Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. ğr. Üyesi Ahmet DAĞLI *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özkul Çobanoğlu: Türk Dünyası Epik Destan geleneği, Ank., 2003. Saim Sakaoğlu-Ali Duymaz: İslamiyet Öncesi Türk Destanları, İst., 2003. Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı 1. cilt. Meb yay. 1997. Pertev Naili Boratav, 100 Soruda TÜrk Halk Edebiyatı Gerçek yayınevi, 1995. Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 3 (Tip Tahlilleri), Dergah Yayınları 1996. Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yayınları, 1993. Ali Öztürk Çağlar İçinde Türk Destanları, Alioğlu yay. 2000. Karl Reichl, Türk Boylarının Destanları, TDK yay. 2017. Hamide Demirel, Türk Destanlarında Güzellik Masal ve Din Unsurları, Ötüken yay. 1995. Destan Konusunda Öğrencilerle paylaşılan Makaleler.

Dersin İçeriği

İslam öncesi ve İslam sonrası Türk destanlarının tasnifi, özellikleri ve içerikleri.

Dersin Amacı

Destan Türü ve Türk Destanları hakkında bilgi edinmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Destan türü ve özellikleri
2 Destan çeşitleri TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞ-1 102 -129-sayfalar-115-123.pdf
3 Türk destanlarının sınıflandırılması Nihad Sami Banarlı - Resimli Türk Edebiyatı Tarihi 1-sayfalar-1-52.pdf
4 Destanlarda tip ve motifler
5 Oğuz Kağan destanının incelenmesi
6 Cengiz Han Destanının incelenmesi
7 Cengiz Han Destanının incelenmesi
8 Timur destanının incelenmesi
9 Destanlarda metinlerarasılık
10 Ara sınav
11 Battalname, Saltukname ve Danişmendname hakkında bilgi.
12 Battalname destanının incelenmesi
13 Köroğlu destanının giriş epizodu "
14 Köroğlu destanının varyantlarının karşılaştırılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
21 Rapor Sunma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 2 1 2
21 Rapor Sunma 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 3 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
34 Okuma 7 2 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1409818 Türk destanlarını yapı, motif ve kültürel unsurlar açısından inceleme bilgisine sahip olur.
2 1413300 Destan türü ile diğer halk edebiyatı türlerinin ayrımını yapar.
3 1549851 Destanlar üzerine yapılan kuramsal çalışmaları öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 4 5 1 3 1
2 3 4 3 4 5 1 3 2 3
3 2 4 2 4 5 1 2 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr