Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Semih YEŞİLBAĞ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mengi, Mine (1997) Eski Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: Akçağ. İsen, Mustafa v.d (2002) Eski Türk Edebiyatı El Kitabı. Ankara: Grafiker. Akün, Ömer Faruk (1994) "Divan Edebiyatı"; TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul. C.9, s.389-427. İskender Pala, “Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü” (Kapı Yayınları, İstanbul). Ahmet Talat Onay, “Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar” (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara). Cem Dilçin, “Örneklerle Türk Şiir Bilgisi” (Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara).

Dersin İçeriği

Nazım türleri

Dersin Amacı

Nazım Biçimi ve türü arasındaki farkı gösterip öğrencilerin nazım türlerini ve türler arasındaki benzer ve farklı yönleri kavramlarını sağlamak

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Divan Edebiyatında nazım biçimi ve tür farkı nedir? Divan edebiyatında hangi türler vardır?
2 Tevhid ve Münacat türleri, özellikleri, önemli sanatçıları, eserler ve eserlerden örnekler
3 Nat ve kırk hadis türleri, özellikleri, önemli sanatçıları ve sanatçıların önemli eserlerinden örnekler
4 Pendname ve Hilye-i Şerif türleri, özellikleri, önemli sanatçıları ve sanatçıların önemli eserlerinden örnekler
5 Selim-name ve Süleymanname türleri, bu türlerin özellikleri, önemli sanatçıları bu sanatçıların eserlerinden örnekler
6 Şehrengiz türünün, bu türlerin özellikleri, önemli sanatçıları bu sanatçıların eserlerinden örnekler
7 Kıyafetname türünün, bu türlerin özellikleri, önemli sanatçıları bu sanatçıların eserlerinden örnekler
8 Lügaz ve muaamma türlerini, bu türlerin özellikleri, önemli sanatçıları bu sanatçıların eserlerinden örnekler
9 Tarih düşürme türünün özellikleri, önemli sanatçıları bu sanatçıların eserlerinden örnekler
10 Ara Sınav
11 Miracname türünün özellikleri, önemli sanatçıları bu sanatçıların eserlerinden örnekler
12 Medhiye türü özellikleri, önemli sanatçıları, sanatçılarının eserlerinden örnekler
13 Ramazanname türü özellikleri, önemli sanatçıları bu sanatçıların eserlerinden örnekler
14 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 5 1 5
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 4 25 100

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1600301 Eski Türk edebiyatı hakkında bilgi sahibi olur
2 1600302 Nazım biçimi ve türü arasındaki farkı kavrar
3 1600303 Nazım türleri hakkında bilgi sahibi olur ve nazım türleri arasındaki benzer ve farklı yönleri bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3
2 4
3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr