Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Öğr. Gör. Dr. Seyfullah ÖZTÜRK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Hüseyin Güftâ-Açıklamalı ve Uygulamalı Osmanlı Türkçesi, Pegem Akademi. 2-Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 2, Kesit Yay. İstanbul. 3- Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Lügat, Aydın Kitabevi, Ankara. 3- Şemsettin Sami, Kamus-ı Türki. 4- Yaşar Çağbayır, Ötüken Osmanlı Türkçesi Sözlüğü 5- İ. Hakkı Aksoyak, Osmanlı Türkçesi Okuma Kitabı, Grafiker Yay., Ankara.

Dersin İçeriği

Farsça kelimelerin yapısı, Türkçede kullanımları, Farsça tamlama örnekleri

Dersin Amacı

Türk dili ve edebiyatının yaklaşık bin yıl devam eden edebi metinlerini sağlıklı bir şekilde okumak ve anlayabilmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 - Farsçada yalın isimler ve sıfatlar - Farsçada sayı isimleri ve sıfatları - Farsçada kelime yapısı - İsimden türemiş isimler
2 Farsçada isimden türemiş sıfatlar
3 Farsça fiillerde emir gövdesi ve geçmiş zaman gövdesi
4 Farsça fiilden türemiş isimler ve sıfatlar ile Farsça birleşik isimler
5 Farsça birleşik sıfatlar ve zarf grupları
6 Farsça yapılı isim ve sıfat tamlamaları
7 Arapça yapılı tamlamalar, isim tamlamaları, harf-i tarif ve güneş harfleri
8 Arapça sıfat tamlamaları, Arapça ön edatlar ve Arapça tamlamalardaki değişiklikler
9 Ara sınav
10 Arapça birleşik sıfatlar, lafzî izafet, lafzî izafetlerin söz diziminde kullanılması ve Farsça yapılı tamlamaların Türkçe söz diziminde kullanılması
11 Farsça birleşik isimlerin ve birleşik sıfatların tamlamalarda kullanılması ve Farsça birleşik sıfatların Türkçe yardımcı fiillerle kullanılması
12 Arapça edatların kullanılışları
13 Arapça söz kalıpları
14 Transkripsiyon (Çevriyazı)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
34 Okuma 2 40 1
54 Ev Ödevi 13 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
34 Okuma 2 10 20
54 Ev Ödevi 13 6 78

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1381741 Osmanlı Türkçesinde Farsça ve Arapça unsurları tespit etmek
2 1405468 Türk dili ve edebiyatının yaklaşık bin yıl devam eden edebi metinlerini sağlıklı bir şekilde okumak ve anlayabilmek
3 1396147 Farsçada kelime türetme yollarını ve Türkçedeki durumunu öğrenmek
4 1409843 Farsça yapılı tamlamaları çözümlemek
5 1410765 Arapça ve Farsça tamlamaların Türkçe söz diziminde kullanımlarını bilmek
6 1440622 Türkiye Türkçesindeki kelimelerin etimolojik kökenlerinin tespiti için Farsça kelimeleri bilmek
7 1445577 Etkili ve güzel konuşmada Türkçedeki Farsça kelimelerin sentaksına dikkat etmek
8 1446462 Türkçede mevcut olan kişi, yer, kavram, terim adı olarak kullanılan Farsça kelimelerin anlam ve yapı ilişkilerini bilmek
9 1430846 Tarihî metinlerin günümüz sinemasına uyarlanmasında Osmanlı Türkçesi metinlerinin önemini kavramak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2
2
3 3
4 3
5 3
6 3
7 3
8 3
9 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr