Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr.Adem ÇALIŞKAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AKI, Niyazi, Türk Tiyatro Edebiyatı Tarihi I, 1.bs., Dergah Yayınları, İstanbul, 1989, 256 s. AKTAŞ, Şerif, “ ‘Kiralık Konak’ Üzerine Bir Tahlil”, Fikir ve Sanatta Hareket, C. 12, S. 25, Mart 1982, ss. 51-55. AKTAŞ, Şerif, “Millȋ Edebiyat Dönemi: Hikâye”, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2007, C. 8, ss. 144-175. AKTAŞ, Şerif, Refik Halid Karay, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1986, 150 s. AKTAŞ, Şerif, Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Birlik Yayınları, Ankara, 1984, 143 s. AKYÜZ, Kenan, “Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı (1923-1980)”, İslam Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1988, C. 12/II, ss. 596-627. AKYÜZ, Kenan, “Millî Edebiyat / Roman ve Hikâye”, İslam Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1988, C. 12/II, ss. 591-593. AKYÜZ, Kenan, “Servet-i Fünun Devri – Roman ve Hikâye”, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri (1860-1923) I, 4.bs, Mas Matbaacılık ve Aksesuvarları, Ankara, 1982, ss. 97-112. AKYÜZ, Kenan, “Servet-i Fünun Devri”, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri (1860-1923) I, 4.bs, Mas Matbaacılık ve Aksesuvarları, Ankara, 1982, ss. 72-121. AKYÜZ, Kenan, “Tanzimat Devri-Roman ve Hikâye”, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri (1860-1923) I, 4.bs, Mas Matbaacılık ve Aksesuvarları, Ankara, 1982, ss. 46-63. AYDIN, Ayfer Şeyma, “Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat’ı Kahraman’ın Sonsuz Yolculuğu Üzerinden Okumak”, Dergȃh, Edebiyat, Sanat, Kültür Dergisi, S. 286, Aralık 2013, s. 11 vd. AYDIN, Hilal, 19. Yüzyıl Osmanlı-Türk Edebiyatında Öykü, Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Edebiyatı Bölümü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2008, IX+155 s. BANARLI, Nihad Sami, “Tanzimat Edebiyatını Umûmî Vasıfları ve Edebî Nevilerde Avrupâî Gelişmelere Toplu Bir Bakış”, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, 2.bs., Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1983, C. 2, ss. 995-1010. BAŞLI, Şeyda, “Taaşşuk-ı Tal’at ve Fitnat”, Osmanlı Romanının İmkânları Üzerine / İlk Romanlarda Çok Katmanlı Anlatı Yapısı, 1.bs., İletişim Yayınları, İstanbul, 2010, ss. 225-260. BAŞLI, Şeyda, Osmanlı Romanının İmkânları Üzerine / İlk Romanlarda Çok Katmanlı Anlatı Yapısı, 1.bs., İletişim Yayınları, İstanbul, 2010, 431 s. ÇALIŞKAN, Adem, “Ana Çizgileriyle Cumhuriyet Devri Türk Hikâye ve Romanına Teorik Bir Yaklaşım (1923-1939)” (A Theorical Approach to the Turkish Story and Novel of the Republic Era with Its Guidelines (1923-1939)), Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Sosyal Bilimler – Social Sciences, Volume: 13, Issue: 18, Summer 2018, pp. 365-485. ÇALIŞKAN, Adem, “Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatında Yeni Gelenekçi ve/veya Yeni Millî Edebiyat Akımı Hikâye-Romanı ve Yazarları: 1960 Kuşağı” (The Story-Novel and Writers of the Movement of the New Traditionalist and/or New National Literature in the Turkish Literature of the Republic Era: The 1960s Generation), UTDAS: Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Afyonkarahisar 23-25 Kasım 2018, Sempozyum Bildirileri [Editörler: Prof.Dr.Ahmet Yaramış, Doç.Dr.Selim Kaya, Dr.Öğr.Üyesi İbrahim Balık, Arş.Grv.Mehmet Yağcı], (Afyonkarahisar), 2018, XVI+1195 s., ss. 1-50 DERVİŞCEMALOĞLU, Bahar, “Taaşşuk-ı Tal’at ve Fitnat Romanında Anlatıcının Konumu”, Yeni Türk Edebiyatı Dergisi, S. 11, Nisan 2015, ss. ?-? DUMAN, Hasan, Osmanlı-Türk Süreli Yayınları ve Gazeteleri (1828-1928), 2 Cilt, Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, Ankara, 2000. DUMAN, Hasan, Osmanlı-Türk Süreli Yayınları ve Gazeteleri (1828-1928), 2 Cilt, Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, Ankara, 2000. DUYMAZ, Recep, “Muhayyelat İle Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat Arasındaki Benzerlikler”, Dergâh, C. S, S. 115-16, Eylül – Ekim 1999, ss. 10-11, 21-22 ELMAS, Nazım, Romanın Kapıları / Tanzimat Romanında Mukaddimeler ve Hatimeler, 1.bs., Çizgi Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2011, 254 s. ENGİNÜN, İnci, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, 3.bs., Dergâh Yayınları, İstanbul, 2002, 460 s. ENGİNÜN, İnci, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1839-1923), 1.bs., Dergah Yayınları, İstanbul, 2006, 943 s. FİNN, Robert P., Türk Romanı (İlk Dönem 1872-1900), (Çev. Tomris Uyar), 1.bs., Bilgi Yayınevi, Ankara, 1984. GÖZLER, H.Fethi, “Ömer Seyfettin’in Hikâyelerindeki Özellikler”, Millî Kültür, S. 36, Ekim 1982, ss. 59-63. GÜNDÜZ, Osman, “10.Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı”, Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı (1839-2000), (Haz.: Ramazan Korkmaz – Hülya Argunşah – Ali İhsan Kolcu – Ayşenur Külahlıoğlu İslam – Cafer Gariper – Osman Gündüz – Tarık Özcan), 2.bs., Grafiker Yayınları, Ankara, 2005, ss. 377-516. İLERİ, Selim, “Aşk-ı Memnu Ya da Uzun Bir Kışın Siyah Günleri”, Yazı, S. 7, 1979, ss. 99-120. İLERİ, Selim, “Türk Öykücülüğünün Genel Çizgileri”, Türk Dili, Aylık Dil ve Yazın Dergisi [Türk Öykücülüğü Özel Sayısı], Yıl: 25, C. 32, S. 286, 1 Temmuz 1975, ss. 2-29. İLERİ, Selim, Aşk-ı Memnu Ya da Uzun Bir Kışın Siyah Günleri, Yazko Yayınları, İstanbul, 1981 İSLAM, Ayşenur Külahlıoğlu, “8.Cumhuriyet Dönemi Türk Hikayesi”, Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı (1839-2000), (Haz.: Ramazan Korkmaz – Hülya Argunşah – Ali İhsan Kolcu – Ayşenur Külahlıoğlu İslam – Cafer Gariper – Osman Gündüz – Tarık Özcan), 2.bs., Grafiker Yayınları, Ankara, 2005, ss. 321-356. KABAKLI, Ahmet, Türk Edebiyatı (Hikaye ve Roman), C. 5, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul, 1994, ss. 1-980. KAPLAN, Mehmet, Hikâye Tahlilleri, 2.bs., Dergah Yayınları, İstanbul, 1984, 416 s. KOLCU, Ali İhsan, Cumhuriyet Edebiyatı II / Hikâye ve Roman, 1.bs., Salkımsöğüt Yayınevi, Erzurum, 2008, 480 s. KOLCU, Ali İhsan, Millî Edebiyat II / Nesir, 1.bs., Salkımsöğüt Yayınevi, Erzurum, 2007, 360 s. KOLCU, Ali İhsan, Öykü Sanatı, 1.bs., Salkımsöğüt Yayınları, Ankara, 2005, 255 s. KOLCU, Ali İhsan, Servet-i Fünûn Edebiyatı, 1.bs., Salkım Söğüt Yayınları, Ankara, 2005, 492 s. KORKMAZ, Ramazan, “Servet-i Fünun Edebiyatı / Servet-i Fünun Romanı / Servet-i Fünun Öyküsü”, Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı (1839-2000), [Ramazan Korkmaz (ed.) – Hülya Argunşah – Ali İhsan Kolcu – Ayşenur Külahlıoğlu İslam – Cafer Gariper – Osman Gündüz – Tarık Özcan], 2.bs., Grafiker Yayınları, Ankara, 2005, ss. 146-166, 167-168. KORKMAZ, Ramazan, Hülya Argunşah, Ali İhsan Kolcu, Ayşenur Külahlıoğlu İslam, Cafer Gariper, Osman Gündüz, Tarık Özcan, Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı (1839-2000), Grafiker Yayınları, Ankara, 2004. LEKESİZ, Ömer, Türk Edebiyatında Öykü / Öykücüler ve Öykü Anlayışları – Öyküler ve Çözümlemeleri, 1.bs., C. 1,2,3,4,5, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 1997-2001. MORAN, Berna, “Kiralık Konak”, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış / Ahmet Mithat’tan A.H. Tanpınar’a, İletişim Yayınevi, İstanbul, 1983, ss. 151-169. MORAN, Berna, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış / Ahmet Mithat’an A.H. Tanpınar’a, İletişim Yayınları, İstanbul, 1983, 286 s. MORAN, Berna, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış / Ahmet Mithat’tan A.H. Tanpınar’a, İletişim Yayınevi, İstanbul, 1983, 286 s.. MORAN, Berna, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış / Sevgi Soysal’dan Bilge Karasu’ya, İletişim Yayınları, İstanbul, 1994, 138 s. OKAY, M. Orhan, “Cumhuriyet Devri Edebiyatı Üzerine Bazı Dikkatler”, Yeni Türkiye, Cumhuriyet Özel Sayısı IV (Kültürel Değerlendirme), Yıl: 4, S. 23-24, Eylül – Aralık 1998, ss.2891-2897. OKAY, M.Orhan, “İlk Romanlarımız Üzerine Bazı Dikkatler”, Türk Yurdu, C. XX, S. 153-154, Temmuz 2000, s. 82. OKAY, Orhan, Cumhuriyet Devri Hikâye ve Romanı, Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını, Erzurum, 1985; 1990, 60 s. OKAY, Orhan, Tanzimat Edebiyatı, Hikaye-Roman-Şiir, Atatürk Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını, Erzurum, 1987. ÖNERTOY, Olcay, Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Öyküsü, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1984. ÖNERTOY, Olcay, Halit Ziya Uşaklıgil Romancılığı ve Romanımızdaki Yeri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1995, VII+218 s. ÖZDEMİR, Cihan, “Roman Nedir?”, Türk Yurdu, C. XX, S. 153-154, Temmuz 2000, ss. 6-10. ÖZKIRIMLI, Atilla, Romanların Dünyasında, Ümit Yayıncılık, Ankara, 1994, 239 s. ÖZMEN, Makbule, Refik Halit Karay ve Memleket Hikâyeleri Üzerine Bir İnceleme, Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Basılmamış Bitirme Tezi, Ordu, 2009, XIII+180 s. (Danışman: Yrd.Doç.Dr.Adem Çalışkan). ÖZTÜRK, Tuncay, Ömer Seyfettin’in Hikayeleri ve Hikâyeciliği, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 2000, 134 s. SOLOK, Cevdet Kudret, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Edebiyatı”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985, c. 2, ss. 388-408. SOLOK, Cevdet Kudret, Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman (Tanzimat’tan Meşrutiyet’e Kadar) 1859-1910, C. 1, 3.bs., Varlık Yayınevi, İstanbul, 1979, 390 s. SÜTÇÜ, Tevfik, “Namık Kemal’in Vatan Yahut Silistre’sinin Tesirinde Bir Eser: ‘Tuna Yahut Zafer’”, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. 47, S. 47, 2013, ss. 149-164. ŞAHİN, İbrahim, “Türk Romanının Tarihi Gelişimi”, Türk Yurdu, C. XX, S. 153-154, Temmuz 2000, ss. 45-65. TANPINAR, Ahmet Hamdi, “Şinasi’den Sonra Nev’ilerin Gelişmesi”, 19’uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, 5.bs., Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 1982, ss. 249-300. TUĞLUK, Abdulhakim, Servet-i Fünûn Romanında Mekân, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Malatya, 2012, XIII+158 s. TURAL, Sadık K. – Zeynep Kerman – M. Kayahan Özgül, Hikayeciliğimizin 100. Yılında Yüz Örnek, Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları, Ankara, 1997. YILDIZ, Saadettin, “Tanzimat Döneminde Edebî Türler”, Tanzimat Dönemi Edebiyatı, 2.bs., Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, 2006, s. 47. YILMAZ, Durali, Roman Kavramı ve Türk Romanının Doğuşu, Akçağ Yayınları, Ankara, 1997. ZAMBAK, Ferda, Türk Romanında Mekân, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla, 2007.

Dersin İçeriği

Hikâye, roman, piyes ve diğer nesir türleri (çözümleme uygulamaları).

Dersin Amacı

Öğrencilere, klasik ve modern metin tahlil yöntemlerini öğretmek ve örnek nesir türleri üzerinde uygulamalarını göstermek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1-Ders İçin Kaynak ve Materyaller. Giriş: Metin Tahlili ve Kavramlarına Teorik Yaklaşım (Nesir).
2 2-Tanzimat Edebiyatında Yeni Türler ve Gazetecilik: İbrahim Şinâsî Efendi’nin ‘Tercümân-ı Ahvâl Mukaddimesi’ ve Tahlili.
3 3-Tanzimat Devri Türk Tiyatrosu: İbrahim Şinâsî Efendi’nin ‘Şair Evlenmesi’ Adlı Komedyasının Tahlili.
4 4-Tanzimat Devri Hikâye ve Romanı, Özellikleri, Temsilcileri: Şemseddin Sami’nin ‘Taaşşuk-ı Tal’at ve Fitnat’ Romanının Tahlili.
5 5-Namık Kemal’in ‘Hasta Adam’ Makalesinin Tahlili ve Servet-i Fünûn Devri Hikâye ve Romanı, Özellikleri, Temsilcileri.
6 6-Halit Z. Uşaklıgil’in ‘Mai ve Siyah’ Romanının ve ‘Ferhunde Kalfa’ Hikâyesinin Tahlili.
7 7-Millî Edebiyat Devri Türk Hikâye ve Romanı, Özellikleri, Temsilcileri: Yakup Kadri’nin ‘Kiralık Konak’ Romanının ve ‘Bir Şehit Mezadı’ Hikâyesinin Tahlili.
8 8-Ömer Seyfettin’in ‘Yalnız Efe’, ‘Pembe İncili Kaftan’ ve ‘Forsa’ Hikâyelerinin Tahlili.
9 9-ARA SINAV
10 10-Refik Halit Karay’ın ‘Lavrans’ ve ‘Gözyaşı’ Hikâyelerinin Tahlili.
11 11-Cumhuriyet Devri Türk Hikâye ve Romanı, Özellikleri Temsilcileri: Peyami Safa’nın ‘Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’ Romanının Tahlili.
12 12-Memduh Ş. Esendal’ın ‘Haşmet Gülkokan’ ve ‘Hasta’ Hikâyelerinin Tahlili.
13 13-Tarık Buğra’nın ‘Hayat Böyledir İşte’ Hikâyesi ile Nurullah Ataç’ın ‘Düşünmek, İnanmak’ Denemesinin Tahlili.
14 14-Suut Kemal Yetkin’in ‘Canım Kitap’ Sohbet Yazısının Tahlili. Genel Değerlendirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 14 14
2 Final Sınavı 1 30 30
4 Quiz 1 14 14
29 Bireysel Çalışma 1 24 24
54 Ev Ödevi 2 24 48

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1574179 Öğrenciler, Tanzimat devri edebiyatında Batı edebiyatından gelen yeni türleri bilir, özellikle gazetecilik, hikâye, roman ve tiyatro konularına ait metinleri tahlil eder.
2 1601614 Öğrenciler, Servet-i Fünûn edebiyatı yazarlarını bilir ve bu döneme ait hikâye ve romanları tahlil eder.
3 1601615 Öğrenciler, Millî Edebiyat dönemi yazarlarını bilir ve bu döneme ait roman, hikâye ve kısa hikâyeleri tahlil eder.
4 1601616 Cumhuriyet devri Türk edebiyatının önde gelen yazarlarını bilir ve örnek metin tahlilleri yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79288 Türkçenin geçmişte ve günümüzde gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olur, çıkarımlar yapar; Türkçeyi sözlü ve yazılı olarak güzel ve doğru kullanır.
2 79289 Tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin dönemleri, eserleri, şahsiyetleri hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur.
3 79291 Türk halk edebiyatı kapsamında değerlendirilen konuları, edebî şahsiyetleri ve eserlerini tanır.
4 79293 Toplumda yaşayan/yaşatılan gelenek-görenek, inanç, âdet ve uygulamalar ile bunların kökenleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 79294 Başlangıcından günümüze kadar Türk edebiyatının tarihî gelişimi, genel yapısı, genel özellikleri, kaynakları, kronolojisi, temsilcileri, önemli eserleri, vezinleri ve nazım şekilleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
6 79290 Dil bilimi ve dil bilgisi yöntemlerinden hareketle Türk dili ile ilgili konularda değerlendirme yapabilir, sorunlara çözüm önerileri üretir.
7 79296 İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, Türk halk edebiyatı ile Tanzimat, Servet-i Fünûn, Fecr-i Âtî, Millî Edebiyat, Cumhuriyet dönemlerindeki edebî gelişim ve değişimleri bilir, kıyaslar, izah eder; çağın getirdiği yeni dil ve edebiyat sorunları hakkında farkındalık elde eder.
8 79298 Türk Dili ve Edebiyatı’nın bütün bilim dallarında öğrendiklerini bilimsel ilkeler doğrultusunda ve felsefe/tarih/sosyoloji/psikoloji vd. sosyal/insanî bilimlerden yararlanarak doğru ve yeterli anlar, inceler; karşılaştığı dil ve edebiyat problemleri için disiplinlerarası yaklaşımla çözümler üretir.
9 79295 Türk Edebiyatı ürünlerini kuran estetik bakış açısına sahip olur.
10 79297 Türk Edebiyatı’nda üretilen edebî eserleri tür, yapı, dil, tema, edebî akım, edebî kuram, zihniyet, kültür, felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, din gibi unsurlar açısından disiplinlerarası bir yaklaşımla tahlil eder, biçim ve içerik farklılaşmasını görür ve eleştirel olarak değerlendirir.
11 79299 Öğrendiği dil ve edebiyat bilgilerini kamu ve özel sektördeki tüm kurumlarda eğitim-öğretim amaçları doğrultusunda öğretir. Medya sektöründe (basılı ve görsel) metinlerin ana dilin doğru kullanılmasına dair redaktörlük yapar. Öğretici sertifikasını alması koşuluyla, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapar.
12 79292 Halk bilimi (folklor) ve halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4
2 5 5 5 4
3 5 5 5 4
4 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr