milli Kültürü, İst., 1995. Saadettin Gömeç: Türk Kültürünün Ana Hatları, Ank., 2006. Şerafettin Turan: Türk Kültür Tarihi, Ank., 1994. Özdemir Nutku: Tarihimizden Kültür Manzaraları, İst., 1995. Umay Günay: Türklerin Tarihi,Ank., 2006. Ünver Günay-Harun Güngör: Türklerin Dini Tarihi, İst., 2003. Jean-Paul Roux: Türklerin ve Moğolların Eski Dini, İst., 1994.

Dersin İçeriği

Türk Kültürünün temel kodları. Eski Türk İnanç Sistemi.

Dersin Amacı

Türk kültürünün başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eski Türklerde İnanç ve Din
2 Göktanrı İnancı
3 Mani Dini, Budizm, Totemcilik.
4 Her Yönüyle Şamanizm/Kamizm
5 Eski Türklerde Doğum ve Ölüm
6 Eski Türklerde Aile
7 Eski Türklerde Eğlence Hayatı ve Toy
8 Eski Türklerde Av Merasimleri
9 Türklerde Kut Kavramı
10 Ara sınav
11 Eski Türklerde Mimari ve Geleneksel Türk Evleri
12 Eski Türklerde İktisadi Hayat
13 Eski Türklerde Sanat ve Zanaatlar
14 Osmanlılarda Donanma ve Gece Eğlenceleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 5 5 25
10 Tartışma 3 2 6
11 Soru-Yanıt 3 2 6
19 Beyin Fırtınası 3 2 6
28 Makale Kritik Etme 3 4 12
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 3 5 15
54 Ev Ödevi 3 5 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1447476 Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilmek.
2 1447556 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5
2 4 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr